Verordening tegemoetkoming aankoop vaccindoses ter bestrijding van salmonella (PPE) 2009

[Regeling materieel uitgewerkt per 30-05-2010.]
[Regeling vervallen per 01-01-2015.]
Geldend van 18-10-2009 t/m 31-12-2014

Verordening van het Productschap Pluimvee en Eieren van 9 april 2009 houdende een tegemoetkoming voor de aankoop van vaccindoses ten behoeve van de bestrijding van salmonella in de pluimveesector (Verordening tegemoetkoming aankoop vaccindoses ter bestrijding van salmonella (PPE) 2009)

Het bestuur van het Productschap Pluimvee en Eieren;

Gelet op artikel 96 en 97 van de Wet op de bedrijfsorganisatie, en de artikelen 6 en 7 van het Instellingsbesluit Productschap Pluimvee en Eieren;

Gelet op de Verordening hygiënevoorschriften pluimveehouderij (PPE) 2007;

Gelet op artikel 108, eerste lid, van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren juncto artikel 3a van het Besluit bescherming zoönosen en bestrijding besmettelijke dierziekten juncto artikel 96, tweede lid, sub b. onder 5°, en sub d., van de Regeling preventie, bestrijding en monitoring van besmettelijke dierziekten en zoönosen en TSE's;

Gelet op de Beschikking van de Commissie van 28 november 2008 tot goedkeuring van de door de lidstaten voor 2009 en volgende jaren ingediende jaarlijkse en meerjarenprogramma's en van de financiële bijdrage van de Gemeenschap voor de uitroeiing, bestrijding en bewaking van bepaalde dierziekten en zoönosen (2008/897/EG);

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2015]

Deze verordening neemt de terminologie als omschreven in artikel 1 van de Verordening hygiënevoorschriften pluimveehouderij (PPE) 2007 (hierna: de Verordening) over, en verstaat voorts onder:

a.

Vermeerderingsdieren

:

fokpluimvee of vermeerderingspluimvee;

b.

Vaccinatie

:

entingen of combinatie van entingen die bij vermeerderingsdieren of leghennen een zodanige weerstand tegen Salmonellabesmetting kan bewerkstelligen dat besmetting vrijwel is uitgesloten;

c.

Vaccindoses

:

hoeveelheden van een vaccin dat wordt toegediend aan vermeerderingsdieren van een legras of leghennen met als doel de weerstand van deze dieren tegen Salmonella enteritidis of Salmonella typhimurium te vergroten.

 • 2 De ondernemer die vaccindoses koopt en daarmee vermeerderingsdieren van een legras of leghennen tegen Salmonella enteritides of Salmonella typhimurium laat vaccineren, kan op de voet van het bepaalde in artikel 3 en artikel 4 een tegemoetkoming krijgen in de kosten voor de aankoop van vaccindoses.

 • 3 De tegemoetkoming wordt aan de ondernemer verstrekt in de vorm van een korting op de kosten die de leverancier van de vaccindoses of de gevaccineerde vermeerderingsdieren van een legras of gevaccineerde leghennen aan de ondernemer in rekening brengt voor de aankoop van vaccindoses.

 • 4 De leverancier van de vaccindoses of de gevaccineerde vermeerderingsdieren van een legras of gevaccineerde leghennen vermeldt het aan de ondernemer in mindering gebrachte bedrag gespecificeerd op de factuur voor de vaccindoses of de gevaccineerde vermeerderingsdieren van een legras of gevaccineerde leghennen.

 • 5 De hoogte van de korting is gelijk aan de hoogte van de in artikel 5, eerste lid, vermelde tegemoetkoming.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2015]

De ondernemer komt slechts in aanmerking voor de tegemoetkoming indien het bedrijf van de ondernemer en de vermeerderingsdieren van een legras of de leghennen waarop de tegemoetkoming betrekking heeft, zijn geregistreerd overeenkomstig de Verordening identificatie en registratie van pluimveebedrijven, broedeieren en levend pluimvee (PPE) 2005.

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2015]

De ondernemer komt slechts in aanmerking voor de tegemoetkoming indien de voorzitter heeft vastgesteld dat de gevaccineerde vermeerderingsdieren van een legras of gevaccineerde leghennen zijn geplaatst op een overeenkomstig de Verordening identificatie en registratie van pluimveebedrijven, broedeieren en levend pluimvee (PPE) 2005 geregistreerd fokbedrijf, vermeerderingsbedrijf of leghennenbedrijf in de periode vanaf 1 januari 2009 tot en met 31 december 2009.

Artikel 5

[Vervallen per 01-01-2015]

 • 1 De tegemoetkoming wordt door de voorzitter vastgesteld en bedraagt maximaal € 0,10 per vaccindosis.

 • 2 Het plafond van de tegemoetkoming bedraagt € 3.000.000.

 • 3 De tegemoetkoming wordt aan de ondernemer verstrekt tot het plafond, als bedoeld in het tweede lid, is bereikt.

Artikel 6

[Vervallen per 01-01-2015]

 • 1 De leverancier van de vaccindoses of de gevaccineerde vermeerderingsdieren van een legras of gevaccineerde leghennen dient voor de tegemoetkoming als bedoeld in de artikel 2 een aanvraag in bij het productschap.

 • 2 Voor de aanvraag als bedoeld in het eerste lid wordt gebruik gemaakt van een door het productschap verstrekt formulier dat volledig en naar waarheid door de leverancier van de vaccindoses of de gevaccineerde vermeerderingsdieren van een legras of gevaccineerde leghennen wordt ingevuld, ondertekend en gedagtekend.

 • 3 De leverancier van de vaccindoses of de gevaccineerde vermeerderingsdieren van een legras of gevaccineerde leghennen die de tegemoetkoming aanvraagt voegt bij het in het tweede lid bedoelde formulier:

  • a. de factuur van de aan de ondernemer geleverde vaccindoses of gevaccineerde dieren,

  • b. een bewijs waarmee ten genoegen van het productschap wordt aangetoond dat vaccinatie bij de in artikel 2, eerste en tweede lid, bedoelde vermeerderingsdieren van een legras of leghennen is uitgevoerd;

  • c. indien de vaccinatie van de vermeerderingsdieren van een legras of leghennen in een andere lidstaat van de Europese Unie dan Nederland is uitgevoerd, ten genoegen van de voorzitter tevens een bewijs, bestaande uit een schriftelijke verklaring afkomstig van de bevoegde autoriteit in de betreffende lidstaat, dat in de betreffende lidstaat in 2009 geen subsidie voor de aankoop van vaccins is of wordt aangevraagd dan wel is of wordt toegekend;

  • d. een bewijs waarmee ten genoegen van het productschap is aangetoond dat aan de in de artikelen 3 en 4 genoemde voorwaarden is voldaan.

 • 4 De aanvraag voor de tegemoetkoming dient door het productschap te zijn ontvangen binnen twee maanden na inwerkingtreding van deze verordening dan wel binnen twee maanden nadat de gevaccineerde vermeerderingsdieren van een legras of leghennen zijn overgeplaatst in overeenstemming met het bepaalde in artikel 4, doch uiterlijk 31 januari 2010.

 • 5 In afwijking van het bepaalde in het vierde lid, dient de in het derde lid, onder c. bedoelde schriftelijke verklaring uiterlijk op 31 januari 2010 door het productschap te zijn ontvangen.

Artikel 7

[Vervallen per 01-01-2015]

Ten behoeve van de uitvoering van deze Verordening kan de voorzitter een overeenkomst sluiten met de leveranciers van de vaccindoses, de gevaccineerde vermeerderingsdieren van een legras en de gevaccineerde leghennen.

Artikel 8

[Vervallen per 01-01-2015]

 • 1 De tegemoetkoming wordt door de voorzitter ingetrokken of ten nadele van de ondernemer gewijzigd indien de ondernemer niet voldoet aan het bepaalde in artikel 3 en artikel 4 of indien de ondernemer niet voldoet aan het bepaalde bij of krachtens de Verordening of indien de ondernemer onjuiste of onvolledige informatie met betrekking tot het bepaalde in artikel 3 en artikel 4 heeft verstrekt aan de leverancier van de vaccindoses, de leverancier van de gevaccineerde vermeerderingsdieren van een legras of van de leverancier van de gevaccineerde leghennen.

 • 3 De te betalen rente is de wettelijke rente zoals deze geldt op de laatste dag van de maand waarin de betaling van de tegemoetkoming aan de leverancier van de vaccindoses of de gevaccineerde vermeerderingsdieren van een legras of gevaccineerde leghennen heeft plaatsgevonden.

 • 4 Geen wettelijke rente is verschuldigd indien de oorzaak van het onverschuldigd betalen van de tegemoetkoming bij de voorzitter is gelegen.

Artikel 9

[Vervallen per 01-01-2015]

 • 1 Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening tegemoetkoming aankoop vaccindoses ter bestrijding van salmonella (PPE) 2009.

 • 2 Deze verordening treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dag van dagtekening van het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie waarin zij wordt geplaatst.

Zoetermeer, 9 april 2009

J.J. Ramekers

voorzitter

B.M. Dellaert

secretaris

Terug naar begin van de pagina