Besluit mandaat, volmacht en machtiging Dienst Uitvoering Onderwijs Wet- en regelgeving inburgering

[Regeling vervallen per 25-11-2015 met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2013.]
Geldend van 01-01-2010 t/m 31-12-2012

Besluit van de Minister voor Wonen, Wijken en Integratie van 15 december 2009, nr. DDS2009066456, tot het verlenen van mandaat, volmacht en machtiging aan de Dienst Uitvoering Onderwijs tot uitoefening van een aantal bevoegdheden op grond van de wet- en regelgeving op het terrein van de inburgering (Besluit mandaat, volmacht en machtiging Dienst Uitvoering Onderwijs Wet- en regelgeving inburgering)

De Minister voor Wonen, Wijken en Integratie,

Handelende met instemming van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Gezien de schriftelijke instemming van de Directeur-Generaal van de Dienst Uitvoering Onderwijs van 15 december 2009;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 25-11-2015]

Aan de Directeur-Generaal van de Dienst Uitvoering Onderwijs wordt mandaat, volmacht en machtiging verleend om de bevoegdheden uit te oefenen die verband houden met de uitvoering van:

Artikel 2

[Vervallen per 25-11-2015]

Aan de Directeur-Generaal van de Dienst Uitvoering Onderwijs wordtmandaat en machtiging verleend met betrekking tot het nemen van besluiten over en het vaststellen en ondertekenen van stukken, die betrekking hebben op de afhandeling van administratieve stukken inzake klacht-, bezwaar- en beroepsprocedures, voor zover deze verband houden met de uitoefening van de bevoegdheden, genoemd in artikel 1, en met dien verstande dat hij geen besluit op bezwaar neemt met betrekking tot een bezwaarschrift tegen een besluit dat hij in mandaat heeft genomen.

Artikel 3

[Vervallen per 25-11-2015]

De Directeur-Generaal van de Dienst Uitvoering Onderwijs kan met betrekking tot zijn bevoegdheden, genoemd in de artikelen 1 en 2, ondermandaat, volmacht en machtiging in een door hem te bepalen omvang verlenen aan onder hem ressorterende functionarissen, met dien verstande dat hij geen ondermandaat verleent aan de functionaris aan wie door hem ondermandaat tot het nemen van het besluit waartegen het bezwaar zich richt is verleend.

Artikel 4

[Vervallen per 25-11-2015]

Indien uitvoering wordt gegeven aan dit besluit, luidt de ondertekening:

De Minister voor Wonen, Wijken en Integratie, voor deze, gevolgd door functieaanduiding, handtekening en naam van de betrokken functionaris.

Artikel 6

[Vervallen per 25-11-2015]

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit mandaat, volmacht en machtiging Dienst Uitvoering Onderwijs Wet- en regelgeving inburgering.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 15 december 2009

De

Minister

voor Wonen, Wijken en Integratie,

E.E. van der Laan

Terug naar begin van de pagina