Verordening Klachtbehandeling Bedrijfschap Horeca en Catering 2008

[Regeling vervallen per 01-01-2015.]
Geldend van 01-04-2008 t/m 31-12-2014

Verordening van het Bedrijfschap voor het Hotel-, het Restaurant-, het Café- en het Pension- en Kamerverhuurbedrijf en Aanverwante Bedrijven, betreffende de behandeling van klachten (Verordening Klachtbehandeling Bedrijfschap Horeca en Catering 2008)

Het bestuur van het Bedrijfschap voor het Hotel-, het Restaurant-, het Café- en het Pension- en Kamerverhuurbedrijf en Aanverwante Bedrijven;

Gelet op artikel 92 van de Wet op de Bedrijfsorganisatie en hoofdstuk 9 van de Algemene wet bestuursrecht;

Besluit vast te stellen de navolgende verordening:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2015]

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a. Bedrijfschap: Bedrijfschap Horeca en Catering;

 • b. Awb: Algemene wet bestuursrecht;

 • c. klacht: een mondelinge of schriftelijke uiting van ongenoegen over een gedraging van het Bedrijfschap, als bedoeld in artikel 9:1 van de Awb, voor zover tegen de gedraging niet de mogelijkheid van bezwaar of beroep als bedoeld in de Awb openstaat of heeft opengestaan;

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2015]

 • 1 Het Bedrijfschap draagt zorg voor een behoorlijke behandeling van mondelinge en schriftelijke klachten over zijn gedragingen.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2015]

 • 1 Het dagelijks bestuur benoemt één van de leden van het bestuur tot klachtenadviseur.

 • 2 De klachtenadviseur wordt benoemd voor de zittingsperiode van het bestuur en kan worden herbenoemd voor de duur van telkens twee jaren.

 • 3 De klachtenadviseur wordt ondersteund door een klachtencoördinator. De voorzitter benoemt een medewerker van het Bedrijfschap tot klachtencoördinator.

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2015]

 • 1 De klachtenadviseur behandelt de in deze verordening bedoelde schriftelijke klachten over gedragingen van het Bedrijfschap.

 • 2 De klachtenadviseur neemt bij de behandeling van klachten de bepalingen van afdeling 9.1.2 van de Awb en de bepalingen van deze verordening in acht.

Artikel 5

[Vervallen per 01-01-2015]

 • 1 De klachtencoördinator gaat, na indiening van een klacht, na of de klacht op eenvoudige wijze naar tevredenheid van de klager kan worden opgelost.

 • 3 De klachtencoördinator bericht de klager in dat geval dat het Bedrijfschap er, zonder tegenbericht, van uitgaat dat de klacht naar tevredenheid van de klager is opgelost.

Artikel 6

[Vervallen per 01-01-2015]

 • 1 De klachtenadviseur stelt een advies op met de bevindingen aangaande de klacht en de daaraan te verbinden conclusies. Dit advies is onder meer voorzien van een conceptbrief gericht aan de klager.

 • 2 De klachtenadviseur brengt het advies bedoeld in lid 1 uit aan de secretaris van het Bedrijfschap indien het een klacht betreft over een medewerker van het Bedrijfschap.

 • 3 In de gevallen bedoeld in lid 2 vindt de afdoening van de klacht, namens het bestuur, plaats door de secretaris van het Bedrijfschap.

 • 4 De klachtenadviseur brengt het advies bedoeld in lid 1 uit aan het bestuur indien het een klacht betreft over het bestuur als zodanig, de voorzitter, het dagelijks bestuur of een lid van het dagelijks bestuur, een adviescommissie of lid van een adviescommissie of de secretaris van het Bedrijfschap.

 • 5 In de gevallen bedoeld in lid 4 vindt de afdoening van de klacht, namens het bestuur, plaats door het dagelijks bestuur.

Artikel 7

[Vervallen per 01-01-2015]

De klachtencoördinator draagt zorg voor registratie van de bij het Bedrijfschap ingediende klachten en voor de jaarlijkse publicatie daarvan in het jaarverslag van het Bedrijfschap. Tevens draagt de klachtencoördinator er zorg voor dat steeds informatie verstrekt kan worden over de stand van de behandeling van ieder individuele klacht.

Artikel 8

[Vervallen per 01-01-2015]

Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 april 2008

Artikel 9

[Vervallen per 01-01-2015]

Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening Klachtbehandeling Bedrijfschap Horeca en Catering 2008.

Deze verordening zal worden afgekondigd in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie

Zoetermeer, 19 maart 2008

P.J. Biesheuvel

voorzitter

W. Spaink

secretaris

Terug naar begin van de pagina