Tijdelijk besluit Lex silencio positivo Dienstenrichtlijn

[Regeling vervallen per 01-01-2012.]
Geldend van 01-07-2010 t/m 31-12-2011

Besluit van 17 december 2009 in verband met de uitvoering van artikel 13, vierde lid, van richtlijn nr. 2006/123/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 12 december 2006 betreffende de diensten op de interne markt (PbEU L 376) (Tijdelijk besluit Lex silencio positivo Dienstenrichtlijn)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Justitie, mede namens Onze Minister van Economische Zaken, van 29 oktober 2009, nr. 5625673/09/6;

Gelet op artikel 13, vierde lid, van richtlijn nr. 2006/123/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 12 december 2006 betreffende de diensten op de interne markt (PbEU L 376) en artikel 66, eerste lid, van de Dienstenwet;

De Raad van State gehoord (advies van 2 december 2009, nr. W03.09.0446/II);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Justitie, mede namens Onze Minister van Economische Zaken, van 14 december 2009, nr. 5633153/09/6;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2012]

  • 3 Op de aanvraag om een vergunning, ingesteld bij een verordening of ter uitvoering van een beschikking als bedoeld in artikel 249 van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap is paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene wet bestuursrecht niet van toepassing.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2012]

Dit besluit wordt aangehaald als: Tijdelijk besluit Lex silencio positivo Dienstenrichtlijn.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2012]

Dit besluit treedt in werking met ingang van 28 december 2009 en vervalt met ingang van 1 januari 2012. Indien het Staatsblad waarin dit besluit wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 27 december 2009, treedt het in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 17 december 2009

Beatrix

De Minister van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin

De Minister van Economische Zaken,

M. J. A. van der Hoeven

Uitgegeven de vierentwintigste december 2009

De Minister van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin

Bijlage Uitgezonderde vergunningstelsels

[Vervallen per 01-01-2012]

A. Vergunningstelsels die zijn uitgezonderd vanwege dwingende redenen van algemeen belang

[Vervallen per 01-01-2012]

Ministerie van Justitie

[Vervallen per 01-01-2012]

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

[Vervallen per 01-01-2012]

Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

[Vervallen per 01-01-2012]

Ministerie van Verkeer en Waterstaat

[Vervallen per 01-01-2012]

B. Vergunningstelsels die zijn uitgezonderd op grond van het Europese recht

[Vervallen per 01-01-2012]

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

[Vervallen per 01-01-2012]

Terug naar begin van de pagina