Besluit SVB Beleidsregels WWB 2010

[Regeling vervallen per 01-03-2013.]
Geldend van 01-01-2010 t/m 28-02-2013

Besluit van de Raad van bestuur van de Sociale verzekeringsbank van 9 december 2009, houdende de bekendmaking van de Beleidsregels Wet werk en bijstand 2010 (Besluit SVB Beleidsregels WWB 2010)

Artikel 1

[Vervallen per 01-03-2013]

Bij de uitvoering van artikel 47a Wet werk en bijstand past de Sociale verzekeringsbank het beleid toe dat is neergelegd in de bijlage bij dit besluit.

Artikel 2

[Vervallen per 01-03-2013]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag waarop het bij Koninklijke Boodschap van 27 augustus 2009 ingediende wetsvoorstel houdende de wijziging van de Wet werk en bijstand, de Algemene Ouderdomswet en de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen in verband met de overheveling van de uitvoering van de aanvullende bijstand voor personen van 65 jaar of ouder van de gemeenten naar de Sociale verzekeringsbank en het aanbrengen van enkele andere aanpassingen in de Algemene Ouderdomswet en tot wijziging van enkele sociale verzekeringswetten in verband met de gelijkstelling binnen de sociale zekerheid van voormalige pleeg- en stiefkinderen met eigen kinderen (32 037) tot wet is verheven en in werking treedt, doch niet eerder dan met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Artikel 4

[Vervallen per 01-03-2013]

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit SVB Beleidsregels WWB 2010.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst. De bijlage wordt ter inzage gelegd bij de vestigingskantoren en het hoofdkantoor van de Sociale verzekeringsbank en kan worden ingezien via het internet op www.svb.nl.

Amstelveen, 9 december 2009

De

voorzitter van de Raad van bestuur SVB

,

E.F. Stoové

Bijlage

[Vervallen per 01-03-2013]

[Red: Ligt ter inzage bij de vestigingskantoren en het hoofdkantoor van de Sociale verzekeringsbank en is gepubliceerd op www.svb.nl.]

Terug naar begin van de pagina