Regeling DBC GGZ Validatie

[Regeling vervallen per 01-01-2011.]
Geldend van 26-12-2009 t/m 31-12-2010

Regeling DBC GGZ Validatie

De Raad van Bestuur van de Nederlandse Zorgautoriteit,

Gelet op 36, 62 en 68, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) de volgende regeling vastgesteld:

Artikel 1. Werkingssfeer

[Vervallen per 01-01-2011]

Deze regeling is van toepassing op zorgaanbieders die tweedelijns curatieve geestelijke gezondheidszorg leveren als bedoeld in de Zorgverzekeringswet.

Artikel 2. Begripsbepaling

[Vervallen per 01-01-2011]

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a. Zorgaanbieder: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die beroeps- of bedrijfsmatig zorg verleent, als bedoeld in artikel 1 van deze regeling.

  Waar in deze regeling wordt gesproken van zorgaanbieder wordt tevens gedoeld op degene die een administratie voert als bedoeld in artikel 44, van de Wmg.

 • b. DBC: diagnosebehandelcombinatie c.q. het geheel van activiteiten en verrichtingen van een zorgaanbieder voortvloeiend uit de zorgvraag waarmee een cliënt de zorgaanbieders consulteert.

Artikel 3. DBC GGZ validatie

[Vervallen per 01-01-2011]

 • 1 Zorgaanbieders nemen ten behoeve van de registratie en declaratie van DBC's in hun registratie en declaratiesoftware een validatiemodule op. De validatiemodule dient te voldoen aan de specificaties die door de NZa zijn vastgesteld.

 • 2 De zorgaanbieder hanteert de validatiemodule als instrument om de betrouwbaarheid van DBC's te toetsen en de juistheid van de registratie te verifiëren. Verificatie geschiedt op basis van gegevens in bronbestanden.

 • 3 De zorgaanbieder draagt er zorg voor dat diens accountant tijden zijn controle van de juistheid en volledigheid van de gerealiseerde productie via het formulier ‘Verantwoordingsdocument DBC GGZ-omzet’, als bedoeld in de Beleidsregel procedure en indieningstermijnen vaststelling en verrekening aanvaardbare kosten, verifieert of de validatiemodule volgens de door de NZa vastgestelde specificaties is gebouwd en naar behoren is toegepast.

 • 4 De in de eerste lid, tweede volzin, genoemde specificaties voor de validatiemodule zijn vastgelegd in de ‘Validatieregels GGZ v20091001’1 . Dit document is te downloaden van de website van de NZa: www.nza.nl. Voorts liggen de documenten ter inzage ten kantore van de NZa en kunnen op verzoek worden toegezonden naar belanghebbenden.

Artikel 4. Slotbepalingen

[Vervallen per 01-01-2011]

 • 1 De regeling kan worden aangehaald als ‘Regeling DBC GGZ Validatie.

 • 2 Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

De

Raad van Bestuur van de Nederlandse Zorgautoriteit

,

C.C. van Beek MCM

voorzitter a.i.

 1. Opgesteld door DBC-Onderhoud en vastgesteld door de NZa.

  ^ [1]
Terug naar begin van de pagina