Besluit deskundigheidseisen gastouders kinderopvang

[Regeling vervallen per 06-06-2012.]
Geldend van 01-01-2012 t/m 05-06-2012

Besluit van 3 december 2009 houdende deskundigheideisen aan gastouders in de kinderopvang (Besluit deskundigheidseisen gastouders kinderopvang)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, van 5 oktober 2009, nr. WJZ/130572 (2684), directie Wetgeving en Juridische Zaken;

Gelet op artikel 56b, tweede lid, onderdeel b, van de Wet kinderopvang;

De Raad van State gehoord (advies van 21 oktober 2009, nr. W05.09.0393/I);

Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, van 2 december 2009, nr. WJZ/164509(2684), directie Wetgeving en Juridische Zaken;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 2. Deskundigheidsdomeinen

[Vervallen per 06-06-2012]

De deskundigheid van de houder van een voorziening voor gastouderopvang omvat:

  • a. het kunnen bieden van voldoende zorg aan kinderen die gastouderopvang ontvangen, en

  • b. het waarborgen van een veilige en gezonde omgeving die aansluit op de leefwereld van deze kinderen.

Artikel 3. Deskundigheidseisen voldoende zorg

[Vervallen per 06-06-2012]

Het voldoen aan de in artikel 2, onderdeel a, bedoelde eis blijkt uit:

Artikel 4. Deskundigheidseisen veilige en gezonde omgeving

[Vervallen per 06-06-2012]

Het voldoen aan de in artikel 2, onderdeel b, bedoelde eis blijkt uit het bezit van bij ministeriële regeling aan te wijzen bewijsstukken van met goed gevolg afgesloten onderricht dat in elk geval omvat eerste hulp aan kinderen bij ongevallen.

Artikel 4a. Overgangsrecht

[Vervallen per 06-06-2012]

Een certificaat als bedoeld in artikel 3, tweede lid, zoals dat lid luidde voorafgaande aan de inwerkingtreding van het Besluit van 16 augustus 2011 tot wijziging van het Besluit deskundigheidseisen gastouders kinderopvang in verband met het niet langer toelaten van het ervaringscertificaat als bewijs van deskundigheid (Stb. 398), dat is verstrekt voor 1 januari 2012, geeft blijk van het voldoen aan de in artikel 2, onderdeel a, van dit besluit bedoelde deskundigheidseis.

Artikel 5. Citeertitel

[Vervallen per 06-06-2012]

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit deskundigheidseisen gastouders kinderopvang.

Artikel 6. Inwerkingtreding

[Vervallen per 06-06-2012]

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2010.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 3 december 2009

Beatrix

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

S. A. M. Dijksma

Uitgegeven de vijftiende december 2009

De Minister van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin

Terug naar begin van de pagina