Regeling intrekking subsidieregelingen (EZ 2009)

Geldend van 16-06-2011 t/m heden

Regeling van de Minister van Economische Zaken van 2 december 2009, nr. WJZ/9165300, houdende intrekking van een aantal subsidieregelingen in verband met de stroomlijning hiervan

De Minister van Economische Zaken,

Gelet op artikel 3 van de Kaderwet EZ-subsidies;

Besluit:

§ 4. Intrekking wijzigings- en intrekkingsregelingen van subsidieregelingen en overige regelingen

Artikel IV

De volgende regelingen worden ingetrokken:

§ 5. Overgangs- en slotbepalingen

Artikel V

 • 1 Voor zover nog sprake is van enige bestuursrechtelijke afdoening, met inbegrip van bezwaar- en beroepsprocedures, vindt deze plaats overeenkomstig de regelingen, bedoeld in de artikelen I tot en met IV, met dien verstande dat:

  • a. de in de regelingen opgenomen verplichting tot het overleggen van een accountantsverklaring geldt voor subsidies van € 125.000 of meer per subsidie-ontvanger of, indien de subsidie-ontvanger een samenwerkingsverband is, per deelnemer in een samenwerkingsverband, en

  • b. verzoeken om vaststelling van de subsidie kunnen worden ingediend met gebruik van het in de bijlage bij de regeling opgenomen formulier.

 • 3 Onverminderd het eerste en tweede lid, blijven bestaande aanspraken en verplichtingen bij, op grond of in het kader van de regelingen, bedoeld in de artikelen I tot en met IV, in stand.

 • 4 De benoemingen van de leden van de adviescommissies genoemd in kolom 1 krachtens de in kolom 2 genoemde subsidiebesluiten en -regelingen en de in kolom 3 genoemde artikelen, alsmede de op die benoemingen volgende vergoedingenbesluiten, gelden als benoemingen tot lid van de adviescommissies genoemd in kolom 4 krachtens de in kolom 5 genoemde subsidieregelingen en de in kolom 6 genoemde artikelen en als op deze benoemingen volgende vergoedingenbesluiten.

  Adviescommissie

  Regeling

  Artikel

  Adviescommissie

  Regeling

  Artikel

  Adviescommissie Ruimtevaart Technologie Ontwikkeling

  Subsidieregeling prekwalificatie ESA-programma’s

  5

  Adviescommissie Ruimtevaart Technologie Ontwikkeling

  Subsidieregeling sterktes in innovatie

  10f.4

  Adviescommissie Innovatieve Zeescheepsbouw

  Subsidieregeling Innovatieve Zeescheepsbouw

  7

  Adviescommissie innovatieve zeescheepsbouw

  Subsidieregeling sterktes in innovatie

  10e.6

  Adviescommissie energiedemonstratieprojecten en energietransitie-experimenten

  Besluit EOS: demo en transitie-experimenten

  5

  Adviescommissie energiedemonstratieprojecten en energietransitie-experimenten

  Subsidieregeling energie en innovatie

  2.3.7

  Adviescommissie lange termijn energieonderzoek en nieuw energieonderzoek

  Besluit EOS: lange termijn

  5

  Adviescommissie lange termijn energieonderzoek en nieuw energieonderzoek

  Subsidieregeling energie en innovatie

  2.1.7

  Adviescommissie bioraffinage

  Tijdelijke energieregeling markt en innovatie

  9.7

  Adviescommissie bioraffinage

  Subsidieregeling energie en innovatie

  3.5.7

  Adviescommissie demonstratieprojecten vergassing

  Tijdelijke energieregeling markt en innovatie

  10.7

  Adviescommissie demonstratieprojecten vergassing

  Subsidieregeling energie en innovatie

  3.6.7

  Adviescommissie 2getthere

  Subsidieregeling 2getthere

  24

  Adviescommissie 2getthere

  Subsidieregeling internationaal excelleren

  2.6

  Adviescommissie Tijdelijke subsidieregeling PSOM

  Tijdelijke subsidieregeling opkomende markten

  6

  Adviescommissie subsidiëring opkomende markten

  Subsidieregeling internationaal excelleren

  5.13

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 2 december 2009

De

Minister

van Economische Zaken,

M.J.A. van der Hoeven

Terug naar begin van de pagina