Waterbesluit

Wijziging(en) op nader te bepalen datum(s); laatste bekendgemaakt in 2018. Zie het overzicht van wijzigingen.
Geraadpleegd op 18-07-2024.
Geldend van 01-01-2024 t/m heden

Besluit van 30 november 2009 houdende regels met betrekking tot het beheer en gebruik van watersystemen (Waterbesluit)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat van 17 februari 2009, nr. CEND/HDJZ-2009/132 Sector WAT, Hoofddirectie Juridische Zaken, gedaan in overeenstemming met Onze Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer;

Gelet op de artikelen 1.2, tweede lid, 2.9, 2.14, 3.1, eerste tot en met derde lid, 3.10, tweede lid, 3.11, tweede lid, 4.3, eerste lid, 4.7, 4.8, tweede lid, 5.1, derde lid, 5.2, derde lid, 5.29, eerste lid, 6.5, 6.6, 6.7, 6.14, eerste lid, 6.16, eerste lid,6.20, tweede lid, 7.8, tweede en derde lid, en 10.1, eerste lid, van de Waterwet;

De Raad van State gehoord (advies van 5 juni 2009, nr. W09.09.0044/IV);

Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat van 24 november 2009, nr. CEND/HDJZ-2009/1305 sector WAT, Hoofddirectie Juridische Zaken, uitgebracht in overeenstemming met Onze Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Hoofdstuk 2. Doelstellingen en normen

[Vervallen per 01-01-2024]

Hoofdstuk 3. Organisatie van het waterbeheer

[Vervallen per 01-01-2024]

Hoofdstuk 4. Plannen

[Vervallen per 01-01-2024]

§ 1. Het nationale waterplan

[Vervallen per 01-01-2024]

Hoofdstuk 5. Beheer van waterstaatswerken

[Vervallen per 01-01-2024]

Hoofdstuk 6. Handelingen in watersystemen

[Vervallen per 01-01-2024]

§ 5a. Het installeren en in werking hebben van een open bodemenergiesysteem

[Vervallen per 01-01-2024]

§ 6a. Windparken op zee

[Vervallen per 01-01-2024]

Hoofdstuk 8. Overgangs- en slotbepalingen

§ 1. Overgangsbepalingen

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 30 november 2009

Beatrix

De Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat,

J. C. Huizinga-Heringa

Uitgegeven de achttiende december 2009

De Minister van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin

Bijlage I. Onderlinge grenzen stroomgebieddistricten Eems, Rijn, Maas en Schelde (Bijlage bij artikel 1.2 van het Waterbesluit)

[Vervallen per 01-01-2024]

Bijlage Ia. Rijksdriehoekscoördinaten begrenzingen en veiligheidsnormen dijkdelen (Bijlage bij artikel 2.2a, eerste en derde lid, van het Waterbesluit)

[Vervallen per 01-01-2024]

Bijlage II. Oppervlaktewaterlichamen in rijksbeheer (Bijlage bij de artikelen 1.1 en 3.1 van het Waterbesluit)

[Vervallen per 01-01-2024]

Bijlage III. Waterkeringen in beheer bij het Rijk (Bijlage bij artikel 3.2 van het Waterbesluit)

[Vervallen per 01-01-2024]

[Wijziging(en) op nader te bepalen datum(s); laatste bekendgemaakt in 2018. Zie het overzicht van wijzigingen]

Bijlage IV. Gebieden waar paragraaf 6 van hoofdstuk 6 van het Waterbesluit niet van toepassing is (Bijlage bij artikel 6.16 van het Waterbesluit)

[Vervallen per 01-01-2024]

Bijlage V. Maatregelen waarvoor krachtens artikel 7.23, vijfde lid, van de Waterwet subsidie wordt verleend voor honderd procent van de kosten van uitvoering (Bijlage bij artikel 7.3 van het Waterbesluit)

Beheerder

Naam project

Nummer project

Aard van maatregel

Te versterken vakken

Te versterken

     

faalmechanisme

dijkpaalnummering conform opgave beheerder

in km

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier

Wieringermeerdijk en omgelegde Stonteldijk

W1-006

STBK

0.00–8.55, 9.80–17.00, 19.35–20.50

16,9

           

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier

Markermeerdijk Enkhuizen-Hoorn

W2-003

HT, STBI, STMI

0.40/0.60–0.64/0.67, 1.90–3.25, 5.0–5.08, 6.7–9.4, 9.9–12.55, 13.50–14.20, 14.80–16.73, 17.80–18.60, 19.00–22.00

13,7

           

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier

Markermeerdijk Hoorn – Edam – Amsterdam

W2-004/ W2-005

HT, STBI, STBK, STBU, STMI

0.45–1.05, 1.30–7.75, 0,00–0.50, 1.15–11.20, 0.00–2.9, 0.00–1.10, 2.55–3.95, 5.40–15.75, 0.00–1.60, 0.00–1.10, 2.55–3.95, 5.4–7.00, 14.90–15.75

30,8

           

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier

Waddenzeedijk Texel

W2-036

STBK, HT, STBI, STMI, STPH

2.6–7.6, 8.7–13.4, 14.8–7.1, 17.2–20.6, 23.7–23.9, 25.6–26.6

17,0

           

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier

Koegraszeedijk

W2-080

STPH

3.35–3.45. 3.6–3.85

0,4

           

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier

Hoogwaterkering Den Oever

W2-085

HT

25.60–26.50

0,9

           

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier

Zwakke schakels Noord-Holland

WZ-001 / WZ-002

HT, DA, STBI, STBK

1.20–2.0, 11.23–12.73, 17.29–28.32

13,3

           

Waterschap Hollandse Delta

Dijkversterking Oostmolendijk bij Ridderkerk

W2-028

HT, STBU, STBI, STMI, STBK, STVL, STPH

49.35–51.13

1,8

           

Waterschap Hollandse Delta

Dijkversterking Hellevoetsluis

WN-001

STBI

0.25–0.95, 3.60–3.98

1,1

           

Waterschap Hollandse Delta

Dijkversterking Spui Oost

WN-003a

STPI, NWO, STBU, STPH, STMI

54.90–60.30, 60.65–61.28, 63.20–63.50, 65.30–67.30

8,3

           

Waterschap Hollandse Delta

Zettingsvloeiing Spui

WN-003b

STVL

16.35–16.50, 16.75–16.85, 59.50–60.10, 60.65–60.80, 19.00–19.20, 19.40–19.60, 62.78–62.88, 20.50–21.35, 22.30–23.10, 65.53–67.30, 25.00–25.70, 6.30–0.52, 0.52–0.70

6,5

           

Waterschap Hollandse Delta

Dijkversterking Spui-west

WN-004

STBI, STPH, STVL, HT, STBK, STBU, NWO

14.82–15.05, 15.60–15.80, 19.20–19.50, 20.15–20.30, 21.40–22.82, 24.10–24.27, 24.65–24.85, 24.97–25.71, 26.00–26.15, 26.35–27.55

4,8

           

Waterschap Hollandse Delta

Dijkversterking Eiland van Dordrecht Oost

WN-005

HT, STBI, STMI, STBK, STPH, NWO

5.00–8.60, 16.30–18.70

6,0

           

Waterschap Hollandse Delta

Dijkversterking Eiland van Dordrecht West

WN-007

STBI, STBK, NWO

22.80–23.40, 24.60–24.95, 24.95–26.10, 26.10–27.40, 27.40–28.90

4,9

           

Waterschap Hollandse Delta

Dijkversterking Hoeksche Waard Zuid

WN-008

STBI, STPH, STMI, NWO, STBU

27.5–30.9, 31.9–32.4, 32.5–36.64, 41.28–42.6, 43.0–43.65, 44.7–45.88

11,3

           

Waterschap Hollandse Delta

Dijkversterking Hoeksche Waard Noord

WN-009

HT, STBI, STPH, STMI, NWO

1.88–4.0, 13.53–17.0

4,2

           

Waterschap Rivierenland

Merwededijk te Werkendam

W2-042

STBI

241–246

0,5

           

Waterschap Rivierenland

Lekdijk – KIS

W2-055

STBI

158.10–176.00, 179.60–203.15, 209.08–213.00, 218.02–227.00, 240.120–246.10

11,0

           

Waterschap Scheldestromen

West Zeeuws-Vlaanderen

WZ-009

HT, STBK, ST, ZOB aansluit-constructies (instabiliteit)

67.75–70.13, 70.80–76.60, 78.70–79.95, 82.32–83.20

10,6

           

Waterschap Scheldestromen

Noorderstrand Schouwen

W2-082

DA

0.90–2.10

1,2

           

Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard

Bergambacht-Ammerstol-Schoonhoven (BAS)

W1-009

HT, NWO, STBU, STBK, STBI

G+90–0.00, 0.00–4.9, 5.24–6.0

5,7

           

Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard

Dijkversterking Krimpen

W2-002

STBI, STPH, HT

1.78–1.79, 1.82–1.86, 1.87–1.88, 1.96–1.97, 2.09–2.13, 2.22–2.24

1,4

           

Wetterskip Fryslân

IJsselmeer, kleibekleding en pipingmaatregelen

W2-014

STBK, STPH

49.70–50.70, 53.00–54.70

2,7

           

Wetterskip Fryslân

Waddenzeedijk, Friese kust

W2-030

STBK

19.60–26.20, 38.3–40.6, 41.7–42.90, 47.45–50.00, 57.50–58.00

13,2

           

Wetterskip Fryslân

Ameland, Waddenzeekering

W2-049

Alle faalmechanismen

0–16.50

16,5

           

Hoogheemraadschap van Rijnland

Kustversterking Katwijk

W2-067

HT, STCG, ST

Zandige kering voor de boulevard

2,4

           

Waterschap Vallei & Eem

Eemdijken en Zuidelijke Randmeren

W2-063

HT, STBI, STPH

5.5–6.2, 7.7–8.0, 8.87–11.97, 12.40–12.65, 13.10–21.1, 21.7–32.95

22,0

           

Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht

Ipenslotersluis en Diemerdammersluis

WN-006

STCG

nvt

Nvt

           

Waterschap Aa en Maas

Keent en Keent – Grave

WN-012

STPH

28.65–28.95, 29.05–29.55, 30.05–30.55, 30.85–30.95, 31.05–31.45, 31.65–31.75, 31.85–33,75, 28.65–28.95, 29.05–29.55, 30.05–30.55, 30.85–30.95, 31.05–31.45, 31.65–31.75, 31.85–33,75, 34.05–34.25, 34.65–34.85, 0–0.45, 0.55–0.75, 1.15–1.25, 1.35–1.45, 1.55-2.05, 3.25-4.25

6,5

           

Waterschap Aa en Maas

Kunstwerken Boxmeer – Grave

WN-015

STPH, STCO

nvt

nvt

           

Waterschap Aa en Maas

Boxmeer

WN-024

STPH

0.48–0.77

0,3

           

Waterschap Scheldestromen

Vlissingen

WN-011

HT, GP

31.10–32.30, 32.3–32.5, 32.5–33.65

2,5

           

Hoogheemraadschap van Rijnland

Kustversterking Noordwijk

WZ-003

STBK, DA

80.75–82.0

1,3

           

Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard

Nederlekdijk

W1-008

HT, STBI, STMI

9.55–13.78, 14.24–15.40

5,4

           

Waterschap Hollandse Delta

Zettingsvloeiing Dordtsche Kil

WN-025

STVL

22.30–22.80, 23.10–23.30, 24.80–27.40, 27.55–28.50, 18.90–19.10, 19.70–20.60, 21.80–23.35, 23.65–24.40

7,8

           

Hoogheemraadschap van Delfland

Scheveningen

WZ-004

DA

99,10–101,60

2,5

           

Hoogheemraadschap van Delfland

Delflandse kust

WZ-005

DA

102.00–114.00

12,0

Legenda

Beheerder: het voor het project verantwoordelijke waterschap

Naam project: naam waaronder het project bekend is

Faalmechanisme: de reden waarom de kering niet aan de norm voldoet en versterkt dient te worden

Te versterken vakken: de locatieaanduiding van de te versterken kering op basis van de dijkpaalnummering

Te versterken (in km): de totale lengte van de te versterken vakken in kilometers

Betekenis afkortingen:

 

DA = Duinafslag

GP = Grensprofiel

HT = Hoogte

NWO = Niet-waterkerend object

STBI = Macrostabiliteit binnenwaarts

STBK = Steenbekleding

STBU = Macrostabiliteit buitenwaarts

STCG = Stabiliteit constructie en grondlichaam

STCO = Sterkte van (waterkerende) constructieonderdelen

STMI = Microstabiliteit

STPH = Piping en heave

STVL = Stabiliteit voorland

GEKL = Erosie door golfklap voor gras

GEOP = Erosie door golfoploop voor gras

GAF = Afschuiving voor gras

Bijlage VI. Andere dan primaire waterkeringen waarvoor krachtens artikel 7.24, vijfde lid, aanhef en onderdeel c, van de Waterwet ter voldoening aan de omgevingswaarden, bedoeld in artikel 2.13, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, subsidie kan worden verleend (Bijlage bij artikel 7.4 van het Waterbesluit)

 

Beheerder/provincie

Segment

Beginpunt

Eindpunt

     

X

Y

X

Y

1

Hoogheemraadschap

Hollands Noorderkwartier/ Provincie Noord-Holland

161

122740,82

545194,22

135857,78

531916,80

164

126133,87

488522,06

101260,20

499113,15

2

Waterschap Amstel, Gooi en Vecht/Provincie Noord-Holland

174

113130,5

489571,7

119962,6

489573,8

175

119962,6

489573,8

121339,9

488473,1

176

121339,9

488473,1

121343,4

488459,6

177

121343,4

488459,6

123120,3

486777,7

178

123120,3

486777,7

123134,0

486770,7

179

123134,0

486770,7

123609,5

486594,8

180

123609,5

486594,8

123637,8

486567,6

181

123637,8

486567,6

125638,3

486565,1

3

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden/ Provincie Utrecht en provincie Zuid-Holland

187

133968,0

454536,3

133650,0

454542,9

189

133617,5

454551,5

124870,1

450959,9

191

124866,2

450957,5

119580,6

448278,7

193

119578,2

448284,8

115430,7

447510,8

195

115424,4

447510,2

114927,0

447469,6

4

Hoogheemraadschap van Rijnland/ Provincie Zuid-Holland en provincie Noord-Holland

197

114921,0

447468,3

109994,7

447012,1

234

101923,1

497547,8

106683,5

492152,4

236

106692,3

492135,6

106802,6

491987,8

238

106811,5

491981,4

107007,4

491957,6

240

107018,4

491948,7

113027,2

489599,0

242

113045,6

489592,5

113130,5

489571,7

5

Waterschap Zuiderzeeland/ Provincie Flevoland en provincie Overijssel

92

193556,4

526598,2

191766,4

520315,0

94

191769,3

520304,9

195172,0

519105,5

6

Waterschap Drents Overijsselse Delta/ Provincie Overijssel

139

194604,7

524265,0

193554,8

526598,6

7

Wetterskip Fryslân/Provincie Friesland

32

191739,3

538887,9

185796,3

535700,1

Naar boven