Regeling kostenverdeling brandveiligheidsmaatregelen, Programma Brandveiligheid

[Regeling vervallen per 01-01-2018.]
Geldend van 09-12-2009 t/m 31-12-2017

Regeling van de Minister voor Wonen, Wijken en Integratie, 20 november 2009, nr. 2009646335, Rijksgebouwendienst, Stafafdeling Juridische Advisering, houdende kostenverdeling van brandveiligheidsmaatregelen op basis van het Programma Brandveiligheid (Regeling kostenverdeling brandveiligheidsmaatregelen, Programma Brandveiligheid)

De Minister voor Wonen, Wijken en Integratie,

Handelende in overeenstemming met het gevoelen van de ministerraad;

Gelet op artikel 11 van het Besluit Rijksgebouwendienst 1999;

Besluit:

Artikel 1. Begripsbepalingen

[Vervallen per 01-01-2018]

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a. dienst: de Rijksgebouwendienst;

 • b. object: een of meer gebouwen, of gedeelten daarvan, waarover de zorg van de dienst zich uitstrekt;

 • c. integrale opname: een inventarisatie van alle brandveiligheidsgebreken (aard en omvang) in of aan een object in het kader van wet- en regelgeving;

 • d. brandveiligheidsmaatregel: éénmalige maatregel die op grond van een integrale opname is vereist om een object te brengen op het wettelijk vereiste niveau van brandveiligheid;

 • e. SIVR 2008: Standaard Interne Verhuurovereenkomst Rijksgebouwendienst;

 • f. RTB 2007: Regeling Taakverdeling Beheer 2007.

Artikel 2. Toepassingsbereik

[Vervallen per 01-01-2018]

 • 1 Deze regeling is éénmalig van toepassing op de op basis van de SIVR 2008 aan afnemers in gebruik of huur gegeven objecten die eigendom zijn van de dienst of door de dienst zijn gehuurd.

 • 2 Deze regeling is niet van toepassing op:

  • a. justitiële inrichtingen in gebruik bij de Dienst Justitiële Inrichtingen van het Ministerie van Justitie;

  • b. brandveiligheidsmaatregelen die voor 3 april 2009 zijn gerealiseerd en in gebruik zijn gegeven;

  • c. brandveiligheidsmaatregelen die op grond van de RTB 2007 worden aangeduid als afnemerszaken waarvoor de afnemer technisch en financieel verantwoordelijk is, met uitzondering van de bouwtechnische brandveiligheidsmaatregelen ten behoeve van bedrijfsinstallaties.

Artikel 3. Kostenverdeling

[Vervallen per 01-01-2018]

Van de kosten van brandveiligheidsmaatregelen in of aan objecten als bedoeld in artikel 2, eerste lid, komt 80% voor rekening van de afnemer en 20% voor rekening van de dienst.

Artikel 4. Uitvoering

[Vervallen per 01-01-2018]

Deze regeling wordt uitgevoerd overeenkomstig de toelichting.

Artikel 5. Slotbepaling

[Vervallen per 01-01-2018]

 • 1 Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot 3 april 2009.

 • 2 Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling kostenverdeling brandveiligheidsmaatregelen, Programma Brandveiligheid.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 20 november 2009

De

Minister

voor Wonen, Wijken en Integratie,

E.E. van der Laan

Terug naar begin van de pagina