Subsidieregeling internationaal ondernemen

[Regeling vervallen per 01-04-2012.]
Geldend van 01-01-2011 t/m 31-03-2012

Regeling van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 4 december 2009, nr. WJZ/9210510, houdende vaststelling van de Subsidieregeling internationaal ondernemen (Subsidieregeling internationaal ondernemen)

De Staatssecretaris van Economische Zaken,

Gelet op de artikelen 4, 5, 8, 13, 14, 15, 17, 19, 25, 34 en 48 van het Kaderbesluit EZ-subsidies;

Besluit:

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

[Vervallen per 01-04-2012]

Artikel 1.1

[Vervallen per 01-04-2012]

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • minister: Minister van Economische Zaken

Hoofdstuk 2. Prepare2start

[Vervallen per 01-04-2012]

§ 1. Begripsbepalingen prepare2start

[Vervallen per 01-04-2012]

Artikel 2.1

[Vervallen per 01-04-2012]

In dit hoofdstuk wordt verstaan onder:

 • aanvragen van één of meer octrooien, merk- of modelregistraties: het met behulp van een octrooi-, merk- of modelgemachtigde indienen van één of meer octrooiaanvragen dan wel aanvragen voor merk- of modelregistraties ten behoeve van de bescherming van de industriële eigendom in één of meer landen voor zover dit voortvloeit uit het internationaliseringsplan;

 • doelland: land waarop het internationaliseringsplan gericht is;

 • internationaliseringsplan: een plan van aanpak ten behoeve van een onderneming dat is opgesteld volgens een vastgesteld model in samenwerking met een uitvoerder, dat is gericht op de oriëntatie van het voor eigen rekening en risico bewerken van een buitenlandse markt vanuit Nederland met het oog op de verkoop van goederen of verlening van diensten op die markt, dat een inventarisatie bevat van de sterke en zwakke kanten, kansen en bedreigingen van de onderneming op gebied van internationaal ondernemen en aangeeft welke activiteiten zullen worden uitgevoerd om de doelstellingen in het plan op die buitenlandse markt te realiseren, bestaande uit:

  • 1°. marktverkenning,

  • 2°. partnerselectie,

  • 3°. productpresentatie,

  • 4°. het ontwikkelen en produceren van presentatiemateriaal,

  • 5°. het vergroten van kennis en kunde op het gebied van internationaal ondernemen,

  • 6°. het inwinnen van juridisch advies of

  • 7°. het aanvragen van één of meer octrooien, merk- of modelregistraties;

 • inwinnen van juridisch advies: het inwinnen door de ondernemer van juridisch advies op het gebied van internationaal ondernemen;

 • marktverkenning: een schriftelijk verslag over de mogelijkheden van ondernemen op een markt in het buitenland, opgesteld door een organisatie die deskundig en ervaren is op het gebied van marktonderzoek;

 • ondernemersorganisatie: een stichting of een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid die blijkens haar statuten tot doel heeft de belangen te behartigen van ondernemingen of organisaties van ondernemingen, die beschikt over deskundigheid op het gebied van internationaal ondernemen en die zich als ondernemersorganisatie in de zin van deze regeling bij de minister heeft aangemeld;

 • partnerselectie: het ten behoeve van de ondernemer selecteren van en het leggen van contacten door een organisatie die deskundig en ervaren is op het gebied van marktonderzoek;

 • presentatiemateriaal: schriftelijke, digitale of audiovisuele product- of bedrijfsinformatie of vormen van verkoopondersteuning zoals reclame, advertenties en de vervaardiging van demonstratiemodellen;

 • productpresentatie: de presentatie van een onderneming of product op buitenlandse of internationale beurzen, congressen, symposia, exposities en dergelijke evenementen;

 • uitvoerder: een ondernemersorganisatie, een kamer van koophandel en fabrieken of Syntens;

 • vergroten van kennis en kunde op gebied van internationaal ondernemen: het door een ondernemer of vaste werknemers van een ondernemer volgen van opleidingen, cursussen, workshops, seminars of trainingen, die relevant zijn voor het internationaal ondernemen en waarvan de kwaliteit gewaarborgd is, dan wel het met instemming van de desbetreffende onderwijsinstelling contracteren door een ondernemer van één of meer studenten, die een opleiding op het gebied van internationaal ondernemen volgen bij een instelling voor middelbaar beroepsonderwijs, hoger beroepsonderwijs of universitair onderwijs, voor een studieopdracht die gericht is op één of meer aspecten van de uitvoering van het internationaliseringsplan dan wel de tijdelijke inhuur door een ondernemer van één of meer op het terrein van internationaal ondernemen ervaren adviseurs of begeleiders, die niet zijn verbonden aan de onderneming van de subsidieaanvrager noch aan een onderneming die tot dezelfde groep als de subsidieaanvrager behoort, ten behoeve van de ondersteuning van de uitvoering van het internationaliseringsplan.

§ 2. Subsidie aan een uitvoerder

[Vervallen per 01-04-2012]

Artikel 2.2

[Vervallen per 01-04-2012]

 • 1 De minister verstrekt op aanvraag subsidie aan een uitvoerder die een ondernemer ondersteunt bij het opstellen en uitvoeren van een internationaliseringsplan, tenzij het een ondernemer betreft:

  • a. aan wie geen subsidie op grond van artikel 2.7 kan worden verstrekt;

  • b. die zich uitsluitend bezighoudt met het beheer van een groep;

  • c. die op het tijdstip van indiening van de aanvraag meer dan 100 werknemers in dienst heeft;

  • d. die in de twaalf maanden voorafgaand aan de datum van indiening van de aanvraag meer dan 25 procent van zijn omzet uit exportactiviteiten behaalde, tenzij de ondernemer in die periode een omzet van ten hoogste € 100.000 heeft behaald;

  • e. die gedurende de twaalf maanden voorafgaand aan de aanvraag meer dan 3 procent van zijn totale fiscale omzet in het betreffende doelland heeft gerealiseerd, tenzij:

   • 1°. die omzet met niet meer dan drie afnemers is gerealiseerd, of

   • 2°. aannemelijk is gemaakt dat activiteiten ter zake van marktverkenning, partnerselectie of juridisch advies in redelijkheid noodzakelijk zijn voor zijn toegang tot een binnen dat doelland gelegen regio waarin hij nog niet actief is;

  • f. aan wie reeds subsidie is verleend op grond van dit artikel, artikel 2.7, de Subsidieregeling prepare2start of de Subsidieregeling programma starters op buitenlandse markten 2004 voor activiteiten in hetzelfde doelland;

  • g. aan wie op grond van de in onderdeel f genoemde regelingen reeds driemaal subsidie is verleend;

  • h. aan wie op grond van de in onderdeel f genoemde regelingen een subsidie is verleend die nog niet is vastgesteld.

 • 2 In afwijking van het eerste lid, aanhef, en onderdeel f, verstrekt de minister ten hoogste eenmaal een subsidie aan een uitvoerder voor ondersteunen bij het opstellen en uitvoeren van een internationaliseringsplan gericht op hetzelfde doelland, indien aannemelijk wordt gemaakt dat activiteiten ter zake van marktverkenning, partnerselectie of juridisch advies in redelijkheid noodzakelijk zijn voor zijn toegang tot een binnen dat doelland gelegen regio, waarin de ondernemer nog niet actief is.

Artikel 2.4

[Vervallen per 01-04-2012]

De minister verdeelt het subsidieplafond op volgorde van binnenkomst van de aanvragen.

Artikel 2.5

[Vervallen per 01-04-2012]

De minister beslist afwijzend op een aanvraag om subsidie indien het internationaliseringsplan niet gerelateerd is aan de verkoop van goederen of verlening van diensten op een of meerdere buitenlandse markten, dan wel het plan uitsluitend gericht is op een importverkenning voor de verkoop van goederen of verlening van diensten in Nederland of op een verkenning met het oog op volledige verplaatsing van de onderneming naar het buitenland.

Artikel 2.6

[Vervallen per 01-04-2012]

De subsidie-ontvanger ondersteunt de ondernemer bij het uitvoeren van het internationaliseringsplan.

§ 3. Subsidie aan een ondernemer

[Vervallen per 01-04-2012]

Artikel 2.7

[Vervallen per 01-04-2012]

 • 1 De minister verstrekt op aanvraag subsidie aan een ondernemer die één of meer activiteiten beschreven in het internationaliseringsplan heeft uitgevoerd.

Artikel 2.8

[Vervallen per 01-04-2012]

 • 1 Voor subsidie komen uitsluitend de volgende activiteiten in aanmerking:

  • a. marktverkenning;

  • b. partnerselectie;

  • c. productpresentatie;

  • d. gebruik en vervaardiging van presentatiemateriaal en verkoopondersteunende activiteiten;

  • e. vergroten van kennis en kunde op het gebied van internationaal ondernemen;

  • f. inwinnen van juridisch advies;

  • g. aanvragen van één of meer octrooien, merk- of modelregistraties.

Artikel 2.9

[Vervallen per 01-04-2012]

De subsidie bedraagt 50 procent van de subsidiabele kosten, maar niet meer dan € 11.500.

Artikel 2.10

[Vervallen per 01-04-2012]

 • 1 De kosten die in aanmerking komen voor subsidie op grond van deze paragraaf zijn aan derden, die niet tot dezelfde groep als de subsidieaanvrager behoren, betaalde kosten, met uitzondering van reis- en verblijfskosten van de subsidie-ontvanger.

Artikel 2.11

[Vervallen per 01-04-2012]

De minister verdeelt het subsidieplafond op volgorde van binnenkomst van de aanvragen.

Artikel 2.12

[Vervallen per 01-04-2012]

De minister beslist afwijzend op een aanvraag om subsidie voor zover:

 • a. er geen subsidie is verstrekt op grond van artikel 2.2 aan de uitvoerder die de ondernemer heeft ondersteund bij het opstellen en uitvoeren van het internationaliseringsplan;

 • b. de aanvraag om subsidie niet is ingediend binnen 21 maanden nadat op grond van artikel 2.2 subsidie is verstrekt aan de uitvoerder die de ondernemer heeft ondersteund bij het opstellen en uitvoeren van het internationaliseringsplan;

 • c. aan de ondernemer reeds subsidie is verstrekt op grond van artikel 2.7 voor het uitvoeren van één of meer activiteiten beschreven in hetzelfde internationaliseringsplan;

 • d. de uitvoerder die de ondernemer heeft ondersteund bij de opstelling van het internationaliseringsplan tevens één of meer activiteiten beschreven in het internationaliseringsplan geheel of gedeeltelijk heeft uitgevoerd.

§ 4. Formulieren

[Vervallen per 01-04-2012]

Artikel 2.14

[Vervallen per 01-04-2012]

 • 1 Het formulier voor het indienen van een aanvraag voor:

 • 2 Het model voor het opstellen van een internationaliseringsplan is opgenomen in bijlage 2.3.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 4 december 2009

De

Staatssecretaris

van Economische Zaken,

F. Heemskerk

Bijlage 2.1

[Vervallen per 01-04-2012]

Aanvraagformulier prepare2start

[Vervallen per 01-04-2012]

Bijlage 2.1 van de Subsidieregeling Internationaal ondernemen

Voor nadere informatie over de regeling:

– website: http://www.evd.nl/prepare2start

– telefoon: (070) 778 8375

Dit formulier moet zowel door de betrokken ondernemer als door de Kamer van Koophandel, Syntens of ondernemersorganisatie worden ondertekend. De adviseur dient het vervolgens met alle relevante bijlagen in. Tevens vraagt hij subsidie aan voor het ondersteunen van de ondernemer bij het opstellen en uitvoeren van het internationaliseringsplan.

Stuur het ingevulde formulier met bijlagen naar:

EVD

unit prepare2start

Postbus 20105, 2500 EC Den Haag

Projectnummer

(in te vullen door de EVD)

1. Gegevens Kamer van Koophandel, Syntens of ondernemersorganisatie

[Vervallen per 01-04-2012]

 

Naam organisatie:

 

Postadres:

 

Postcode:

 

Plaats:

 

Contactpersoon:

 

□ Dhr. □ Mw.

Telefoonnummer:

 

E-mail:

 

2. Gegevens aanvrager

[Vervallen per 01-04-2012]

1 zie www.ibanbicservice.nl

2 Indien uw organisatie BTW-vrijgesteld is, kunt u de te betalen BTW zien als kosten, omdat deze BTW niet verrekend kan worden. De te betalen BTW is dan subsidiabel.

Naam organisatie:

 

Inschrijfnummer KvK:

 

Rechtsvorm:

 

Datum van inschrijving:

- -

Internetsite:

 

Contactpersoon:

 

□ Dhr. □ Mw.

Functie:

 

Telefoonnummer:

 

E-mail:

 

Postadres:

 

Postcode:

 

Plaats:

 

Bezoekadres:

 

Postcode:

 

Plaats:

 

IBAN1:

 

BIC:

 

Uw organisatie is2:

□ BTW-plichtig

□ BTW-vrijgesteld

Is voor uw organisatie een verzoek tot surseance van betaling tot faillissement, of tot het van toepassing verklaren van de schuldsaneringsregeling ingediend?

□ ja

Toelichting:

□ nee

Kenmerken organisatie

[Vervallen per 01-04-2012]

 

SBI code

 

Hoeveel medewerkers (in hele FTE’s gerekend) heeft de organisatie?

 

Op welk doelland is deze aanvraag gericht?

 

Wat was de omzet van de organisatie in de 12 maanden voor het indienen van deze aanvraag?

€ 

Heeft de organisatie gedurende de 12 maanden voorafgaand aan deze aanvraag geëxporteerd? Zo ja, hoeveel export in procenten van de omzet is in bovengenoemde 12 maanden gerealiseerd?

□ ja

%

□ nee

Heeft de organisatie gedurende de 12 maanden voorafgaand aan deze aanvraag export gerealiseerd op het gekozen doelland? Zo ja, wat was de export op dat land in procenten van de omzet in bovengenoemde 12 maanden

□ ja

%

□ nee

Indien de organisatie meer dan 3% van de omzet uit export heeft gerealiseerd op het gekozen doelland: aan hoeveel afnemers op deze markt is in bovengenoemde 12 maanden gefactureerd?

□ afnemers

Eventueel eerder gebruik PSB/prepare2start

[Vervallen per 01-04-2012]

 

Heeft u eerder gebruik gemaakt van de regeling?

□ ja □ nee

 

Projectnummer:

 

Land:

 

Regio (indien van toepassing):

 
   

Projectnummer:

 

Land:

 

Regio (indien van toepassing):

 

3. Project

[Vervallen per 01-04-2012]

Welke prepare2start activiteiten zijn in het internationaliseringsplan opgenomen? Het internationaliseringsplan, opgesteld conform het model van bijlage 2.3 wordt als bijlage bij deze aanvraag meegestuurd.

A. Marktverkenning

□ ja □ nee

B. Partnerselectie

□ ja □ nee

C. Productpresentatie

□ ja □ nee

D. Presentatiemateriaal

□ ja □ nee

E. Cursus internationaal ondernemen

□ ja □ nee

F. Juridisch advies

□ ja □ nee

G. Octrooi, merk- en modelregistratie

□ ja □ nee

H. Stagiair

□ ja □ nee

I. Adviseur/coach

□ ja □ nee

Groep: een economische eenheid, waarin organisatorisch zijn verbonden:

1°. een natuurlijke persoon of privaatrechtelijke rechtspersoon, die direct of indirect:

- meer dan de helft van het geplaatste kapitaal verschaft aan,

- volledig aansprakelijk vennoot is van of

- overwegende zeggenschap heeft over een of meer rechts-personen of vennootschappen

en

2°. laatstbedoelde rechtspersonen of vennootschappen.

Is voor dit project, of voor onderdelen ervan, al subsidie aangevraagd of gekregen (bijv. octrooivoucher)?

□ ja, te weten:

Subsidiebedrag: € 

□ nee

Zijn aan de aanvrager, of aan de groep waarvan hij onderdeel is, gedurende het huidige en de twee voorafgaande kalenderjaren door een bestuursorgaan subsidies verstrekt waarvoor geen goedkeuring is gevraagd aan de Commissie van de Europese Gemeenschappen?

(zgn. de minimis steun: bijv. PSB/ prepare2start, innovatie- of octrooivoucher, BBMKB)

□ ja, te weten:

Subsidiebedrag: € 

□ nee

4. Ondertekening aanvrager

[Vervallen per 01-04-2012]

 • Ondergetekende verklaart dat hij met betrekking tot deze aanvraag nog geen verplichtingen is aangegaan en dat hij bekend is met de bepalingen van de Subsidieregeling internationaal ondernemen.

 • De Staat wil maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) bevorderen en verlangt daarom van bedrijven die van het financieel buitenland instrumentarium gebruik maken een intentieverklaring om de OESO Richtlijnen voor multinationale ondernemingen (2000) naar vermogen toe te passen. De OESO Richtlijnen kunt u eveneens raadplegen via Internet (www.oesorichtlijnen.nl).

  Door ondertekening van dit formulier verklaart u kennis te hebben genomen van de OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen (2000) en dat u zich zult inspannen deze naar vermogen in uw onderneming toe te passen.

Het verstrekken van onjuiste informatie kan leiden tot terugvordering van de verstrekte subsidie. De verstrekte informatie kan worden gecontroleerd door een daartoe door de minister aangewezen persoon.

Aldus naar waarheid ingevuld:

De op te nemen gegevens betreffen de naam en het adres van de organisatie, de naam van de contactpersoon, de sector waarin het bedrijf werkzaam is en het land waarvoor het van prepare2start gebruik maakt. De EVD kan de contactpersoon, in het verlengde van zijn belangstelling voor het zaken doen op buitenlandse markten, benaderen met informatie over EVD-activiteiten, zoals een door de EVD georganiseerde voorlichtingsbijeenkomst of een missie. De informatie wordt niet aan derden verstrekt.

De ondertekenaar dient namens de aanvrager tekenbevoegd te zijn.

De aanvrager is akkoord met opname in het EVD klantenregistratiesysteem van de in het kader van deze regeling verstrekte gegevens.

□ ja □ nee

Naam:

 

Functie:

 

Organisatie:

 

Datum:

- -

Plaats:

 

Handtekening:

 

5. Verklaring Kamer van Koophandel, Syntens of brancheorganisatie

[Vervallen per 01-04-2012]

Ondergetekende verklaart dat onderhavige aanvraag past binnen het in samenwerking met hem opgestelde internationaliseringsplan en door hem is getoetst op de criteria van de Subsidieregeling internationaal ondernemen. Op basis van de door de aanvrager verstrekte informatie acht hij het aannemelijk dat de aanvrager voldoet aan de criteria van de regeling. Tevens vraagt hij subsidie aan voor het ondersteunen van de ondernemer bij het opstellen en uitvoeren van het internationaliseringsplan.

 

Naam adviseur:

 

Datum:

- -

Plaats:

 

Handtekening:

 

Bijlage 2.2

[Vervallen per 01-04-2012]

Vaststellingsformulier PSB/prepare2start

[Vervallen per 01-04-2012]

Bijlage 2.2 van de Subsidieregeling Internationaal ondernemen

Voor nadere informatie over de regeling:

– website: http://www.evd.nl/prepare2start

– telefoon: (070) 778 8375

Dit formulier moet zowel door de betrokken ondernemer als door de Kamer van Koophandel, Syntens of ondernemersorganisatie worden ondertekend. De adviseur dient het vervolgens met alle relevante bijlagen in. Tevens vraagt hij om vaststelling van de subsidie voor het ondersteunen van de ondernemer bij het opstellen en uitvoeren van het internationaliseringsplan.

Stuur het ingevulde formulier met bijlagen naar:

EVD

unit prepare2start

Postbus 20105, 2500 EC Den Haag

1. Project

[Vervallen per 01-04-2012]

Dit nummer vindt u op de beschikkingsbrief die u door de EVD is toegestuurd

Vermeld wijzigingen op het wijzigingsformulier (vraag uw adviseur hierom)

Projectnummer:

 

Zijn er na de goedkeuring van uw aanvraag gegevens gewijzigd.?

□ nee

□ ja

2. Gevraagde subsidie

[Vervallen per 01-04-2012]

Gevraagde subsidie

[Vervallen per 01-04-2012]

 

Totaal gemaakte kosten voor dit project:

€ 

 

Gevraagde subsidie:

€ 

Geef een specificatie op het wijzigingsformulier

Is voor dit project, of voor onderdelen ervan, andere subsidie aangevraagd of gekregen?

□ nee

□ ja

Kostenverklaring

[Vervallen per 01-04-2012]

1 U dient aan te tonen dat u de activiteiten heeft uitgevoerd. Stuur kopiefacturen en -betaalbewijzen en indien aanwezig ander bewijsmateriaal met dit formulier mee.

2 De subsidie bedraagt 50% van de aan de subsidieontvanger in rekening gebrachte kosten, voor zover die uit het internationaliseringsplan voortvloeien en voor zover geen verplichtingen zijn aangegaan voordat de aanvraag door de EVD is ontvangen (tenzij daarvoor toestemming is gegeven).

3 De subsidie bedraagt maximaal € 11.500.

Activiteiten1

Gemaakte kosten

Subsidie2

A. Marktverkenning

€ 

€ 

B. Partnerselectie

€ 

€ 

C. Productpresentatie

€ 

€ 

D. Presentatiemateriaal

€ 

€ 

E. Cursus internationaal ondernemen

€ 

€ 

F. Juridisch advies

€ 

€ 

G. Octrooi, merk- en modelregistratie

€ 

€ 

H. Stagiair

€ 

€ 

I. Adviseur/coach

€ 

€ 

Totaal 3

€ 0,00

€ 0,00

3. Ondertekening aanvrager

[Vervallen per 01-04-2012]

Aldus naar waarheid ingevuld:

Deze persoon dient namens de penvoerder c.q. aanvrager tekenbevoegd te zijn. Het verstrekken van onjuiste informatie kan leiden tot terugvordering van de verstrekte subsidie. De verstrekte informatie kan gecontroleerd worden door een daartoe door de minister aangewezen persoon.

Naam:

 

Functie:

 

Organisatie:

 

Datum:

- -

Plaats:

 

Handtekening:

 

4. Ondertekening Kamer van Koophandel, Syntens of ondernemersorganisatie

[Vervallen per 01-04-2012]

Aldus naar waarheid ingevuld:

Gegevens adviseur

Naam organisatie:

 

Naam:

 

Datum:

- -

Plaats:

 

Handtekening:

 

Bijlagen

[Vervallen per 01-04-2012]

 

Eindverslag

Wijzigingsformulier, alleen invullen en bijsluiten indien van toepassing

Eindverslag prepare2start

[Vervallen per 01-04-2012]

Dit nummer vindt u op de beschikkingsbrief die u door de EVD is toegestuurd

Projectnummer:

 

U heeft uw PSB/prepare2start-traject afgerond. Wij willen graag weten hoe u één en ander heeft ervaren. Daarom verzoeken wij u onderstaande evaluatie in te vullen. Met de uitkomsten van deze evaluatie kan de EVD het programma prepare2start (voorheen PSB) nog meer op de wensen van zijn afnemers afstemmen.

1. Oordeel

[Vervallen per 01-04-2012]

Geef uw oordeel over de praktische bruikbaarheid van de PSB/prepare2start onderdelen.

 

n.v.t.

goed

voldoende

matig

slecht

Advies internationaliseringsplan

Begeleiding uitvoering internationaliseringsplan

A. Marktverkenning

B. Partnerselectie

C. Productpresentatie

D. Presentatiemateriaal

E. Cursus internationaal ondernemen

F. Juridisch advies

G. Octrooi, merk- en modelregistratie

H. Stagiair

I. Adviseur/coach

2. Resultaat

[Vervallen per 01-04-2012]

 

Heeft u op de nieuwe buitenlandse markt al export gerealiseerd?

□ nee

□ ja, indicatie: € 

 

Zo nee, wat is daarvan de reden?

□ Product niet gereed / te hoge aanpassingskosten

□ Product niet geschikt / geen markt voor product

□ Nog geen (goede) partner / contacten gevonden

□ Lang besluitvormingstraject

□ Verschuiving focus naar NL-markt / andere activiteiten

□ anders, nl.

 
 

Verwacht u de komende 12 mnd. export op de nieuwe buitenlandse markt te realiseren?

□ nee

□ ja

3. Dienstverlening EVD

[Vervallen per 01-04-2012]

Heeft u opmerkingen of suggesties om de dienstverlening van de EVD met betrekking tot prepare2start te verbeteren?

 

Wijzigingsformulier

[Vervallen per 01-04-2012]

Alleen invullen en bijsluiten indien er een wijziging bij de penvoerder of aanvrager heeft plaats gevonden. Wijziging heeft betrekking op:

Bedrijfs-/organisatiegegevens:

 

Postadres:

 
 

Postcode:

 

Plaats:

 
 

Bezoekadres:

 
 

Postcode:

 

Plaats:

 
 

IBAN:

 
 

BIC:

 

Contactpersoon:

 

Naam:

 

□ Dhr. □ Mw.

Titel(s):

 

Functie:

 

Telefoon:

 

Mobiel:

 

E-mail adres:

 

Organisatiewijziging

 

Is er sprake van veranderde eigendomsverhoudingen van de organisatie, bijvoorbeeld door een fusie of overname?

□ nee

□ ja, op - -

toelichting:

 

Is voor uw organisatie een verzoek tot surseance van betaling,

tot faillissement, of tot het van toepassing verklaren van de schuldsaneringsregeling

ingediend?

□ nee

□ ja, toelichting:

Specificatie van overige subsidies die voor dit project of voor onderdelen daarvan zijn aangevraagd bij of verstrekt door:

Indien er voor dit project of onderdelen daarvan subsidies zijn aangevraagd of verstrekt, dan dient u hier bewijsstukken van bij te voegen.

Naam organisatie:

 

Omvang aangevraagde c.q. ontvangen subsidie:

€ 

Naam organisatie:

 

Omvang aangevraagde c.q. ontvangen subsidie:

€ 

Bijlage 2.3

[Vervallen per 01-04-2012]

Internationaliseringsplan prepare2start

[Vervallen per 01-04-2012]

Bijlage 2.3 van de Subsidieregeling Internationaal ondernemen

[Vervallen per 01-04-2012]

Naam onderneming

 

Projectnummer

(in te vullen door de EVD)

1. Inleiding

[Vervallen per 01-04-2012]

Geef een korte beschrijving van de onderneming

Historie

 

Organisatie-/concernstructuur

 

Missie

 

Assortiment (producten/diensten)

 

Positie op de nationale markt

 

Internationale ervaring (import, export, samenwerking, investering)

 

2. Projectbeschrijving

[Vervallen per 01-04-2012]

Waarom wil de onderneming een nieuwe buitenlandse markt bewerken?

 

Op welk doelland is dit plan gericht? Licht de keuze toe

 

Geef een beschrijving van het marketing plan het te exporteren product of dienst van de onderneming

Doelgroep

 

Positionering / Unique Selling Propositions (USP's)

 

Productbeleid (aanpassing, assortiment, verpakking etc.)

 

Prijsbeleid (w.o. betalingscondities)

 

Plaats/Distributiebeleid

- commercieel (direct, indirect)

- logistiek (w.o. incoterms)

 

Promotiebeleid

 

Welke (omzet)doelstellingen wil de onderneming daarbij op korte, middellange en lange termijn realiseren?

 

Welke MVO-aspecten spelen een rol (MVO = Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen)? Geef een toelichting.

 

3. Interne en externe analyse bedrijfsvoering

[Vervallen per 01-04-2012]

A. Intern: sterkten (en USP's) en zwakten

[Vervallen per 01-04-2012]

Categorie

 

Commercieel

Sterkten:

Zwakten:

Financieel

Sterkten:

Zwakten:

Productie/inkoop

Sterkten:

Zwakten:

Logistiek

Sterkten:

Zwakten:

Personeel en organisatie

Sterkten:

Zwakten:

B. Extern: kansen en bedreigingen

[Vervallen per 01-04-2012]

Categorie

 

Demografie en geografie

Kansen:

Bedreigingen:

Economie

Kansen:

Bedreigingen:

Politiek

Kansen:

Bedreigingen:

Juridisch/wetgeving

Kansen:

Bedreigingen:

Sociaal/cultureel

Kansen:

Bedreigingen:

Technologie

Kansen:

Bedreigingen:

Marktfactoren (toegang, grootte, concurrentie e.d.)

Kansen:

Bedreigingen:

Welke (subsidiabele en overige) activiteiten gaat de onderneming uitvoeren om de doelstellingen te realiseren. Geef een toelichting.

 

4. Financiën en planning

[Vervallen per 01-04-2012]

A. Kosten: geef aan welke kosten moeten worden gemaakt om de doelstellingen te realiseren.

[Vervallen per 01-04-2012]

Totale verwachte kosten

 

Inkoop en productie

€ 

Marketing en verkoop

€ 

Logistiek en transport

€ 

Personeel

€ 

Andere ......

€ 

Totaal

€ 

Waarvan voor subsidie in aanmerking komen (geef tevens aan wat het tijdpad is van de uitvoering van deze activiteiten).

Subsidiabele kosten

Verwachte kosten

Mogelijke subsidie (max. € 11.500)

Tijdpad/Verwachte inzet

Van - tot

A. Marktverkenning

€ 

€ 

 

B. Partnerselectie

€ 

€ 

 

C. Productpresentatie

€ 

€ 

 

D. Presentatiemateriaal

€ 

€ 

 

E. Cursus internationaal ondernemen

€ 

€ 

 

F. Juridisch advies

€ 

€ 

 

G. Octrooi, merk- en modelregistratie

€ 

€ 

 

H. Stagiair

€ 

€ 

 

I. Adviseur/coach

€ 

€ 

 

Totaal

 

 

 

B. Financiering: geef aan hoe de totale begrote kosten worden gefinancierd.

[Vervallen per 01-04-2012]

Soort

dekking in %

Eigen vermogen

%

Vreemd vermogen

%

Totaal

100%

5. Tot slot

[Vervallen per 01-04-2012]

Maakt de onderneming bij de uitvoering van dit plan gebruik van producten van de EVD, Kamers van Koophandel, Syntens, ondernemersorganisaties en/of andere organisaties? Zo ja, welke zijn dat?

 

Eventuele opmerkingen:

 

6. Ondertekening

[Vervallen per 01-04-2012]

Datum en handtekening ondernemer

- -

 

Datum en handtekening adviseur

- -

 
Terug naar begin van de pagina