Wijzigingsregeling Subsidieregeling emissieverminderende voorzieningen voor voertuigen, enz.

Geldend van 01-01-2010 t/m heden

Regeling van de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 8 december 2009, nr. K&L2009065561, houdende wijziging van de Subsidieregeling emissieverminderende voorzieningen voor voertuigen, de Subsidieregeling dieselmotoren voor binnenvaartschepen en de Subsidieregeling motorrijtuigen met een emissiearme dieselmotor en recht op teruggaaf BPM

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

Gelet op artikel 15.13, eerste tot en met derde lid, van de Wet milieubeheer;

Besluit:

Artikel III

[Red: Wijzigt de Subsidieregeling motorrijtuigen met een emissiearme dieselmotor en recht op teruggaaf BPM.]

Artikel IV

Artikel I, onderdeel E, is uitsluitend van toepassing ten aanzien van emissieverminderende voorzieningen die op of na de datum van inwerkingtreding van dat onderdeel worden ingebouwd.

Artikel V

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst met uitzondering van de artikelen I, onderdelen B en D, onder 2 en 3, II en III, onder 2 en 3, die in werking treden met ingang van 1 januari 2010.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 8 december 2009

De

minister

van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

J.M. Cramer

Terug naar begin van de pagina