Aanwijzing informatieverstrekking verkeersongevallen

[Regeling vervallen per 01-02-2014.]
Geldend van 01-01-2010 t/m 31-01-2014

Aanwijzing informatieverstrekking verkeersongevallen

Achtergrond

[Vervallen per 01-02-2014]

De wettelijke grondslag voor het verstrekken van gegevens van verkeersongevallen aan de Stichting Processen Verbaal is artikel 4.2, eerste lid, onder c van het Besluit Politiegegevens (BpolG). Hierin wordt uitvoering gegeven aan artikel 18, eerste lid, van de Wet Politiegegevens (WPolG). In deze aanwijzing worden afschriften van processen-verbaal als gegevens in de zin van artikel 4.2 BpolG aangemerkt1 .

Samenvatting

[Vervallen per 01-02-2014]

Deze aanwijzing beschrijft de voorwaarden en procedure voor verstrekking van gegevens van verkeersongevallen:

 • door de politie aan de Stichting Processen Verbaal;

 • door de Stichting Processen Verbaal aan belanghebbenden en

 • door de politie aan het Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Directoraat Generaal Rijkswaterstaat (DGR en de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV));

 • door het OM/de politie aan anderen dan de genoemde instellingen.

Tot slot geeft de aanwijzing een regeling voor de wijze waarop belanghebbenden gebruik mogen maken van de verkregen afschriften en een regeling voor het verstrekken van inlichtingen over de aan een proces-verbaal gegeven afdoening.

Informatieverstrekking

[Vervallen per 01-02-2014]

Begripsbepalingen

[Vervallen per 01-02-2014]

Verkeersongeval: een gebeurtenis op een voor het rij- en ander verkeer openstaande weg, die verband houdt met het verkeer tengevolge waarvan schade is ontstaan en/of ten gevolge waarvan één of meerdere weggebruikers zijn overleden en/of gewond geraakt, met uitzondering van een gebeurtenis waarbij uitsluitend voetgangers zijn betrokken. Onder voetgangers wordt niet verstaan personen die zich voortbewegen met een hulpmiddel zoals rollerskates en skateboards.

(NB: art. 6 en 7 WVW 1994 zaken kunnen ook buiten de weg zijn gepleegd)

Proces-verbaal: ambtelijk verslag, zoals bedoeld in artikel 152 en 153 Wetboek van Strafvordering (WvSv) opgemaakt ten behoeve van een mogelijke strafrechtelijke vervolging door het OM.

1. Verstrekking van gegevens door de politie aan de Stichting Processen Verbaal2

[Vervallen per 01-02-2014]

1.1. In welke gevallen?

[Vervallen per 01-02-2014]

Gegevens betreffende verkeersongevallen worden door de politie verstrekt aan de Stichting Processen Verbaal ten behoeve van de verstrekking door de Stichting Processen Verbaal van afschriften van processen-verbaal aan belanghebbenden (zie paragraaf 2.1.)

Een duidelijk en leesbaar afschrift van het proces-verbaal, alsmede een aan originele kwaliteit gelijk zijnde kopie van eventueel van het proces-verbaal deeluitmakende fotomappen en/of situatietekeningen worden door de politie aan de Stichting Processen Verbaal verstrekt ten behoeve van de verstrekkingen door de Stichting Processen Verbaal van afschriften aan belanghebbenden. Bedoelde gegevens zullen alleen door de politie aan de Stichting Processen Verbaal worden verstrekt voorzover deze betrekking hebben op het verkeersongeval zelf en het niet tevens een afschrift betreft van een proces-verbaal terzake van een in de Wegenverkeerswet 1994 (WVW 1994) opgenomen misdrijf. Indien tevens proces-verbaal is opgemaakt voor feiten die een oorzakelijk verband kunnen hebben met het verkeersongeval, zoals het rijden onder invloed, dient verstrekking van (gegevens uit) het proces-verbaal plaats te vinden via de officier van justitie.

Toelichting

[Vervallen per 01-02-2014]

De gegevens moeten een duidelijke relatie hebben met het verkeersongeval. Wanneer na een verkeersongeval bijvoorbeeld een kofferbak vol met wapens wordt aangetroffen en terzake van overtreding van de Wet wapens en munitie een proces-verbaal wordt opgemaakt, mag dit proces-verbaal niet worden verstrekt. Er zal namelijk geen oorzakelijk verband zijn tussen het vervoer van deze wapens en het verkeersongeval. Wanneer de bestuurder onder invloed is van alcohol kan de mogelijkheid van een oorzakelijk verband niet op voorhand uitgesloten worden. Desondanks is het eveneens niet de bedoeling dat processen-verbaal terzake van art. 6, 7, 8 WVW 1994 of een ander in de WVW 1994 opgenomen misdrijf door de politie aan de Stichting Processen Verbaal worden verstrekt. De verstrekking dient bij misdrijven via de officier van justitie te verlopen. Er dient immers een zorgvuldige afweging per dossier plaats te vinden of er informatie verstrekt kan en mag worden aan degene die hierom verzoekt.

Zo kan bijvoorbeeld worden bekeken welke pagina’s uit een proces-verbaal kunnen worden verstrekt zonder het hele proces-verbaal te verstrekken. Uitgangspunt moet in ieder geval de selectie van informatie blijven, opdat niet meer wordt verstrekt dan nodig is voor het doel van de verstrekking. Het is op basis van de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens (Wjsg) niet aan de ontvanger om te bepalen welke strafvorderlijke gegevens deze nodig heeft, maar aan het OM.

Ter voorkoming van dubbel werk worden door het OM geen afschriften van processen-verbaal aan de Stichting Processen Verbaal gezonden. De toevoeging van het parketnummer in verband met informatieverstrekking is door de komst van geautomatiseerde systemen niet noodzakelijk.

1.2. Procedure

[Vervallen per 01-02-2014]

Zo spoedig mogelijk – uiterlijk binnen 30 dagen na het verkeersongeval – zendt de politie rechtstreeks een afschrift van het proces-verbaal aan de Stichting Processen Verbaal.

Als van het verkeersongeval proces-verbaal wordt opgemaakt, wordt het origineel naar het OM en voor zover onder 1.1 toegestaan één origineel afschrift (inclusief aan originele kwaliteit gelijk zijnde fotomappen en/of situatietekeningen) rechtstreeks naar de Stichting Processen Verbaal gezonden.

Toelichting

[Vervallen per 01-02-2014]

Toezending van de aan originele kwaliteit gelijk zijnde kopieën van proces-verbaal, foto’s en tekeningen is met name van belang voor de civiele afwikkeling van de schades.

1.3. Doel van de verstrekking

[Vervallen per 01-02-2014]

De door politie aan de Stichting Processen Verbaal verstrekte informatie mag door de Stichting Processen Verbaal niet worden gebruikt voor een ander doel dan waarvoor de informatie is gegeven, namelijk verstrekking van die informatie ten behoeve van het regelen van schade als gevolg van verkeersongevallen.

Toelichting

[Vervallen per 01-02-2014]

De verstrekking op basis van artikel 4.2, eerste lid aanhef en onder c BpolG moet wel gekoppeld zijn aan een bepaald doel. Dit doel is in casu de schadeafwikkeling in de ruimste zin van het woord d.w.z. de schadeafwikkeling tussen verzekeraars onderling, maar ook de schadeafwikkeling tussen verzekeraar en verzekerde. Hieronder valt dus niet de beoordeling of iemand als verzekerde moet worden geaccepteerd.

2. Verstrekking van afschriften door de Stichting Processen Verbaal aan belanghebbenden

[Vervallen per 01-02-2014]

2.1. Belanghebbenden

[Vervallen per 01-02-2014]

De Stichting Processen Verbaal verstrekt een afschrift van een proces-verbaal aan iedere belanghebbende die hierom schriftelijk verzoekt, onder overlegging van gegevens waaruit het belang bij de gevraagde kennisneming blijkt.

2.2. Criteria waaraan het verzoek moet voldoen.

[Vervallen per 01-02-2014]

Onder het begrip verkeersongeval vallen ook de ongevallen die ontstaan zijn als gevolg van enige handeling ter voorkoming van een verkeersongeval. Bij het verzoek moeten, behalve gegevens waaruit het belang van de verzoeker bij de kennisneming blijkt, worden opgegeven:

 • a) De gemeente (plaatsnaam is onvoldoende) waarbinnen het ongeval heeft plaatsgehad.

 • b) De datum van het ongeval.

 • c) De kentekens van de betrokken voertuigen of de naam incl. voorletter(s) van de bij de verkeersongeval betrokken fietser, voetganger, bestuurder van het voertuig zonder kenteken of eigenaar van een ander object, tram-/treinnummer. Bij gehuwde vrouwen moet de meisjesnaam worden vermeld.

Een verzoek aan de Stichting Processen Verbaal om afschrift van een proces-verbaal dient niet eerder dan na een maand na het verkeersongeval te worden ingezonden, omdat de Stichting Processen Verbaal in de regel anders de stukken zelf nog niet zal hebben ontvangen. Het verzoek moet uiterlijk binnen anderhalf jaar na het verkeersongeval worden gedaan. De belanghebbende zal zich na het verstrijken van deze periode moeten wenden tot de politie of het OM waar het proces-verbaal zich in de archieven bevindt.

Voor behandeling van verzoeken tot het verstrekken van afschriften van processen-verbaal van verkeersongevallen en voor de afschriften zelf worden door de Stichting Processen Verbaal kosten in rekening gebracht. Met uitzondering van overheidsdiensten en leden van het Verbond Van Verzekeraars, dienen deze kosten vooraf te worden voldaan op een door de Stichting Processen Verbaal te bepalen wijze. Nadere inlichtingen hieromtrent, alsmede een standaard lay-out voor aanvragen, zijn op verzoek verkrijgbaar bij de Stichting Processen Verbaal.

3. Gebruik door belanghebbenden van de verkregen afschriften

[Vervallen per 01-02-2014]

Van de ter beschikking gestelde afschriften zal uitsluitend gebruik mogen worden gemaakt voor het doel waarvoor zij werden aangevraagd en verstrekt. Hiervan zal aan de aanvrager mededeling worden gedaan. Na het verstrijken van een periode van anderhalf jaar worden de kopie processen-verbaal door de Stichting Processen Verbaal uit de databank verwijderd.

Indien blijkt dat degene die een afschrift heeft ontvangen van de daardoor verkregen wetenschap misbruik heeft gemaakt, d.w.z. heeft gebruikt voor een ander doel dan waarvoor het hem was toegestaan, kan betrokkene voor het vervolg worden uitgesloten van het verkrijgen van afschriften. Dit wordt bijgehouden door de Stichting Processen Verbaal.

4. Het verstrekken van inlichtingen door de politie en het OM aan anderen dan de Stichting Processen Verbaal

[Vervallen per 01-02-2014]

Het verstrekken van het proces-verbaal door het OM dient te geschieden overeenkomstig de Wjsg en de Aanwijzing Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens (2007A018), tenzij er een andere wettelijke basis is (vgl. het verstrekken van inlichtingen aan een benadeelde partij, art. 51 Wetboek van Strafvordering en de Wet openbaarheid van bestuur). Het verstrekken van inlichtingen door de politie geschiedt op basis van de Wet politiegegevens. Indien een belanghebbende een afschrift van een proces-verbaal wil ontvangen dat niet door de Stichting Processen Verbaal kan worden verstrekt, dient de belanghebbende zich rechtstreeks tot het OM te wenden.

Ingeval een verzoeker zich om informatie tot de Stichting Processen Verbaal kan wenden, zal door de politie en het OM primair naar deze stichting worden verwezen. In geval van dringende redenen kan hiervan worden afgeweken en kunnen aan de in artikel 4.2, eerste lid aanhef en onder b (Stichting slachtofferhulp Nederland) en n (benadeelden en personen, die in hun rechten zijn getreden) BPolG, genoemde personen of instellingen gegevens worden verstrekt die noodzakelijk zijn voor het in rechte op kunnen komen van hun belangen of die van het slachtoffer.

Tevens moet hierbij worden opgemerkt dat in artikel 4.2, eerste lid aanhef en onder d, BPolG is bepaald dat desgevraagd aan medewerkers van het Waarborgfonds Motorverkeer, bedoeld in artikel 23, eerste lid, van de Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen (WAM) gegevens uit een politieregister worden verstrekt, voorzover zij deze behoeven voor een goede uitvoering van hun taak. Gegevens mogen aan medewerkers van dit fonds worden verstrekt voorzover het gegevens betreft omtrent de personalia en de verblijfplaats van benadeelden en deze gegevens noodzakelijk zijn voor de hulp aan benadeelden ten behoeve van het geldend maken van een recht op schadevergoeding, als bedoeld in artikel 25, eerste lid, van de WAM.

Voorts kan de politie verkeersongevallengegevens al dan niet via elektronische weg aan de Dienst Verkeer en Scheepvaart (voorheen Adviesdienst Verkeer en Vervoer) en de SWOV verstrekken, omdat de Minister van Justitie op grond van artikel 4.7, eerste lid, BPolG deze instellingen schriftelijk toestemming heeft verleend om ten behoeve van beleidsinformatie en wetenschappelijk onderzoek en statistiek, als bedoeld in artikel 22 WPolG, op verkeersongevallen betrekking hebbende politiegegevens te verwerken.

5. Het verstrekken van inlichtingen over de aan een proces-verbaal gegeven afdoening

[Vervallen per 01-02-2014]

Het OM zal aan de verzekeraar en andere belanghebbenden inlichtingen mogen verstrekken over de afdoening die aan een bepaald proces-verbaal van een verkeersongeval is gegeven ten einde die belanghebbenden in staat te stellen een verantwoorde beslissing te nemen ten behoeve van de afwikkeling van de schade en het verhaal.

Informatie over de afdoening van een bepaalde strafzaak bevindt zich in COMPAS/GPS (of het onderliggende strafdossier). De opname van persoonsgegevens in COMPAS/GPS betreft verwerking van persoonsgegevens in de zin van de Wjsg . Op verstrekking van de informatie zijn dan ook de bepalingen van de Wjsg en de Aanwijzing Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens (2007A018) van toepassing.

6. Koninklijke Marechaussee

[Vervallen per 01-02-2014]

Het vorenstaande is van overeenkomstige toepassing op de Koninklijke Marechaussee.

7. Contact met de Stichting Processen Verbaal

[Vervallen per 01-02-2014]

Ten aanzien van de uitvoering van deze aanwijzing onderhoudt het Landelijk Parket, Team Verkeer, dat in Soesterberg is gevestigd contact met de Stichting Processen Verbaal.

 1. Hieronder wordt eveneens het via elektronische weg verstrekken van in processen-verbaal opgenomen gegevens begrepen.

  ^ [1]
 2. Stichting Processen Verbaal, Postbus 7070, 2701 AB Zoetermeer, Tel. 079-3229867, Fax. 079-3210934. Tel. 079-3210001 (Alleen voor politie en justitie).

  ^ [2]
Terug naar begin van de pagina