Warenwetregeling aanwijzing toezichthouders VROM-Inspectie

Geldend van 09-12-2009 t/m heden

Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 27 november 2009, nr. VGP/VC 2971146, houdende aanwijzing van controleurs van de VROM-Inspectie als toezichthouders Warenwet (Warenwetregeling aanwijzing toezichthouders VROM-Inspectie)

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,Handelende na overleg met de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer;

Gelet op artikel 25, eerste lid, onder a, van de Warenwet;

Besluit:

Artikel 1

Als ambtenaren belast met het toezicht op de naleving van de bij of krachtens de Warenwet gestelde voorschriften, worden aangewezen de controleurs van de VROM-Inspectie.

Artikel 2

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 3

Deze regeling wordt aangehaald als: Warenwetregeling aanwijzing toezichthouders VROM-Inspectie.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

A. Klink

Terug naar begin van de pagina