Regeling wijziging Subsidieregeling starten, groeien en overdragen van ondernemingen (wijziging Kaderbesluit EZ-subsidies)

[Regeling materieel uitgewerkt per 07-10-2014.]
Geldend van 01-01-2010 t/m heden

Regeling van de Minister van Economische Zaken van 10 december 2009, nr. WJZ/9222189, tot wijziging van de Subsidieregeling starten, groeien en overdragen van ondernemingen in verband met onder meer wijziging van het Kaderbesluit EZ-subsidies

De Minister van Economische Zaken,

Gelet op de artikelen 4, onderdeel a, 5, 12, vierde lid, en 30, vijfde lid, van het Kaderbesluit EZ-subsidies;

Besluit:

Artikel II

Op aanvragen om subsidie krachtens hoofdstuk 7 van de Subsidieregeling starten, groeien en overdragen van ondernemingen die vóór de inwerkingtreding van deze regeling zijn ingediend en op subsidies die krachtens dat hoofdstuk vóór de inwerkingtreding van deze regeling zijn verstrekt, blijft dat hoofdstuk van toepassing zoals het onmiddellijk voor dat tijdstip luidde.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 10 december 2009

De

Minister

van Economische Zaken,

M.J.A. van der Hoeven

Terug naar begin van de pagina