Wijzigingsregeling financiële markten 2010

Geldend van 01-07-2011 t/m heden

Regeling van de minister van Financiën tot wijziging van een aantal ministeriële regelingen op het terrein van de financiële markten (Wijzigingsregeling financiële markten 2010)

Artikel II

[Red: Wijzigt de Uitvoeringsregeling Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme.]

Artikel III

[Red: Wijzigt de Regeling vaststelling toetstermen examens financiële dienstverlening Wft.]

Artikel V

Op het aanbieden van effecten aan het publiek en het toelaten van effecten tot de handel op een in Nederland gelegen of functionerende gereglementeerde markt blijft artikel 53, tweede lid, van de Vrijstellingsregeling Wft van toepassing zoals dat artikel luidde voor het tijdstip van inwerkingtreding van deze regeling, voor zover het effecten betreft die deel uitmaken van een aanbieding die is aangevangen voor dat tijdstip.

Artikel VI

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2010, met uitzondering van artikel IV, onderdeel F, en artikel V, die in werking treden met ingang van het tijdstip waarop het bij koninklijke boodschap van 25 augustus 2009 ingediende voorstel van wet tot wijziging van de Wet op het financieel toezicht en enige andere wetten (Wijzigingswet financiële markten 2010) (Kamerstukken II 2008/09, 32 036), nadat het tot wet is verheven, in werking treedt.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Financiën,

W.J. Bos

Terug naar begin van de pagina