Regeling informatieverstrekking vaststelling budgetten GGZ Zvw

[Regeling vervallen per 01-01-2011.]
Geldend van 24-12-2009 t/m 31-12-2010

Regeling informatieverstrekking vaststelling budgetten GGZ Zvw

De Raad van Bestuur van de Nederlandse Zorgautoriteit,

Gelet op de artikelen 62 en 68, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg),

heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) de volgende regeling vastgesteld:

Artikel 1. Werkingssfeer

[Vervallen per 01-01-2011]

Deze regeling is van toepassing op zorgaanbieders die tweedelijns curatieve geestelijke gezondheidszorg (GGZ) leveren als bedoeld in de Zorgverzekeringswet (Zvw), voor zover deze zijn aan te merken als gebudgetteerde instelling als bedoeld in de Beleidsregel overgang curatieve GGZ naar Zvw en invoering DBC’s.

Artikel 2. Doel informatieverstrekking

[Vervallen per 01-01-2011]

Deze regeling heeft tot doel te bepalen welke informatie moet worden verstrekt ten behoeve van de vaststelling van budgetten voor de in artikel 1 genoemde zorgaanbieders.

Artikel 3. Te verstrekken informatie

[Vervallen per 01-01-2011]

Gebudgetteerde instellingen als bedoeld in de ‘Beleidsregel overgang curatieve GGZ naar Zvw en invoering DBC’s’ verstrekken de NZa overeenkomstig de ‘Beleidsregel procedure en indieningstermijnen vaststelling en verrekening aanvaardbare kosten’ jaarlijks de volgende gegevens en inlichtingen:

  • a. Jaarlijks vóór 1 juni van het jaar t + 1 een opgave van de dbc-omzet. Daarvoor wordt gebruik gemaakt van het formulier ‘Verantwoordingsdocument DBC GGZ-omzet’1 .

  • b. Jaarlijks vóór 1 juni van het jaar t + 1 een opgave van de gerealiseerde productie. Daarvoor wordt gebruik gemaakt van het formulier ‘Nacalculatie op geleverde productie’.

De gegevens en inlichtingen worden verstrekt op de wijze die in de ‘Beleidsregel procedure en indieningstermijnen vaststelling en verrekening aanvaardbare kosten’ is aangegeven. Indien de verzekeraar een formulieren niet mede-ondertekent, dient de zorgaanbieder het formulier zonder mede-ondertekening in binnen de gestelde termijn.

Artikel 4. Accountantcontrole

[Vervallen per 01-01-2011]

De zorgaanbieder draagt er zorg voor dat een accountant als bedoeld in artikel 393 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek de juistheid van de op grond van artikel 3, onder a en b, verstrekte gegevens en inlichtingen en de mate waarin is voldaan de Regeling AO/IC DBC GGZ en de Regeling DBC GGZ Validatie, bevestigt, overeenkomstig de wijze die in de genoemde formulieren en de daarbij eventueel beschikbaar getelde controleprotocollen is aangegeven.

Artikel 5. Slotbepalingen

[Vervallen per 01-01-2011]

  • 1 De regeling kan worden aangehaald als ‘Regeling informatieverstrekking vaststelling budgetten GGZ Zvw’.

  • 2 Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

De

Raad van Bestuur van de Nederlandse Zorgautoriteit

,

C.C. van Beek MCM,

voorzitter a.i.

  1. De genoemde formulieren worden door de NZa elektronisch beschikbaar gesteld via haar website: www.nza.nl.

    ^ [1]
Terug naar begin van de pagina