Wijzigingsregeling Subsidieregeling innoveren (introductie Wajong adviesvoucher)

Geldend van 14-09-2010 t/m heden

Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 17 december 2009, nr. R&P/RPA/2009/28483, tot wijziging van de Subsidieregeling innoveren in verband met de introductie van de Wajong adviesvoucher

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Handelende in overeenstemming met de Minister van Economische Zaken;

Gelet op de artikelen 3, 5 en 8 van de Kaderwet SZW-subsidies;

Besluit:

Artikel II. Toezicht

Met het toezicht op de naleving van hoofdstuk 5b van de Subsidieregeling innoveren zijn belast de daartoe bij besluit van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aangewezen ambtenaren van AgentschapNL en de Auditdienst van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Artikel III. Mandaat AgentschapNL

  • 1 De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid verleent aan de algemeen directeur van AgentschapNL het volgende mandaat. De algemeen directeur van AgentschapNL is bevoegd om in het kader van de uitvoering van de artikelen 5b.1 tot en met 5b.8 en 5b.10 tot en met 5b.15 van de Subsidieregeling innoveren namens de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid:

    • a. besluiten te nemen, privaatrechtelijke rechtshandelingen te verrichten en handelingen te verrichten die een privaatrechtelijke rechtshandeling noch een besluit zijn;

    • b. te beslissen op bezwaarschriften, met dien verstande dat degene die betrokken is bij het besluitvormingsproces ten aanzien van het bezwaarschrift niet ook betrokken is geweest bij het besluitvormingsproces in eerste aanleg;

    • c. in rechte op te treden en tegen rechterlijke uitspraken hoger beroep of cassatie in te stellen, dan wel af te zien van hoger beroep of cassatie.

  • 2 De algemeen directeur van AgentschapNL is bevoegd in het kader van de uitvoering van de artikelen 5b.1 tot en met 5b.8 en 5b.10 tot en met 5b.15 van de Subsidieregeling innoveren tot het verlenen van ondermandaat of het doorverlenen van zijn andere vertegenwoordigingsbevoegdheden aan bij AgentschapNL werkzame functionarissen. De algemeen directeur van AgentschapNL doet daarvan mededeling aan de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Deze regeling zal met de toelichting en de bijlagen in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 17 december 2009

De

Minister

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

J.P.H. Donner

Terug naar begin van de pagina