Regeling aanwijzing ex artikel 7, Wet Marktordening gezondheidszorg (stimuleren kleinschalige [...] met verblijf voor mensen met psychogeriatrische aandoening)

Geldend van 16-12-2009 t/m heden

Aanwijzing van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 7 december 2009, nr. DLZ/KZ-2974548, op grond van artikel 7 van de Wet Marktordening gezondheidszorg inzake het stimuleren van kleinschalige zorg met verblijf voor mensen met een psychogeriatrische aandoening

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op artikel 7 van de Wet Marktordening gezondheidszorg;

Na op 23 oktober 2009 schriftelijk mededeling te hebben gedaan aan de Eerste en Tweede Kamer der Staten-Generaal (Kamerstukken II 2009/10, 25 424, nr. 94);

Gezien mijn inbreng van 7 december 2009 voor het verslag van een schriftelijk overleg met de vaste commissie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van de Tweede Kamer der Staten-Generaal (DLZ/CB-U-2972861);

Besluit:

Artikel 1. definities

In deze aanwijzing wordt verstaan onder:

 • a. staatssecretaris: de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;

 • b. wet: de Wet marktordening gezondheidszorg;

 • c. zorgautoriteit: de Nederlandse Zorgautoriteit, genoemd in artikel 3 van de wet;

 • d. AWBZ: de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten;

 • e. beschermende woonomgeving: een zelfstandige wooneenheid die

  • 1°. beschikt over één of meer privévertrekken voor ieder van de bewoners afzonderlijk, een gezamenlijke keuken, alsmede andere ruimte(n) waar men gezamenlijk kan verblijven, en

  • 2°. huisvesting biedt aan ten hoogste acht personen, en

  • 3°. gelegen is ‘binnen de muren’ van een instelling of daarbuiten ‘in de wijk’;

 • f. locatie: in de directe omgeving van elkaar gelegen zelfstandige wooneenheden ‘in de wijk’;

 • g. kleinschalige zorg: zorg als omschreven bij of krachtens de AWBZ die wordt verleend aan personen met een psychogeriatrische aandoening met een indicatie voor een zorgzwaartepakket verpleging & verzorging 5 of hoger en die wordt geleverd in een beschermende woonomgeving;

 • h. project kleinschalige zorg: een project van een zorgaanbieder dat

  • 1°. is gericht op het omvormen van grootschalig georganiseerde zorg tot kleinschalige zorg, dan wel een project dat tot doel heeft nieuw kleinschalig zorgaanbod te creëren, en

  • 2°. start of is gestart in de periode van 1 januari 2009 tot en met 31 december 2011;

 • i. Stimuleringsprogramma kleinschalige zorg: het programma waarbinnen zorgaanbieders die een project kleinschalige zorg realiseren onder voorwaarden een beroep kunnen doen op de voor dat programma beschikbare middelen en dat loopt van 1 januari 2009 tot en met 31 december 2011;

 • j. haalbaarheidsstudie: studie waarin is beoordeeld wat er nodig is om kleinschalige zorg goed en toekomstbestendig te organiseren en wat de gevolgen zijn voor de organisatie van de zorgaanbieder als geheel;

 • k. projectplan: een beschrijving van het project kleinschalige zorg waarin in ieder geval is opgenomen de startdatum, de omvang en een tijdsplanning van het project, vergezeld van de haalbaarheidsstudie;

 • l. projectovereenkomst: een tussen een zorgaanbieder en een zorgkantoor gesloten en door hen ondertekende overeenkomst waarin het projectplan wordt onderschreven;

 • m. Q: het aantal te realiseren of gerealiseerde plaatsen waarop het projectplan betrekking heeft;

 • n. P: het bedrag per te realiseren of gerealiseerde plaats waarop het projectplan betrekking heeft.

Artikel 2. werkingssfeer en uitvoering aanwijzing

 • 1 Deze aanwijzing is van toepassing op zorg als bedoeld in het Stimuleringsprogramma kleinschalige zorg.

 • 2 Ter uitvoering van deze aanwijzing stelt de zorgautoriteit waar nodig regels en beleidsregels vast.

Artikel 3. financieel kader

 • 1 Voor het Stimuleringsprogramma kleinschalige zorg is beschikbaar:

  • a. in 2009: een bedrag van maximaal € 18 miljoen;

  • b. in 2010: een bedrag van maximaal € 24,8 miljoen;

  • c. in 2011: een bedrag van maximaal € 22,3 miljoen.

 • 2 Per te realiseren of gerealiseerde plaats zijn de volgende bedragen beschikbaar, mits deze voldoet aan de bijbehorende kenmerken:

  • a. een P van € 12.500,– indien het gaat om een project kleinschalige zorg ter realisering van ten hoogste 24 plaatsen per locatie; of

  • b. een P van € 7.500,– indien het gaat om andere projecten dan bedoeld onder a.

Artikel 4. behandeling aanvragen

 • 1 De zorg gaat bij de behandeling van aanvragen van een tarief voor een project kleinschalige zorg, als volgt te werk:

  • a. de aanvraag wordt uitsluitend in behandeling genomen indien deze is ingediend door de zorgaanbieder en het zorgkantoor gezamenlijk en vergezeld gaat van de tussen hen gesloten projectovereenkomst en het projectplan;

  • b. de aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst van de volledige aanvraag bij de zorgautoriteit;

  • c. de zorgautoriteit verricht geen inhoudelijke toetsing van het project;

  • d. voor elk project kan slechts één keer een beroep worden gedaan op het financieel kader;

  • e. het projectbedrag wordt berekend door vermenigvuldiging van het volume Q met de corresponderende bedragen P als genoemd in artikel 3, tweede lid;

  • f. de aanvraag wordt toegekend indien het projectbedrag het financieel kader voor het betreffende jaar niet overschrijdt;

  • g. de zorgautoriteit stelt per project een tarief vast dat gelijk is aan het projectbedrag als bedoeld onder e.

 • 2 Een aanvraag voor een project waarvan de startdatum ligt in het jaar 2009 kan tot uiterlijk 1 april 2010 worden ingediend.

Artikel 5. tarifering

 • 2 De zorgautoriteit voorziet erin dat de zorgaanbieder het tarief bedoeld in artikel 4 onder g, uitsluitend in rekening kan brengen aan het zorgkantoor met wie hij daartoe een projectovereenkomst heeft gesloten.

Artikel 6. informatie

De zorgautoriteit levert in overleg met de staatssecretaris informatie aan ten behoeve van de evaluatie van het Stimuleringsprogramma kleinschalig wonen.

Artikel 7. inwerkingtreding en publicatie

Deze aanwijzing treedt terstond in werking en wordt met de toelichting in de Staatscourant geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

M. Bussemaker

Terug naar begin van de pagina