Instellingsbesluit Taskforce windenergie op zee

[Regeling vervallen per 01-04-2010.]
Geldend van 09-12-2009 t/m 31-03-2010

Instellingsbesluit Taskforce windenergie op zee

De Minister van Economische Zaken,

Gelet op artikel 2, eerste lid, van de Wet vergoedingen adviescolleges en commissies;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-04-2010]

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • a. minister: de Minister van Economische Zaken;

 • b. taskforce: de Taskforce windenergie op zee.

Artikel 2

[Vervallen per 01-04-2010]

 • 1 Er is een Taskforce windenergie op zee.

 • 2 De taskforce heeft tot taak:

  • a. de minister te adviseren over de businesscase windenergie op zee;

  • b. de minister te adviseren over de optimale samenwerkingsvormen tussen overheid en bedrijfsleven om de doelstelling van 6000 MW windenergie op zee in 2020 te realiseren.

Artikel 3

[Vervallen per 01-04-2010]

 • 1 De taskforce brengt voor 1 april 2010 zijn schriftelijke eindrapport uit aan de minister.

 • 2 Een tussenrapportage wordt voor 25 december 2009 aan de minister gezonden.

Artikel 4

[Vervallen per 01-04-2010]

 • 1 De taskforce bestaat uit een voorzitter en ten minste zes andere leden.

 • 2 De voorzitter en de andere leden worden door de minister benoemd. De voorzitter en de andere leden kunnen door de minister worden geschorst en ontslagen.

 • 3 De leden brengen op persoonlijke titel hun kennis en ervaring in en treden niet op als vertegenwoordiger van een specifieke belangengroep.

Artikel 5

[Vervallen per 01-04-2010]

 • 1 De taskforce stelt zijn eigen werkwijze vast.

 • 2 De minister voorziet in het secretariaat van de taskforce.

 • 3 De minister kan een waarnemer aanwijzen, die het recht heeft de vergaderingen van de taskforce bij te wonen.

 • 4 Het beheer van de bescheiden betreffende de werkzaamheden van de taskforce geschiedt op overeenkomstige wijze als bij het Ministerie van Economische Zaken. De bescheiden worden na beëindiging van de werkzaamheden van de taskforce bewaard in het archief van dat ministerie.

 • 5 De taskforce verstrekt desgevraagd aan de minister de voor de uitoefening van zijn taak benodigde inlichtingen. De minister kan inzage vorderen van zakelijke gegevens en bescheiden, voor zover dat voor de vervulling van zijn taak redelijkerwijs nodig is.

Artikel 6

[Vervallen per 01-04-2010]

Ter gelegenheid van de instelling van de taskforce worden voor een periode te rekenen vanaf 1 juli 2009 tot en met 31 maart 2010 tot lid van de taskforce benoemd:

 • a. de heer dr. ir, A.W.Veenman, te Laren, tevens voorzitter;

 • b. de heer dr. W. Boonstra, te Utrecht;

 • c. de heer ir. H. Huis in ’t Veld, te Den Haag;

 • d. de heer ir. C.A.M. de Koning, te Nootdorp;

 • e. mevrouw ir. M. van Lier Lels, te Ouddorp;

 • f. mevrouw mr. M.J Oudeman, te IJmuiden;

 • g. de heer ir. Th. Walthie, te Pfaffikon (CH).

Artikel 7

[Vervallen per 01-04-2010]

Artikel 8

[Vervallen per 01-04-2010]

 • 1 Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 juli 2009.

 • 2 Dit besluit vervalt met ingang van 1 april 2010.

Artikel 9

[Vervallen per 01-04-2010]

Dit besluit wordt aangehaald als: Instellingsbesluit Taskforce windenergie op zee.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst en in afschrift worden gezonden aan betrokkenen.

Den Haag, 24 november 2009

De

Minister

van Economische Zaken,

M.J.A. van der Hoeven

Terug naar begin van de pagina