Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar teleservicemedewerkers regiopolitie Gelderland-Midden 2009

[Regeling vervallen per 19-09-2014.]
Geldend van 01-01-2013 t/m 18-09-2014

Besluit van de Minister van Justitie van 10 december 2009, nr. 5632217/Justis/09, houdende aanwijzing van ‘Teleservicemedewerkers’ van de regiopolitie Gelderland-Midden tot buitengewoon opsporingsambtenaar

De Minister van Justitie,

Handelende in overeenstemming met de betrokken Ministers;

Gelezen het verzoek van de korpschef van de regiopolitie Gelderland-Midden van 2 november 2009;

Gelet op:

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 19-09-2014]

Als buitengewoon opsporingsambtenaar worden aangewezen de ambtenaren van politie, bedoeld in artikel 2, onder b, van de Politiewet 2012, werkzaam in de functie van teleservicemedewerker, die hun werkgebied hebben in de regionale eenheid Oost-Nederland, voorheen Gelderland-Midden.

Artikel 2

[Vervallen per 19-09-2014]

 • 2 De opsporingsbevoegdheid, bedoeld in het eerste lid, geldt voor het grondgebied van Nederland, voor zover noodzakelijk voor een goede vervulling van de aan de functie gerelateerde taken.

 • 3 De buitengewoon opsporingsambtenaar vermeldt in zijn processen-verbaal en schriftelijke verslagleggingen het domein waarin hij is aangesteld.

Artikel 3

[Vervallen per 19-09-2014]

Op grond van dit besluit kunnen maximaal 60 personen als buitengewoon opsporingsambtenaar worden beëdigd.

Artikel 4

[Vervallen per 19-09-2014]

 • 1 Als toezichthouder van de buitengewoon opsporingsambtenaar is aangewezen de hoofdofficier van justitie bij het arrondissementsparket Oost-Nederland.

Artikel 5

[Vervallen per 19-09-2014]

 • 1 De korpschef brengt jaarlijks, voor 1 april, met betrekking tot de onder diens verantwoordelijkheid werkzame buitengewoon opsporingsambtenaren verslag uit over:

  • a. het aantal buitengewoon opsporingsambtenaren werkzaam in de artikel 1 genoemde functie;

  • b. de door die buitengewoon opsporingsambtenaren verrichte activiteiten;

  • c. de stand van zaken met betrekking tot de door deze categorie van buitengewoon opsporingsambtenaren verplicht te volgen (interne) opleiding(en).

 • 2 Dit verslag dient te worden toegezonden aan de toezichthouder, als bedoeld in artikel 4 van dit besluit, alsmede aan het Ministerie van Justitie, dienst Justis, afdeling BTR, postbus 20300, 2500 EH Den Haag.

Artikel 6

[Vervallen per 19-09-2014]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en vervalt 5 jaar na de datum van inwerkingtreding.

Artikel 7

[Vervallen per 19-09-2014]

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar teleservicemedewerkers regiopolitie Gelderland-Midden 2009.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 10 december 2009

De

Minister

van Justitie,
namens deze:
de

teammanager BTR

,

P.W.C. Collard

Terug naar begin van de pagina