Nadere aanwijzing besteedbare middelen beheerskosten AWBZ 2009

[Regeling materieel uitgewerkt per 25-12-2011.]
Geldend van 25-12-2009 t/m heden

Aanwijzing van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 15 december 2009, nr. Z/F-2964408, tot nadere aanwijzing van de besteedbare middelen ter dekking van de beheerskosten AWBZ 2009 (Nadere aanwijzing besteedbare middelen beheerskosten AWBZ 2009)

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op artikel 4.3 van het Besluit Wfsv;

Besluit:

Artikel 1

Voor het jaar 2009 zijn voor de beheerskosten AWBZ van de zorgverzekeraars, de verbindingskantoren en het CAK tezamen, ten laste van het Algemeen Fonds Bijzondere Ziektekosten, bedoeld in artikel 89 van de Wet financiering sociale verzekeringen, extra middelen besteedbaar ter grootte van € 14,639 miljoen.

Artikel 2

De verbindingskantoren leggen in hun jaarrekening over het jaar 2009 vast welk budget beheerskosten voor de uitvoering van de AWBZ is ontvangen en hoeveel in dat jaar is besteed voor de uitvoering van de AWBZ. De verschillen worden als overschotten dan wel tekorten in de jaarrekening toegevoegd aan de primo stand wettelijke reserve AWBZ 2009 en in de jaarrekening vastgelegd als de ultimo stand wettelijke reserve uitvoering AWBZ 2009.

Artikel 3

Deze aanwijzing treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt, indien de dagtekening van de Staatscourant waarin de aanwijzing is geplaatst, is gelegen na 13 december 2009, terug tot en met 14 december 2009.

Artikel 4

Deze aanwijzing wordt aangehaald als: Nadere aanwijzing besteedbare middelen beheerskosten AWBZ 2009.

Deze aanwijzing zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

M. Bussemaker

Terug naar begin van de pagina