Regeling mandaat, volmacht en machtiging BES-gezant VWS en J&G

Geldend van 15-12-2009 t/m heden

Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de Minister voor Jeugd en Gezin van 1 december 2009, nr. IZ 2971712, houdende verlening van mandaat, volmacht en machtiging aan de gezant voor de BES-eilanden, Bonaire, St. Eustatius en Saba

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de Minister voor Jeugd en Gezin,

Gelet op artikel 10:3 van de Algemene wet bestuursrecht;

Besluiten:

Artikel 1. Definities

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • a. minister: Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport of de Minister voor Jeugd en Gezin;

 • b. Centrum: Regionaal Service Centrum als bedoeld in artikel 2 van het Instellingsbesluit Regionaal Service Centrum BES-eilanden;

 • c. BES-gezant: functionaris die ten behoeve van de minister werkzaamheden verricht op het terrein van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Jeugd en Gezin op de eilanden Bonaire, Sint Eustatius en Saba;

 • d. kwartiermaker: functionaris die ten behoeve van de minister werkzaam is bij het Centrum;

 • e. mandaat: de bevoegdheid om in naam van de minister die het aangaat besluiten te nemen;

 • f. volmacht: de bevoegdheid om in naam van de minister die het aangaat privaatrechtelijke rechtshandelingen te verrichten;

 • g. machtiging: bevoegdheid om in naam van de minister die het aangaat handelingen te verrichten die noch een besluit, noch een privaatrechtelijke rechtshandeling zijn.

Artikel 2. Machtiging

Hetgeen is bepaald met betrekking tot mandaat, is van overeenkomstige toepassing op machtiging.

Artikel 3. Mandaat

 • 1 De BES-gezant heeft mandaat ten aanzien van alle stukken die tot zijn werkterrein als BES-gezant behoren, met uitsluiting van de stukken, als bedoeld in artikel 5.

 • 2 De BES-gezant is bevoegd om aan functionarissen die onder hem ressorteren een ondermachtiging te verlenen ten behoeve van het vertegenwoordigen van de ministers in bestuursrechtelijke procedures.

Artikel 4. Vervanging

Bij afwezigheid of verhindering van de BES-afgezant wordt, voor de duur van de afwezigheid of verhindering, diens bevoegdheid uitgeoefend door een kwartiermaker.

Artikel 5. Uitzonderingen

Van het mandaat, bedoeld in artikel 3, zijn uitgesloten:

Artikel 6. Volmacht

 • 1 De BES-gezant heeft volmacht ten aanzien van alle stukken die tot zijn werkterrein als BES-gezant behoren.

Artikel 7. Mandaat personele aangelegenheden

 • 1 De BES-gezant heeft als hoofd van dienst voor zijn werkterrein als BES-gezant mandaat voor besluiten ten aanzien van medewerkers die onder hem ressorteren.

Artikel 8. Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 9. Citeertitel

Deze regeling zal worden aangehaald als: Regeling mandaat, volmacht en machtiging BES-gezant VWS en J&G.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

A. Klink

De

Minister

voor Jeugd en Gezin,

A. Rouvoet

Terug naar begin van de pagina