Besluit Adviescommissie Medefinancieringsstelsel II

[Regeling vervallen per 01-11-2010.]
Geldend van 24-12-2009 t/m 31-10-2010

Besluit van de Minister voor Ontwikkelingssamenwerking van 15 december 2009, nr. DJZ/BR-1007/09, tot instelling van de Adviescommissie Medefinancieringsstelsel II (Besluit Adviescommissie Medefinancieringsstelsel II)

Artikel 1

[Vervallen per 01-11-2010]

 • 1 Er is een Adviescommissie Medefinancieringsstelsel II.

 • 2 De commissie adviseert de Minister voor Ontwikkelingssamenwerking over de beoordeling van aanvragen voor subsidie in het kader van het Medefinancieringsstelsel II.

Artikel 2

[Vervallen per 01-11-2010]

 • 1 De commissie toetst de ambtelijke beoordeling van aanvragen op kwaliteit, objectiviteit en consistentie met de beleidsregels voor het Medefinancieringsstelsel II.

 • 2 De toetsing van de commissie resulteert in een oordeel omtrent de zorgvuldigheid van de ambtelijke beoordeling van de aanvragen. In het advies aan de Minister voor Ontwikkelingssamenwerking worden de argumenten voor een negatief oordeel duidelijk aangegeven en worden aanbevelingen gedaan ter verbetering van de negatief beoordeelde onderdelen van de beoordeling.

 • 3 Een lid van de commissie neemt niet deel aan de voorbereiding en vaststelling van een advies, indien hij een persoonlijk belang heeft bij de aanvraag waarop het advies betrekking heeft.

Artikel 3

[Vervallen per 01-11-2010]

Voor de periode vanaf 1 december 2009 tot en met 31 oktober 2010 worden tot lid van de commissie benoemd:

 • a. de heer W.J. Deetman, te Den Haag, tevens voorzitter;

 • b. de heer A. de Ruijter, te Bosch en Duin;

 • c. de heer P. Zevenbergen, te Den Haag.

Artikel 4

[Vervallen per 01-11-2010]

 • 1 De commissie stelt haar eigen werkwijze vast.

 • 2 De commissie streeft naar consensus in haar besluitvorming. Indien de stemmen staken, besluit de voorzitter.

 • 3 De commissie legt haar bevindingen vast in twee rapporten betreffende de beoordeling van de aanvragen in de eerste, respectievelijk de tweede beoordelingsfase in het kader van het Medefinancieringsstelsel II.

 • 4 De commissie brengt haar eerste rapport uiterlijk op 15 maart 2010 aan de Minister voor Ontwikkelingssamenwerking uit en haar tweede rapport uiterlijk op 15 oktober 2010.

 • 5 De commissie kan op verzoek van de Minister voor Ontwikkelingssamenwerking een deelrapport uitbrengen over de toetsen die deel uitmaken van de eerste beoordelingsfase.

Artikel 5

[Vervallen per 01-11-2010]

 • 1 De voorzitter van de commissie ontvangt voor het bijwonen van een vergadering een vergoeding van € 326,57.

 • 2 De overige niet-ambtelijke leden van de commissie ontvangen voor het bijwonen van een vergadering een vergoeding van € 251,21.

Artikel 6

[Vervallen per 01-11-2010]

 • 1 Het beheer door de commissie van archiefbescheiden betreffende de advisering geschiedt op overeenkomstige wijze als bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken.

 • 2 Na afronding van haar werkzaamheden draagt de commissie haar archief over aan de Minister voor Ontwikkelingssamenwerking.

Artikel 7

[Vervallen per 01-11-2010]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 december 2009. Het besluit vervalt met ingang van 1 november 2010.

Artikel 8

[Vervallen per 01-11-2010]

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit Adviescommissie Medefinancieringsstelsel II.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst en in afschrift worden gezonden aan betrokkenen.

De

Minister

voor Ontwikkelingssamenwerking,

A.G. Koenders

Terug naar begin van de pagina