Regeling kwaliteitsjaarverslag zorginstellingen 2010

[Regeling vervallen per 01-01-2016.]
Geldend van 01-01-2015 t/m 31-12-2015

Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 11 december 2009, nr. MC-U-2899285, houdende nieuwe regels inzake het kwaliteitsjaarverslag van zorginstellingen (Regeling kwaliteitsjaarverslag zorginstellingen 2010)

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op artikel 5, derde lid, van de Kwaliteitswet zorginstellingen;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2016]

  • 2 De overige zorgaanbieders, voor zover zij behoren tot een categorie als bedoeld in de bijlage bij deze regeling, stellen het kwaliteitsjaarverslag over hun instelling, bedoeld in artikel 5 van de Kwaliteitswet zorginstellingen, op met gebruikmaking van het modelkwaliteitsjaarverslag dat te verkrijgen is op de website www.zichtbarezorg.nl.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2016]

Het kwaliteitsjaarverslag, bedoeld in artikel 1, tweede lid, wordt digitaal ingediend bij het Centraal Informatiepunt Beroepen Gezondheidszorg.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2016]

De kosten van het opstellen en indienen van het kwaliteitsjaarverslag komen ten laste van de desbetreffende zorginstelling.

Artikel 5

[Vervallen per 01-01-2016]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2010, met dien verstande dat artikel 1, tweede lid, voor de zorgaanbieders, genoemd in de bijlage bij deze regeling, onder 4, 5 en 6, voor het eerst toepassing vindt met betrekking tot het kalenderjaar 2010.

Artikel 6

[Vervallen per 01-01-2016]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling kwaliteitsjaarverslag zorginstellingen 2010.

Deze regeling zal met de bijlage en de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

A. Klink

Bijlage bij artikel 1, tweede lid, van de Regeling kwaliteitsjaarverslag zorginstellingen 2010

[Vervallen per 01-01-2016]

Betreft: Zorgaanbieders die voor het kwaliteitsjaarverslag gebruik moeten maken van het modelkwaliteitsjaarverslag, te verkrijgen via de website www.zichtbarezorg.nl.

Categorieën

[Vervallen per 01-01-2016]

1. VV&T

[Vervallen per 01-01-2016]

Instellingen die verpleeghuiszorg,verzorgingshuiszorg en thuiszorg bieden voor de functies:

  • Begeleiding

  • Behandeling

  • Huishoudelijke verzorging

  • Persoonlijke verzorging

  • Verblijf

  • Verpleging

2. GGZ

[Vervallen per 01-01-2016]

Instellingen die behandeling, zorg en begeleiding aan mensen met psychische problemen en stoornissen bieden voor de functies:

  • Geestelijke gezondheidszorg

  • Verslavingszorg

  • Forensische Psychiatrie

3. Ziekenhuiszorg

[Vervallen per 01-01-2016]

Instellingen die medisch-specialistische zorg leveren

4. Kraamzorg

[Vervallen per 01-01-2016]

Instellingen die zorg leveren die gericht is op het voorspoedige herstel van de moeder na de bevalling en op de integratie van het pasgeboren kind in het gezin

5. Gehandicaptenzorg

[Vervallen per 01-01-2016]

Instellingen die zorg en ondersteuning bieden aan mensen met een lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke beperking

Terug naar begin van de pagina