Tariefbeschikking Prestatiebekostiging farmaceutische zorg Nederlandse Zorgautoriteit

Geldend van 17-12-2009 t/m heden

Tariefbeschikking Prestatiebekostiging farmaceutische zorg Nederlandse Zorgautoriteit

De Nederlandse Zorgautoriteit,

heeft krachtens de paragrafen 2 en 4 van hoofdstuk 4 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg)

op basis van de beleidsregel:

Prestatiebekostiging farmaceutische zorg (CV-5200-4.0.7.-6)

en gelet op:

Wmg-artikel 35 jo., art. 52 lid 5

besloten:

dat rechtsgeldig

door:

zorgaanbieders die UR-geneesmiddelen ter hand stellen zoals bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder s van de Geneesmiddelenwet of waarop de Wet inzake bloedtransfusie van toepassing is en zorgaanbieders als bedoeld in artikel 1, onder c sub 2 van de Wmg

aan:

alle ziektekostenverzekeraars en alle (niet-)verzekerden

prestatiebeschrijving en bijbehorend maximumtarief (in euro’s):

maximaal het tarief voor de prestatie terhandstelling van een UR-geneesmiddel zoals omschreven in de bijgevoegde vergoedingenlijst dat ten hoogste de som van (a) de vergoeding voor de dienstverlening van de zorgaanbieder en (b) de vergoeding voor de inkoopkosten van het UR-geneesmiddel is, in rekening kan worden gebracht.

Bij contante betaling mag het eindbedrag worden afgerond op het dichtstbijzijnde veelvoud van 5 eurocent.

De geldigheidsduur van de eerder afgegeven tariefbeschikking 5200-1900-09-3 van 3 april 2009 wordt met de afgifte van deze tariefbeschikking beperkt tot en met 31 december 2009.

Hoogachtend,

Nederlandse Zorgautoriteit

,

M.S. Mulder,

directeur Zorgmarkten Cure.

Terug naar begin van de pagina