Tijdelijke vrijstelling ter bescherming van pootaardappelen tegen ringrot

[Regeling vervallen per 11-04-2010.]
Geldend van 12-12-2009 t/m 10-04-2010

Besluit van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 9 december 2009, nr. 92334, houdende tijdelijke vrijstelling op grond van artikel 38 Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden ter voorkoming van ringrot in pootaardappelen (Tijdelijke vrijstelling ter bescherming van pootaardappelen tegen ringrot )

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

In overeenstemming met de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer;

Gelet op artikel 38 van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 11-04-2010]

Tijdelijke vrijstelling als bedoeld in artikel 38 van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden wordt verleend voor het gebruik van het gewasbeschermingsmiddel Menno Clean (toelatingsnummer 12784N) ter bescherming van pootaardappelen tegen ringrot (Clavibacter michiganensis subspecies sepedonicus).

Artikel 2

[Vervallen per 11-04-2010]

De vrijstelling is slechts van toepassing indien de voorschriften en beperkingen die zijn opgenomen in de bijlage bij dit besluit, worden nageleefd.

Artikel 3

[Vervallen per 11-04-2010]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en vervalt 120 dagen na het tijdstip van inwerkingtreding.

Artikel 4

[Vervallen per 11-04-2010]

Dit besluit wordt aangehaald als: Tijdelijke vrijstelling ter bescherming van pootaardappelen tegen ringrot.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 9 december 2009

De

Minister

van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

G. Verburg

Bijlage , bedoeld in artikel 2

[Vervallen per 11-04-2010]

Wettelijk gebruiksvoorschrift

[Vervallen per 11-04-2010]

Met deze vrijstelling is het gebruik van het gewasbeschermingsmiddel Menno Clean toegestaan voor de bescherming van pootaardappelen tegen ringrot (Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus) in de volgende gevallen:

  • 1. desinfectiemiddel voor lege aardappelkisten,

  • 2. desinfectiemiddel voor lege bewaarplaatsen en betonvloeren,

  • 3. desinfectiemiddel voor apparatuur gebruikt bij rooien, transporteren en verwerken van aardappelen,

  • 4. desinfectiemiddel voor handgereedschap dat is of wordt gebruikt in de aardappelteelt.

Het volgende moet bovendien in acht worden genomen:

Draag geschikte handschoenen en beschermende kleding.

Gebruiksaanwijzing

[Vervallen per 11-04-2010]

Algemeen

[Vervallen per 11-04-2010]

Menno Clean is een ontsmettingsmiddel ter bestrijding van plantpathogene bacteriën. De werking van het middel is afhankelijk van de zuurgraad (pH-waarde) van de oplossing. Slechts bij een pH-waarde lager dan 4,5 is de oplossing werkzaam. De pH-waarde van de klaargemaakte oplossing kan bepaald worden met pH-papier.

Te ontsmetten oppervlakken en materialen eerst grondig reinigen, bijvoorbeeld met een hogedrukspuit, omdat op sterk vervuilde materialen de werking van Menno Clean afneemt.

Bij het afspuiten van oppervlakken rijkelijk vloeistof gebruiken, zodat de oppervlakken tenminste 5 minuten nat blijven.

Toepassingen

[Vervallen per 11-04-2010]

Ontsmetting ter bestrijding van plantpathogene bacteriën op aardappelkisten, in lege bewaarplaatsen en betonvloeren, op apparatuur gebruikt bij het rooien, transporteren en verwerken van aardappelen en op handgereedschap.

Toepassen door middel van spuiten of borstelen. De minimale inwerktijd bedraagt 5 minuten.

Dosering: 2% (200 ml middel in 10 liter water)

Terug naar begin van de pagina