Regeling instelling Nationaal rapporteur mensenhandel 2009

[Regeling vervallen per 22-06-2012 met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2012.]
Geldend van 12-12-2009 t/m 31-12-2011

Regeling van 28 oktober 2009, nr. 5627003/09, houdende instelling van de Nationaal rapporteur mensenhandel (Regeling instelling Nationaal rapporteur mensenhandel 2009)

De Minister van Justitie,

Besluit:

Artikel 1. Instelling Nationaal rapporteur mensenhandel

[Vervallen per 22-06-2012]

Er is een Nationaal rapporteur mensenhandel.

Artikel 2. Bureau Nationaal rapporteur mensenhandel

[Vervallen per 22-06-2012]

De Nationaal rapporteur mensenhandel wordt in zijn werkzaamheden ondersteund door een bureau.

Artikel 3. Werkwijze Nationaal rapporteur mensenhandel

[Vervallen per 22-06-2012]

De Nationaal rapporteur mensenhandel regelt zijn werkwijze en die van het bureau.

Artikel 4. Taken Nationaal rapporteur mensenhandel

[Vervallen per 22-06-2012]

 • 1 De Nationaal rapporteur mensenhandel onderzoekt de (ontwikkelingen in de) omvang en kenmerken van mensenhandel en kinderpornografie, alsmede de effecten van genomen beleidsmaatregelen in de aanpak van mensenhandel en de aanpak van kinderpornografie. De Nationaal rapporteur stelt ieder jaar een jaarplan op.

 • 2 De nationaal rapporteur mensenhandel adviseert de regering over de voorkoming en bestrijding van mensenhandel en kinderpornografie.

 • 3 De Nationaal rapporteur mensenhandel rapporteert jaarlijks aan de regering door toezending van zijn rapporten ten aanzien van mensenhandel en ten aanzien van kinderpornografie aan onze Minister van Justitie.

Artikel 5. Rapport

[Vervallen per 22-06-2012]

 • 1 De rapporten, genoemd in artikel 2, derde lid, bevatten in ieder geval:

  • a. een verantwoording van de wijze van onderzoek;

  • b. de resultaten van het verrichte onderzoek en de daarop gebaseerde conclusies;

  • c. aanbevelingen ter verbetering van de voorkoming en bestrijding van mensenhandel en kinderpornografie.

 • 2 De aanbevelingen, genoemd in het eerste lid, onder c, kunnen zich richten tot de centrale overheid, lokale overheid en andere bestuursorganen, tot (de Nederlandse inbreng in) internationale organisaties en tot non-gouvernementele organisaties.

 • 3 De Minister van Justitie zendt de rapporten ter kennisneming aan de Eerste en de Tweede Kamer der Staten-Generaal.

Artikel 6. Benoeming Nationaal rapporteur mensenhandel

[Vervallen per 22-06-2012]

 • 1 De Nationaal rapporteur mensenhandel wordt benoemd door de Minister van Justitie.

 • 2 De benoeming vindt plaats voor een periode van vier jaar. Na deze vier jaar zal aan de hand van een evaluatie worden bezien of verlenging van de benoeming noodzakelijk is.

Artikel 7. Inwerkingtreding

[Vervallen per 22-06-2012]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 oktober 2009.

Artikel 9. Citeertitel

[Vervallen per 22-06-2012]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling instelling Nationaal rapporteur mensenhandel 2009.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 28 oktober 2009

De

Minister

van Justitie,

E.M.H. Hirsch Ballin

Terug naar begin van de pagina