Regeling hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden

[Regeling vervalt per 01-01-2024.]
Geraadpleegd op 03-12-2023.
Geldend van 30-12-2009 t/m heden

Regeling van de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 10 december 2009, nr. BJZ2009064968, houdende bepalingen met betrekking tot de hygiëne en veiligheid van badinrichtingen en zwemgelegenheden (Regeling hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden)

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

Gelet op richtlijn 2006/7/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 15 februari 2006 betreffende het beheer van de zwemwaterkwaliteit en tot intrekking van Richtlijn 76/160/EEG (PbEU L 64), artikel 1, tweede lid, van de Wet op de hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden en de artikelen 44a, vijfde lid, 44d, tweede en achtste lid, en 44g van het Besluit hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden;

Besluit:

§ 3. Onderzoek en beoordeling van het water

Artikel 3

 • 1 Het bevoegd bestuursorgaan voert het onderzoek, bedoeld in artikel 44d van het besluit, eenmaal kort voor het begin van het badseizoen uit en vervolgens ten minste eenmaal per maand gedurende het badseizoen.

 • 2 Onverminderd het eerste lid, is de frequentie van het onderzoek zo hoog als nodig om het aantal monsters, genoemd in artikel 5, tweede lid, te verzamelen.

Artikel 4

Het bevoegd bestuursorgaan verricht de zwemwateranalyse, bedoeld in artikel 44d, achtste lid, op basis van:

 • a. ISO 7899-1 of ISO 7899-2 met betrekking tot de parameter Intestinale Enterokokken, en

 • b. ISO 9308-3 met betrekking tot de parameter Escherichia coli.

Artikel 5

 • 2 In afwijking van het eerste lid, wordt een reeks zwemwaterkwaliteitsgegevens gebaseerd op ten minste 16 monsters indien zich een van de omstandigheden, bedoeld in artikel 44a, vierde lid, van het besluit voordoet.

§ 4. Voorlichting

Artikel 6

 • 1 Gedeputeerde staten plaatsen een bord op een zichtbare en gemakkelijk toegankelijke plaats in de nabijheid van een aangewezen locatie.

 • 2 Een bord als bedoeld in het eerste lid bevat de informatie, genoemd in artikel 12, eerste lid, van de zwemwaterrichtlijn.

 • 3 Gedeputeerde staten verspreiden de informatie, genoemd in artikel 12, tweede lid, van de zwemwaterrichtlijn in ieder geval via internet en zo nodig in andere talen.

§ 5. Rapportage

Artikel 7

 • 1 Gedeputeerde staten maken de op basis van artikel 10b, eerste lid, van de wet aangemerkte locaties voor 15 oktober bekend aan de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en aan de Minister van Verkeer en Waterstaat.

 • 2 Gedeputeerde staten maken de op basis van artikel 10b, tweede lid, van de wet aangewezen locaties voor 15 april bekend aan de in het eerste lid genoemde Ministers.

Artikel 8

Het bevoegd bestuursorgaan en gedeputeerde staten verstrekken de gegevens, bedoeld in artikel 49 van het besluit, jaarlijks uiterlijk op 1 november.

§ 6. Slotbepalingen

Artikel 9

 • 1 Deze regeling treedt in werking op het tijdstip waarop de wet van 2 juli 2009 tot wijziging van de Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden en de Wet op de waterhuishouding (aanwijzing en kwaliteit van zwemwateren) (Stb. 2009, 312) in werking treedt.

 • 2 Indien het tijdstip van inwerkingtreding van de wet, bedoeld in het eerste lid, is gelegen voor of op de dag van de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin deze regeling wordt geplaatst, treedt deze regeling in afwijking van het eerste lid in werking met ingang van de dag na die datum van uitgifte.

Artikel 10

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden.

Deze regeling zal met toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 10 december 2009

De

Minister

van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

J.M. Cramer

Naar boven