Besluit mandaat, volmacht en machtiging algemeen directeur Agentschap NL betreffende ontheffingen jaarrekeningplicht

[Regeling vervallen per 01-01-2012.]
Geldend van 01-01-2010 t/m 31-12-2011

Besluit van de Minister van Economische Zaken van 8 december 2009, nr. WJZ/9207157, houdende regels inzake het verlenen van mandaat, volmacht en machtiging aan de algemeen directeur Agentschap NL voor aangelegenheden betreffende ontheffingen van de jaarrekeningplicht (Besluit mandaat, volmacht en machtiging algemeen directeur Agentschap NL betreffende ontheffingen jaarrekeningplicht)

De Minister van Economische Zaken,

Gelet op afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2012]

Aan de algemeen directeur Agentschap NL wordt mandaat, volmacht en machtiging verleend voor het nemen van besluiten en het verrichten van overige handelingen die verband houden met:

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2012]

Een afschrift van dit besluit wordt gezonden aan de secretaris-generaal, het hoofd van het Bureau Bestuursraad, de directeur Financieel-Economische Zaken, de directeur Bedrijfsvoering en de directeur van de Auditdienst.

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2012]

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2010.

Artikel 5

[Vervallen per 01-01-2012]

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit mandaat, volmacht en machtiging algemeen directeur Agentschap NL betreffende ontheffingen jaarrekeningplicht.

Dit besluit zal in de Staatscourant geplaatst worden.

Den Haag, 8 december 2009

De

Minister

van Economische Zaken,

M.J.A. van der Hoeven

Terug naar begin van de pagina