Regeling beperking openbaarheid archiefbescheiden (Regionaal Medisch Tuchtcollege Amsterdam periode 1930–1980)

Geldend van 19-12-2009 t/m heden

Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 25 november 2009, nr. DBV/IenA/I 2971692, houdende beperking van de openbaarheid van archiefbescheiden, opgenomen in het archief van het Regionaal Medisch Tuchtcollege Amsterdam, over de periode 1930–1980

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op artikel 15, eerste lid, onder a en c, van de Archiefwet 1995,

Besluit:

Artikel 1

Met het oog op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en het anderszins voorkomen van onevenredige bevoordeling of benadeling van betrokken natuurlijke personen of rechtspersonen dan wel derden worden de in de artikelen 2 en 3 genoemde beperkingen gesteld aan de openbaarheid van de naar het Noord-Hollands Archief over te brengen archiefbescheiden van het Regionaal Medisch Tuchtcollege Amsterdam, over de periode 1930–1980, die zijn opgenomen in de inventaris onder de in kolom 1 van onderstaande tabel genoemde inventarisnummers. Deze beperkingen gelden tot 1 januari van het in kolom 2 van onderstaande tabel genoemde jaartal.

inventarisnummer:

niet openbaar vóór 1 januari:

5, 7–15, 395–396, 455, 549–550, 605–618, 1785–1786, 1795, 1865–1866

2010

619–622

2011

16–20, 262–263, 551, 623–629, 631, 1672, 1787, 1867

2012

21–24, 26–29, 264–266, 397–399, 456, 552–554, 630, 632–647, 1673, 2110

2013

25, 30–34, 267–268, 400–404, 457–460, 648–658, 1868–1869

2014

35–39, 405–407, 461, 659–661, 663, 665–668, 1796, 1870–1871, 2048

2015

269–270, 408, 462, 555, 662, 664, 669–679, 1674, 1872

2016

40–42, 271, 409, 680–688, 2049, 2147

2017

1, 272–273, 410, 463–464, 689–695

2018

274–278, 465–466, 696–697

2019

43–45, 279, 411, 556, 698–700, 1675–1676

2020

702, 1677

2021

46–53, 280, 412, 701, 703–707, 1678, 1788, 1873

2022

54–57, 281–283, 413, 415, 529, 708–710, 712–713, 1679–1681, 1874, 2151

2023

58–61, 284–292, 414, 416–426, 467, 711, 714–717, 719, 1682

2024

62–68, 293–297, 427, 530–531, 718, 720–723, 725–727, 729–733, 1797–1798, 1875–1876, 2148

2025

69–77, 298–299, 428–429, 468, 557–558, 724, 728, 734–740, 744, 1684, 1877, 2111–2113, 2152

2026

78–85, 300–302, 430, 469–470, 559–560, 741–743, 745–750, 752–753, 755, 757, 1685–1691, 1878, 2094–2096

2027

86–92, 303, 471, 751, 754, 756, 758–775, 1692–1703, 1879–1881, 2097

2028

93–94, 304–305, 431, 472, 532, 776–779, 781–789, 791–797, 1704–1709, 1799–1801, 1882–1883, 2149

2029

95–96, 306–308, 432–433, 473–478, 533–536, 561, 790, 798–807, 809–810, 812, 1710–1715, 1802, 1884, 2150

2030

97–98, 309–312, 479–480, 537–538, 562, 780, 808, 811, 813–819, 821–822, 1716–1719, 1789, 1885–1886, 2050–2052

2031

99–100, 313–315, 317, 434–435, 481–486, 563, 820, 823–850, 852, 1720–1727, 2053–2055, 2098

2032

101–103, 316, 318–320, 436–437, 487–490, 851, 853–858, 860–861, 1728–1737, 1804, 1887–1888, 2099, 2114–2118

2033

104–106, 321–326, 438–440, 491, 539–540, 859, 862–884, 897, 1671, 1738–1742, 1806, 1889–1893, 2056, 2100–2101, 2119–2121

2034

107–112, 327–333, 441–442, 492–494, 885–896, 898–904, 906–908, 1743–1755, 1807–1812, 1894, 2102

2035

113–118, 334–338, 443, 495–498, 564, 905, 909–927, 930, 1756–1759, 1803, 1805, 1813–1818, 1821–1826, 1895, 2057, 2122

2036

119–125, 339–344, 444–445, 447, 500, 565–567, 928–929, 931–936, 939–953, 956–958, 1760–1761, 1790, 1819–1820, 1827, 1896–1902, 2103

2037

126–128, 345–347, 446, 448–449, 499, 501–502, 541- 542, 568, 937, 954–955, 959–966, 968–971, 976, 982, 985, 1762, 1791–1793, 1828–1829, 1903, 2058, 2104, 2123–2127

2038

129–135, 348–349, 450, 503–504, 543, 938, 967, 972–973, 978–981, 983–984, 986–993, 995–996, 1001, 1830–1837, 1839, 1904, 1907, 1909, 1911, 2059

2039

136–141, 350–352, 451–452, 974–975, 994, 997–999, 1002–1010, 1012–1016, 1763–1764, 1838, 1840–1842, 1905–1906, 1908, 1910, 1912, 2060, 2128

2040

142–143, 353–354, 505, 977, 1011, 1017–1022, 1024–1026, 1028, 1844, 1913, 1915–1917, 2105–2106, 2129–2131

2041

144, 146–147, 356–357, 359, 453, 506–508, 569, 1000, 1023, 1027, 1029, 1031, 1033–1040, 1044, 1794, 1843, 1845, 1847–1850, 1914, 1918–1920, 1922–1924, 1926–1928, 2132–2133

2042

145, 148–150, 355, 1030, 1032, 1042–1043, 1045–1050, 1053–1054, 1056–1057, 1765–1766, 1846, 1851, 1921, 1925, 1929–1935

2043

151–154, 156–157, 358, 509, 570–571, 1041, 1052, 1055, 1060–1067, 1070–1075, 1767, 1852–1854, 1936, 1938–1939, 1945, 2061–2062, 2135

2044

158–164, 167, 360, 573, 1051, 1059, 1068, 1076–1083, 1086–1089, 1092–1094, 1768–1769, 1937, 1940–1944, 2134, 2136

2045

155, 165–166, 168–177, 361–362, 364, 366, 572, 574–576, 1069, 1084–1085, 1090–1091, 1095, 1097, 1099–1100, 1102, 1104–1107, 1109–1110, 1112–1115, 1117, 1119–1120, 1122, 1125, 1127, 1136, 1683, 1770–1773, 1855–1857, 1948–1949, 1951, 1954, 1957, 1961

2046

178–182, 363, 365, 367–368, 510, 577–578, 1058, 1096, 1098, 1101, 1103, 1108, 1111, 1116, 1118, 1121, 1123–1124, 1126, 1128–1135, 1138–1150, 1152–1155, 1157–1159, 1161–1162, 1164–1166, 1168, 1173–1776, 1946–1947, 1950, 1952, 1955–1956, 1959–1960, 1962–1967, 1969–1973, 1976, 2063–2065

2047

183–192, 369, 511–513, 1137, 1151, 1156, 1160, 1163, 1167, 1169–1172, 1174–1186, 1188–1202, 1205, 1207–1208, 1210, 1212, 1214–1215, 1217, 1219, 1221, 1777–1778, 1858, 1953, 1958, 1968, 1974–1975, 1977–1980, 1982–1985, 2066, 2068–2069, 2107, 2137

2048

193–196, 199–201, 370–372, 374, 579, 1187, 1204, 1206, 1209, 1211, 1213, 1216, 1218, 1220, 1224–1226, 1228–1230, 1233–1235, 1239–1242, 1247–1248, 1251, 1253–1265, 1270, 1272, 1274, 1276–1277, 1279–1280, 1282–1285, 1287, 1859, 1986–1989, 1991, 1993–1994, 1996–1997, 2067, 2071, 2072, 2108

2049

197–198, 202–212, 375–379, 580–581, 1203, 1222–1223, 1227, 1231–1232, 1236–1238, 1243–1245, 1249–1250, 1252, 1266–1269, 1271, 1275, 1278, 1281, 1286, 1288–1294, 1296–1299, 1302, 1304–1305, 1307–1312, 1314–1316, 1318–1323, 1326, 1332, 1334–1335, 1339, 1779–1781, 1860, 1981, 1990, 1992, 1995, 1999–2001, 2003–2005, 2070, 2153, 2157, 2162–2163

2050

213–222, 224–226, 373, 515–517, 1273, 1295, 1300–1301, 1303, 1306, 1313, 1317, 1324–1325, 1327–1330, 1333, 1336–1338, 1340–1370, 1372–1378, 1380–1381, 1385, 1387–1392, 1394–1398, 1401, 1404, 1406, 1861, 1998, 2002, 2006–2010, 2012–2013, 2075–2076, 2138–2141, 2154–2156, 2158–2161

2051

223, 227–235, 380–386, 514, 518–520, 522–523, 582, 1331, 1371, 1379, 1382–1384, 1386, 1393, 1399–1400, 1402–1403, 1405, 1407–1410, 1412–1420, 1422–1438, 1440–1455, 1457–1473, 1476–1498, 1500–1501, 1505–1507, 1531, 1782, 2011, 2014–2020, 2023, 2025–2027, 2073–2074, 2077–2080, 2085–2086, 2142–2145

2052

236, 238–243, 256–259, 387–392, 454, 583–584, 1246, 1439, 1456, 1474–1475, 1499, 1502–1504, 1508–1530, 1532–1544, 1546–1549, 1551–1557, 1560–1563, 1567, 1569–1573, 1575, 1579, 1592, 1596, 1603, 1783–1784, 1862–1863, 2024, 2028–2039, 2044, 2081–2084, 2087–2090, 2146

2053

237, 244–253, 393–394, 521, 526–528, 1411, 1421, 1558–1559, 1564–1566, 1568, 1574, 1576–1578, 1580–1585, 1588–1591, 1593–1594, 1597–1599, 1601, 1604, 1606–1611, 1613, 1615–1620, 1622–1630, 1632, 1634, 1636–1637, 1639–1640, 1642–1644, 1646–1647, 1651, 1654, 1657, 1659, 1664, 1667–1668, 1864, 2021–2022, 2041–2043, 2045–2046, 2091–2093

2054

254–255, 524–525, 1545, 1550, 1586–1587, 1595, 1600, 1602, 1605, 1612, 1614, 1621, 1631, 1635, 1638, 1641, 1645, 1650, 1652–1653, 1655–1656, 1658, 1660–1663, 1666, 1669–1670, 2040

2055

1633, 1648–1649, 1665

2056

Artikel 2

Raadpleging van de in artikel 1 bedoelde archiefbescheiden is slechts mogelijk na ondertekening van het door het Noord-Hollands Archief gehanteerde formulier ‘Toestemming raadpleging archieven met beperkende bepalingen’; een exemplaar van dit formulier is als bijlage bij deze regeling gevoegd.

Artikel 3

Het is niet toegestaan reproducties te vervaardigen van archiefbescheiden uit dossiers waarop deze beperkende bepalingen van toepassing zijn, zonder toestemming van de directeur van het Noord-Hollands Archief. De directeur van het Noord-Hollands Archief kan voorwaarden verbinden aan het verlenen van zijn toestemming.

Artikel 4

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

A. Klink

Bijlage

Toestemming raadpleging archieven met beperkende bepalingen

Ondergetekende:

 
   

Naam

.....................................................................

   

Straat/huisnummer

.....................................................................

   

Postcode/woonplaats

.....................................................................

   

Bezoekersnummer

.....................................................................

   

Verzoekt toestemming tot het raadplegen van archiefbescheiden uit het volgende archief:

   

.........................................................................................................

   

met als doel ..........................................................................................

   

.........................................................................................................

   

Ik zal daarbij voldoen aan de volgende voorwaarden:

   

1. dat uit bescheiden verkregen gegevens slechts voor het door mij aangegeven doel zullen worden gebruikt;

   

2. dat ik niets zal publiceren of op een andere wijze openbaar maken waardoor de belangen van nog levende personen onevenredig kunnen worden geschaad;

   

3. dat ik niet tot publicatie van gegevens uit archiefbescheiden zal overgaan dan na schriftelijke toestemming van de directeur van het Noord-Hollands Archief of zijn gemachtigde;

   

4. dat ik de overige gegevens uit de archiefbescheiden die mij ter kennis zijn gekomen en waarvoor geen toestemming tot publicatie is verkregen slechts voor eigen studie zal gebruiken en deze niet aan derden zal meedelen;

   

5. dat ik de Staat der Nederlanden en eventuele andere overheidsinstellingen zal vrijwaren voor aanspraken van derden ter zake van alle schade die zij lijden ten gevolge van deze raadpleging.

   

Bij ieder bezoek aan het Noord-Hollands Archief moet deze verklaring getoond kunnen worden aan het dienstdoende personeel.

   

Haarlem, ......................................20.....

   

...........................................

.................................................................

(handtekening aanvrager)

(handtekening directeur /gemachtigde)

Terug naar begin van de pagina