Instellingsbesluit Begeleidingscommissie Eindevaluatie ICTRegie

[Regeling vervallen per 30-04-2010.]
Geldend van 12-12-2009 t/m 29-04-2010

Besluit van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 30 november 2009, nr. OWB/WG/166896, houdende instelling van de Begeleidingscommissie Eindevaluatie ICTRegie (Instellingsbesluit Begeleidingscommissie Eindevaluatie ICTRegie)

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, handelende in overeenstemming met de Minister van Economische Zaken;

Besluit:

Artikel 1. Begripsbepalingen

[Vervallen per 30-04-2010]

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • a. minister: Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

 • b. commissie: commissie als bedoeld in artikel 2,

 • c. ICTRegie: het Nationaal Regieorgaan voor ICT-onderzoek en -innovatie,

 • d. convenant: het Convenant Nationaal Regieorgaan voor ICT-onderzoek en -innovatie van 8 september 2004 (Stcrt. 2004, 177), zoals gewijzigd middels de Wijziging Convenant Nationaal Regieorgaan voor ICT-onderzoek en -innovatie van 8 september 2009 (Stcrt. 2009, 16010).

Artikel 2. Instelling en taak

[Vervallen per 30-04-2010]

 • 1 Er is een Begeleidingscommissie Eindevaluatie ICTRegie.

 • 2 De commissie heeft tot taak het begeleiden van de eindevaluatie van ICTRegie zoals die wordt uitgevoerd door de onderzoeks- en adviesbureaus Technopolis en Dialogic.

Artikel 3. Instellingsduur

[Vervallen per 30-04-2010]

De commissie wordt ingesteld met ingang van 1 november 2009 en wordt opgeheven per 30 april 2010.

Artikel 4. Informatieplicht

[Vervallen per 30-04-2010]

De commissie verstrekt aan de minister desgevraagd de door hem gewenste inlichtingen.

Artikel 5. Leden

[Vervallen per 30-04-2010]

 • 1 Tot leden van de commissie worden benoemd:

  • a. Prof. dr. R.J. van Duinen, tevens voorzitter,

  • b. Mw. prof. dr. V.A.J. Frissen, en

  • c. Prof. dr. H.A. van der Vorst.

 • 2 De commissie wordt bijgestaan door een ambtelijke klankbordgroep uit wiens midden zij een secretaris kiest. De ambtelijke klankbordgroep noch de secretaris zijn lid van de commissie.

 • 3 De benoeming geschiedt voor de duur van de commissie.

 • 4 Bij tussentijds vertrek van een lid kan de minister in overleg met de minister van Economische Zaken een ander lid benoemen.

Artikel 6. Werkwijze

[Vervallen per 30-04-2010]

 • 1 De commissie stelt haar eigen werkwijze vast.

 • 2 De commissie kan zich door andere personen doen bijstaan voor zover dat voor de vervulling van haar taak nodig is, waaronder, op persoonlijke titel, ambtelijke deskundigen.

Artikel 7. Vergoeding

[Vervallen per 30-04-2010]

 • 3 De vergoeding per vergadering van de voorzitter van de commissie bedraagt 130% van de hoogte van de vergoeding per vergadering die aan de andere leden van de commissie is toegekend.

 • 4 De voorzitter en andere leden van de commissie ontvangen een vergoeding van reis- en verblijfkosten op de voet van het Reisbesluit binnenland en het Reisbesluit buitenland. Deze vergoeding wordt door de secretaris van de commissie afgehandeld.

 • 5 Twee of meer vergaderingen op dezelfde dag worden als één vergadering aangemerkt.

Artikel 8. Inwerkingtreding

[Vervallen per 30-04-2010]

 • 1 Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant, waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 november 2009.

 • 2 Dit besluit vervalt met ingang van 30 april 2010.

Artikel 9. Citeertitel

[Vervallen per 30-04-2010]

Dit besluit wordt aangehaald als: Instellingsbesluit Begeleidingscommissie Eindevaluatie ICTRegie.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

R.H.A. Plasterk

Terug naar begin van de pagina