Algemene wet inzake rijksbelastingen, inzagerecht; intrekking Gedragscode openbare accountants/Belastingdienst

[Regeling vervallen per 01-03-2010.]
Geldend van 25-12-2009 t/m 28-02-2010

Algemene wet inzake rijksbelastingen, inzagerecht; intrekking Gedragscode openbare accountants/Belastingdienst

De staatssecretaris van Financiën heeft het volgende besloten.

In dit besluit wordt de Gedragscode openbare accountants/ Belastingdienst, AFZ94/4517M van 27 september 1994, ingetrokken.

1. Inleiding

[Vervallen per 01-03-2010]

De Belastingdienst werkt aan versterking van zijn toezicht. Het effect van optreden moet worden vergroot terwijl tegelijkertijd de administratieve lasten die met het toezicht zijn gemoeid, moeten worden verlaagd. Om het toezicht effectief en efficiënt uit te oefenen maakt de Belastingdienst waar mogelijk gebruik van werkzaamheden die al door anderen worden verricht. Daarmee worden dubbel werk en extra kosten, ook voor de belastingplichtigen, voorkomen. De Belastingdienst wil daarbij samenwerken met partijen die in het toezicht een rol vervullen.

Het voorgaande is onder meer aanleiding geweest voor een overleg met de beroepsorganisaties NIVRA en NOvAA omtrent de bevoegdheid van de inspecteur tot inzage in de dossiers van de door hun leden uitgevoerde wettelijke, statutaire en vrijwillige controles bij rechtspersonen. Het resultaat daarvan is hierna in paragraaf 2 opgenomen.

1.1. Gebruikte begrippen en afkortingen

[Vervallen per 01-03-2010]

Gedragscode

Gedragscode openbare accountants/Belastingdienst, Besluit van 27 september 1994, AFZ94/4517Mf.

NIVRA

Nederlands Instituut voor Registeraccountants

NOvAA

Nederlandse Orde van Accountant-Administratieconsulenten

2. Gezamenlijke verantwoordelijkheid

[Vervallen per 01-03-2010]

De beroepsorganisaties NIVRA en NOvAA en de Belastingdienst onderschrijven, ieder vanuit hun eigen verantwoordelijkheid, het belang van vertrouwen en transparantie. Daarnaast heeft men begrip voor elkaars gerechtvaardigde belangen, ook als deze niet direct fiscaal van aard zijn.

Gelet hierop zullen beide beroepsorganisaties hun leden adviseren in de standaardopdrachtvoorwaarden van nieuwe cliënten op te nemen, dat cliënt instemt met inzage door de inspecteur in het door de accountant aangelegde dossier inzake de wettelijke, statutaire of vrijwillige controle bij deze cliënt. Tevens zullen de beroepsorganisaties hun leden adviseren om ook de standaardopdracht-voorwaarden voor bestaande cliënten op dit punt te herzien. Als de cliënt weigert om in te stemmen met deze dossierinzage, zal de accountant dat meenemen in zijn beoordeling van de integriteit van die cliënt.

Met het bovenstaande vervalt de bestaansgrond van de Gedragscode openbare accountants/Belastingdienst.

4. Inwerkingtreding

[Vervallen per 01-03-2010]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het is geplaatst en vervalt op 1 maart 2010.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 16 december 2009

De

staatssecetaris

van Financiën,

J.C. de Jager

Terug naar begin van de pagina