Besluit intrekking aanwijzing militair luchtvaartterrein Valkenburg

Geldend van 17-12-2009 t/m heden

Besluit intrekking aanwijzing militair luchtvaartterrein Valkenburg

De Staatssecretaris van Defensie,

Handelende na overleg met de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer;

Overwegende dat het militaire luchtvaartterrein Valkenburg door de minister van Defensie is aangewezen op grond van de Luchtvaartwet;

Overwegende dat rond het militaire luchtvaartterrein Valkenburg door de staatssecretaris van Defensie in overeenstemming met de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer op grond van de Luchtvaartwet een geluidszone is vastgesteld;

Overwegende dat in de brief van de minister van Defensie aan de Tweede Kamer d.d. 16 september 2003 (kamerstuk 29200 X, 4), in het Structuurschema Militaire Terreinen 2 (kamerstuk 28114, 16) en in de Nota Ruimte (kamerstuk 29435, 154) de beëindiging van de militaire functies van het militaire luchtvaartterrein Valkenburg is aangekondigd;

Overwegende dat de militaire functies van het militaire luchtvaartterrein Valkenburg zijn beëindigd;

Gelet op artikel 29, lid 1 van de Luchtvaartwet;

Besluit:

Artikel 1

  • 1 Het besluit van de minister van Defensie tot het aanwijzen van het militaire luchtvaartterrein Valkenburg nr. 221.195/T van 4 mei 1960 (Stcrt. 95) en aangevuld met het besluit nr. 221.195/2A van 26 juni 1961 (Stcrt. 128) wordt ingetrokken.

  • 2 Het besluit van de staatssecretaris van Defensie tot het vaststellen van de geluidszone rond het militaire luchtvaartterrein Valkenburg nr. MG93089854 van 9 november 1993 (Stcrt. 219) wordt ingetrokken.

Artikel 2

Aan degene die door dit besluit schade lijdt of zal lijden wordt op verzoek een naar billijkheid te bepalen schadevergoeding toegekend, voor zover die schade redelijkerwijze niet of niet geheel te zijnen laste behoort te blijven en voor zover de vergoeding niet, of niet voldoende door aankoop, onteigening of anderszins is verzekerd.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Artikel 4

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit intrekking aanwijzing militair luchtvaartterrein Valkenburg.

Dit besluit wordt bekendgemaakt in de Staatscourant en de daarvoor in aanmerking komende plaatselijke bladen, waarbij wordt gewezen op de mogelijkheid tot het indienen van bezwaar.

Een exemplaar van dit besluit wordt gezonden aan de ministers van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en van Verkeer en Waterstaat, de besturen van de provincie Zuid-Holland en de gemeenten Katwijk, Oegstgeest en Wassenaar, de commissie bedoeld in artikel 28 van de Luchtvaartwet alsmede aan:

– ministerie van Financiën, Regionale directie Domeinen west;

– ministerie van Verkeer en Waterstaat, Inspectie Verkeer en Waterstaat;

– ministerie van Verkeer en Waterstaat, Directoraat-Generaal Luchtvaart en Maritieme Zaken;

– Rijksvastgoed- en Ontwikkelingsbedrijf;

– Luchtverkeersleiding Nederland;

– Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart;

– Stichting Luchtsport Centrum Valkenburg.

Den Haag, 4 december 2009

De

Staatssecretaris

van Defensie,

J.G. de Vries

Terug naar begin van de pagina