Wijzigingswet Wet inburgering (vrijwillige inburgering, persoonlijk inburgeringsbudget en harmoniseren handhavingstermijnen)

Geldend van 01-01-2010 t/m heden

Wet van 3 december 2009 tot wijziging van de Wet inburgering (vrijwillige inburgering, persoonlijk inburgeringsbudget en harmoniseren handhavingstermijnen)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de vrijwillige inburgering en het persoonlijk inburgeringsbudget in de Wet inburgering op te nemen en de handhavingstermijnen te harmoniseren;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel IV

Het bepaalde bij of krachtens de artikelen 7, eerste lid, en 31, tweede lid, van de Wet inburgering zoals die bepalingen luidden vóór het tijdstip van inwerkingtreding van artikel I, onderdelen C en Ia, van deze wet, blijft van toepassing ten aanzien van de termijnen voor het behalen van het inburgeringsexamen die vóór dat tijdstip zijn aangevangen, respectievelijk ten aanzien van de verlenging van die termijnen.

Artikel VI

  • 1 Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst, met uitzondering van de artikelen I, onderdelen A, onder 1, 2 en 3, D en H, II, onderdelen B en C, en III die in werking treden op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende genoemde artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te

’s-Gravenhage, 3 december 2009

Beatrix

DeMinistervoorWonen, Wijken en Integratie

,

E. E. van der Laan

Uitgegeven de achttiende december 2009

De Minister van Justitie

E. M. H. Hirsch Ballin

Terug naar begin van de pagina