Instellingsbesluit directoraat-generaal Rijkswaterstaat 2013

Geraadpleegd op 05-03-2024.
Geldend van 01-06-2023 t/m 31-12-2023

Besluit van de Minister van Verkeer en Waterstaat tot het instellen van het directoraat-generaal Rijkswaterstaat (Instellingsbesluit directoraat-generaal Rijkswaterstaat)

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Besluit:

Artikel 1

 • 1 Er is een directoraat-generaal Rijkswaterstaat.

 • 2 Het directoraat-generaal Rijkswaterstaat staat onder leiding van de directeur-generaal Rijkswaterstaat.

Artikel 2

 • 1 Het directoraat-generaal Rijkswaterstaat is samengesteld uit:

  • a. de RWS Bestuursstaf;

  • b. regionale organisatieonderdelen;

  • c. centrale organisatieonderdelen;

  • d. programmadirecties en

  • e. projectdirecties.

 • 2 De directeur-generaal Rijkswaterstaat stelt de in het eerste lid genoemde organisatieonderdelen en directies in en kan deze nader onderverdelen.

 • 3 De directeur-generaal Rijkswaterstaat wijst de directeuren van de in het eerste lid genoemde organisatieonderdelen en directies aan.

Artikel 3

 • 1 Het directoraat-generaal Rijkswaterstaat is, voor zover één en ander aan de Minister van Infrastructuur en Waterstaat is opgedragen, belast met de navolgende hoofdtaken en daarmee samenhangende activiteiten:

  • a. de aanleg, het beheer en het onderhoud van rijkswaterstaatswerken;

  • b. de uitvoering van beleid met betrekking tot milieu, leefomgeving, mobiliteit, verkeersveiligheidsaudits en verkeersveiligheidsinspecties voor zover dit niet bij of krachtens de wet aan anderen is opgedragen of gemandateerd;

  • c. het verrichten dan wel bevorderen van onderzoek en het adviseren van de Minister van Infrastructuur en Waterstaat over hetgeen dienstig kan zijn voor de uitvoering van de taken genoemd in onderdelen a en b;

  • d. het adviseren over en het toetsen van de uitvoerbaarheid van nieuwe wet- en regelgeving, die voor de uitvoering van de taken genoemd in onderdelen a en b, van belang is;

  • e. de vergunningverlening en handhaving van wet- en regelgeving, voor zover dat niet uitdrukkelijk aan een ander onderdeel van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is opgedragen, verband houdende met de uitvoering van de taken genoemd in onderdeel a, waarvoor de Minister van Infrastructuur en Waterstaat bevoegd gezag is;

  • f. de toetsing van de uitvoerbaarheid van plannen, regelingen en projecten van andere bestuursorganen die gevolgen kunnen hebben voor de uitvoering van taken genoemd in onderdeel a;

  • g. het beheer van de territoriale zee en de exclusieve economische zone, bedoeld in de Wet maritiem beheer BES, voor zover dit niet bij of krachtens wet aan anderen is opgedragen of gemandateerd;

  • h. de uitvoering van de Wet bescherming Antarctica, en

  • i. de uitvoering van de Belemmeringenwet Privaatrecht en de titels II tot en met IIc van de onteigeningswet.

 • 2 Het directoraat-generaal Rijkswaterstaat heeft tevens tot taak het uitvoeren van opdrachten in naam en voor rekening van tweeden en derden.

Artikel 5

Dit besluit wordt aangehaald als: Instellingsbesluit directoraat-generaal Rijkswaterstaat 2013.

Dit besluit wordt met de daarbij behorende toelichting in de Staatscourant geplaatst en wordt in afschrift gezonden aan de Algemene Rekenkamer, de secretaris-generaal, diens plaatsvervanger en de diensthoofden.

Dit besluit is met terugwerkende kracht inwerking getreden vanaf 22 december 2009.

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat,

C.M.P.S. Eurlings

Naar boven