Reglement voor het hotelclassificatieregister Bedrijfschap Horeca en Catering

[Regeling vervallen per 01-01-2015.]
Geldend van 20-05-2005 t/m 31-12-2014

Reglement voor het hotelclassificatieregister Bedrijfschap Horeca en Catering

Het bestuur van Bedrijfschap voor het Hotel-, het Restaurant-, het Café- en het Pension- en Kamerverhuurbedrijf en Aanverwante Bedrijven,

Gelet op artikel 2 van de Verordening Nederlandse hotelclassificatie Bedrijfschap Horeca en Catering 2003,

Besluit vast te stellen;

Reglement voor het hotelclassificatieregister

Artikel 1. Definities

[Vervallen per 01-01-2015]

In dit reglement wordt verstaan onder:

a.

verordening:

Verordening Nederlandse hotelclassificatie Bedrijfschap Horeca Catering 2003

b.

hotelclassificatieregister:

het hotelclassificatieregister, bedoeld in artikel 2 van de verordening;

c.

wet:

Wet bescherming persoonsgegevens;

d.

logiesverstrekkende onderneming:

een logiesverstrekkende onderneming in de zin van artikel 1 van de verordening;

e.

ondernemer:

een natuurlijk of rechtspersoon, die een logiesverstrekkende onderneming drijft;

f.

derde:

persoon, organisatie of instantie buiten het bedrijfschap

Artikel 2. Doel van het register

[Vervallen per 01-01-2015]

Het hotelclassificatieregister heeft als doel de verwerking van gegevens van logiesverstrekkende ondernemingen en ondernemers ten behoeve van de goede uitvoering van de Nederlandse Hotelclassificatie.

Artikel 3. Verwerking

[Vervallen per 01-01-2015]

 • 1 De secretaris van het bedrijfschap verwerkt de gegevens in het hotelclassificatieregister namens het bestuur. De secretaris kan deze bevoegdheid ondermandateren.

Artikel 4. Categorieën

[Vervallen per 01-01-2015]

 • 1 Het hotelclassificatieregister bevat 5 categorieën, genummerd 1, 2, 3, 4 en 5. De categorieën worden uitgedrukt in sterren.

 • 2 Gegevens over logiesverstrekkende ondernemingen en ondernemers worden ondergebracht in een van de in het eerste lid genoemde categorieën, overeenkomstig de procedure, als beschreven in de verordening.

 • 3 In afwijking van het tweede lid kunnen gegevens over logiesverstrekkende ondernemingen en ondernemers ook in het hotelclassificatieregister worden opgenomen zonder categorieaanduiding, indien het bepaalde in de verordening daar aanleiding toe geeft.

Artikel 5. Soorten van gegevens

[Vervallen per 01-01-2015]

 • 1 In het hotelclassificatieregister worden gegevens opgenomen over:

  • a. logiesverstrekkende ondernemingen;

  • b. ondernemers.

 • 2 De soorten gegevens over de logiesverstrekkende onderneming betreffen:

  • a. de naam;

  • b. het adres en de plaats van vestiging;

  • c. overige voor communicatie benodigde gegevens;

  • d. de registratienummers;

  • e. gegevens omtrent aanvang, aard en wijze van uitoefening van het bedrijf;

  • f. gegevens omtrent locatie, aantal kamers, inrichting en voorzieningen van de logiesverstrekkende onderneming.

  • g. gegevens over het voldoen aan indelingscriteria van één van de vijf categorieën.

 • 3 De gegevens over de ondernemer betreffen:

  • a. naam, adres en woonplaats en het correspondentieadres;

  • b. rechtsvorm en naam van de rechtsvorm;

  • c. naam, adres, woonplaats en geboortedatum van directeuren, firmanten en beherende vennoten;

  • d. naam, geslacht en functie van contactpersonen.

Artikel 6. Bronnen

[Vervallen per 01-01-2015]

De gegevens in het hotelclassificatieregister worden ontleend aan:

Artikel 7. Verwijdering van gegevens

[Vervallen per 01-01-2015]

De gegevens over personen als bedoeld in artikel 5, worden verwijderd uiterlijk vijf jaar nadat de laatste logiesverstrekkende onderneming waaraan deze personen zijn verbonden is uitgeschreven uit het register.

Artikel 8. Verstrekking gegevens aan derden

[Vervallen per 01-01-2015]

 • 1 Gegevens opgenomen in het hotelclassificatieregister worden slechts verstrekt aan derden voor zover zulks voortvloeit uit het doel van de registratie, wordt vereist ingevolge een wettelijk voorschrift of geschiedt met toestemming van de geregistreerde.

 • 2 In afwijking van het in het eerste lid bepaalde kunnen gegevens worden verstrekt:

  • a. ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek of statistiek, voor zover de persoonlijke levenssfeer van de geregistreerden niet onevenredig geschaad wordt door de verstrekking;

  • b. aan het College van Beroep voor het bedrijfsleven en gerechtelijke beroepsinstanties;

  • c. aan personen of instanties met een publiekrechtelijke taak, voor zover zij die gegevens behoeven voor de uitvoering van hun taak en de persoonlijke levenssfeer van de geregistreerden daardoor niet onevenredig wordt geschaad.

 • 3 In afwijking van het in het eerste lid bepaalde, kunnen gegevens over logiesverstrekkende ondernemingen, benodigd voor communicatie, alsmede de categorie waarin de logiesverstrekkende onderneming is ingedeeld, verstrekt worden, mits:

  • a. het verzoek tot gegevensverstrekking het doel van de verstrekking vermeldt; én

  • b. het doel van de verstrekking niet in strijd is met de wet, openbare orde en goede zeden; én

  • c. de verstrekking redelijkerwijs in overeenstemming is met het doel van de verstrekking; én

  • d. de levenssfeer van de geregistreerden niet onevenredig geschaad wordt door de verstrekking; én

  • e. de geregistreerde niet verzocht heeft om een verstrekking als gevraagd ten aanzien van zijn gegevens achterwege te laten.

Artikel 9. Kosten

[Vervallen per 01-01-2015]

De secretaris kan voor het verstrekken van gegevens uit het hotelclassificatieregister aan derden kosten in rekening brengen.

Artikel 10. Rechtstreekse toegang

[Vervallen per 01-01-2015]

Personen, werkzaam bij het secretariaat van het bedrijfschap, hebben rechtstreekse toegang tot de gegevens in het hotelclassificatieregister, voor zover van belang voor het vervullen van de taak van het bedrijfschap.

Artikel 11. Kennisname

[Vervallen per 01-01-2015]

 • 1 De secretaris deelt een ieder op schriftelijk verzoek binnen vier weken mede of hem betreffende persoonsgegevens in het register zijn opgenomen.

 • 2 Indien gegevens zijn opgenomen, stelt de secretaris op verzoek binnen vier weken schriftelijk een volledig overzicht daarvan met inlichtingen over de herkomst aan de verzoeker ter beschikking.

Artikel 12. Verbetering of aanvulling

[Vervallen per 01-01-2015]

 • 1 Degene aan wie overeenkomstig artikel 11 kennis is gegeven van hem betreffende persoonsgegevens, kan de secretaris schriftelijk verzoeken deze te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen, indien deze feitelijk onjuist, voor het doel van de registratie onvolledig of niet ter zake dienend zijn dan wel in strijd met een wettelijk voorschrift in het hotelclassificatieregister voorkomen.

 • 2 De secretaris beslist binnen acht weken op het verzoek, bedoeld in het eerste lid.

Artikel 13. Mededeling van verstrekking

[Vervallen per 01-01-2015]

 • 1 De secretaris deelt een geregistreerde op schriftelijk verzoek binnen vier weken mede of hem betreffende gegevens in het voorafgaande jaar uit het hotelclassificatieregister aan derden zijn verstrekt.

 • 2 Indien gegevens zijn verstrekt, doet de secretaris op verzoek binnen vier weken schriftelijk algemene mededeling betreffende de aard van de verstrekte gegevens en degenen aan wie de gegevens zijn verstrekt.

Artikel 14. Overige bepalingen

[Vervallen per 01-01-2015]

 • 1 Aan de verzoeken, bedoeld in de artikelen 11, 12 en 13, kan in andere dan schriftelijke vorm worden voldaan, indien daarmee tegemoet gekomen wordt aan een gewichtig belang van de verzoeker.

 • 2 De secretaris stelt de identiteit van de verzoeker, bedoeld in de artikelen 11, 12 en 13, deugdelijk vast.

 • 3 Indien de verzoeker, bedoeld in de artikelen 11, 12 en 13, jonger is dan zestien jaar of onder curatele staat, wordt zijn wettelijke vertegenwoordiger als verzoeker aangemerkt voor de toepassing van de artikelen 11, 12 en 13.

 • 4 De secretaris kan voor het voldoen aan verzoeken, bedoeld in de artikelen 11, 12 en 13, een bedrag van maximaal € 10,- per logiesverstrekkende aan de verzoeker in rekening brengen.

Artikel 15

[Vervallen per 01-01-2015]

Dit besluit wordt aangehaald als: Reglement voor het hotelclassificatieregister Bedrijfschap Horeca en Catering.

Zoetermeer, 4 mei 2005

P.J. Biesheuvel

voorzitter

J.G. Vianen

secretaris

Terug naar begin van de pagina