Besluit machtiging manager Expertisecentrum Arbeidsjuridisch inzake bezwaar- en beroepsprocedures personeelsaangelegenheden

[Regeling vervallen per 06-03-2013 met terugwerkende kracht tot en met 01-02-2012.]
Geldend van 16-12-2009 t/m 31-01-2012

Besluit van de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 8 december 2009, nr. 2009065368, tot machtiging van de manager van het Expertisecentrum Arbeidsjuridisch inzake bezwaar- en beroepsprocedures betreffende personeelsaangelegenheden

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 06-03-2013]

In dit besluit wordt verstaan onder:

  • minister: de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer;

  • de manager: de manager van het Expertisecentrum Arbeidsjuridisch, ressorterend onder de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Artikel 2

[Vervallen per 06-03-2013]

  • 2 Aan de manager van het Expertisecentrum Arbeidsjuridisch wordt machtiging verleend om bij de behandeling van een geschil inzake personeelsaangelegenheden één of meer andere personen als medegemachtigde te introduceren.

  • 3 Het instellen van bezwaar, beroep en hoger beroep geschiedt uitsluitend na een daartoe strekkende opdracht.

  • 4 De manager kan voor aangelegenheden als bedoeld in het eerste en tweede lid machtiging verlenen aan medewerkers van zijn dienst.

Artikel 3

[Vervallen per 06-03-2013]

De uit dit besluit voor de manager voortvloeiende bevoegdheden worden in geval van afwezigheid uitgeoefend door de daartoe aangewezen plaatsvervanger.

Artikel 4

[Vervallen per 06-03-2013]

Het krachtens machtiging ondertekenen van stukken geschiedt als volgt:

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

namens deze:

(handtekening)

(naam functionaris)

(functie)

Artikel 5

[Vervallen per 06-03-2013]

Het besluit van 22 februari 2007, kenmerk VAED 2007013125, tot machtiging taakveldmanager van het Expertisecentrum Arbeidsjuridisch wordt ingetrokken.

Artikel 6

[Vervallen per 06-03-2013]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 oktober 2009.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 8 december 2009

De

Minister

van Volkhuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,
namens deze:
de

plaatsvervangend Secretaris-Generaal

,

S.M.M. Borgers

Terug naar begin van de pagina