Tariefbeschikking kraamzorg Nederlandse Zorgautoriteit

Geldend van 17-12-2009 t/m heden

Tariefbeschikking kraamzorg Nederlandse Zorgautoriteit

De Nederlandse Zorgautoriteit,

heeft krachtens de paragrafen 2 en 4 van hoofdstuk 4 van de Wmg

op basis van de beleidsregel:

Tariefstructuur kraamzorg

en gelet op:

artikel 35 juncto artikel 52 lid 5 van de Wmg

besloten:

dat rechtsgeldig

door:

zorgaanbieders die kraamzorg bieden als omschreven bij of krachtens de Zorgverzekeringswet

aan:

alle ziektekostenverzekeraars en alle (niet-)verzekerden

prestatiebeschrijving en bijbehorend tarief (in euro’s):

de volgende tarieven, vermeld achter de desbetreffende prestaties in rekening kunnen worden gebracht.

De tarieven kunnen elk als maximumtarief in rekening worden gebracht.

     

Per uur kraamzorg1

41,21

Per uur partusassistentie

41,21

Per inschrijving

38,22

Per intake2

   

− of bij de cliënt thuis

57,33

− of telefonisch

19,12

Per partusassistentie3

76,45

1 Kraamzorg zoals omschreven in artikel 2.12 van het besluit zorgverzekering.

2 Per verzorging kan slechts één intake worden gedeclareerd.

3 Dit tarief wordt eenmalig per bevalling naast het uurtarief in rekening gebracht.

Het aandeel van de overheveling van de middelen uit het sectorfonds Zorg (= arbeidsmarkt beleid) bedraagt 1,86% van de maximumtarieven exclusief de tijdelijke toeslag.

Prestatiebeschrijvingen

Inschrijving

Onder inschrijving worden de volgende handelingen verstaan:

  • het verwerken van de (telefonische) aanmelding;

  • het toesturen van informatiemateriaal en het inschrijfformulier;

  • op basis van het ingevulde inschrijfformulier verrichten van diverse administratieve handelingen;

  • het plannen van het op termijn in te zetten personeel.

Intake bij de cliënt thuis en telefonische intake

Het verkennen en verduidelijken van de hulpvraag van de cliënt, het inventariseren van de zorgbehoefte en het met inachtneming van de volgende criteria (noodzakelijkheidsprincipe, aanvullend op eigen mogelijkheden, ontbreken van deskundigheid, preventie, bijsturing) objectief bepalen welke hulp naar inhoud en omvang en kwaliteit nodig is op grond waarvan verantwoorde beslissingen omtrent inzet en financiering van zorg mogelijk zijn, mede ter effectuering van de zorgaanspraken.

Partusassistentie

Het voorbereiden op, het assisteren bij de bevalling en het verzorgen van moeder en kind direct na de bevalling. De partusassistentie wordt verricht onder leiding van een verloskundige of huisarts. Locatie: thuis, in een vervangende thuissituatie of in een poliklinische situatie.

Met de afgifte van deze tariefbeschikking wordt de geldigheidsduur van de geldende tariefbeschikking beperkt tot de ingangsdatum van deze tariefbeschikking.

Hoogachtend,

Nederlandse Zorgautoriteit

,

M.S. Mulder

,

directeur Zorgmarkten Cure.

Terug naar begin van de pagina