Registratiereglement Bedrijfschap Horeca en Catering

[Regeling materieel uitgewerkt per 01-01-2009.]
[Regeling vervallen per 01-01-2009.]
Geldend van 20-05-2005 t/m 31-12-2008

Registratiereglement Bedrijfschap Horeca en Catering

Het bestuur van Bedrijfschap voor het Hotel-, het Restaurant-, het Café- en het Pension- en Kamerverhuurbedrijf en Aanverwante Bedrijven,

Gelet op artikel 2 en artikel 4 van de Registratieverordening Bedrijfschap Horeca en Catering 2003, de jaarlijkse Heffingsverordeningen van het Bedrijfschap Horeca en Catering en de Wet bescherming persoonsgegevens,

Besluit vast te stellen;

Reglement voor het register van ondernemingen

Artikel 1. Definities

[Vervallen per 01-01-2009]

In dit reglement wordt verstaan onder:

a.

register:

het register, bedoeld in artikel 2 van de Registratieverordening Bedrijfschap Horeca en Catering 2003;

b.

verordening:

Registratieverordening Bedrijfschap Horeca en Catering 2003

c.

wet:

Wet bescherming persoonsgegevens;

d.

onderneming:

onderneming waarvoor het bedrijfschap is ingesteld;

e.

ondernemer:

een natuurlijk of rechtspersoon, die een onderneming drijft;

f.

derde:

persoon, organisatie of instantie buiten het bedrijfschap

Artikel 2. Doel van het register

[Vervallen per 01-01-2009]

Het register heeft als doel de verwerking van gegevens van ondernemingen en ondernemers ten behoeve van de goede vervulling van de publiekrechtelijke taak van het bedrijfschap.

Artikel 3. Verwerking

[Vervallen per 01-01-2009]

 • 1 De secretaris van het bedrijfschap verwerkt de gegevens in het register namens het bestuur. De secretaris kan deze bevoegdheid ondermandateren.

Artikel 4. Soorten van gegevens

[Vervallen per 01-01-2009]

 • 1 In het register worden gegevens opgenomen over:

  • a. ondernemingen;

  • b. ondernemers.

 • 2 De soorten gegevens over de onderneming betreffen:

  • a. de naam;

  • b. het adres en de plaats van vestiging;

  • c. overige voor communicatie benodigde gegevens;

  • d. de registratienummers;

  • e. administratieve gegevens, onder andere betreffende aansluitnummers en vergunningen;

  • f. gegevens omtrent aanvang, aard en wijze van uitoefening van het bedrijf;

  • g. gegevens omtrent locatie, inrichting en voorzieningen van de onderneming;

  • h. gegevens omtrent aantallen werkzame personen;

  • i. financiële gegevens.

 • 3 De gegevens over de ondernemer betreffen:

  • a. naam, adres en woonplaats en het correspondentieadres;

  • b. geboortedatum;

  • c. rechtsvorm en naam van de rechtsvorm en de inschrijving bij de Kamers van Koophandel en Fabrieken;

  • d. naam en geslacht van contactpersonen;

  • e. het postbank- of bankrekeningnummer;

  • f. het lidmaatschap van privaatrechtelijke ondernemersorganisaties;

  • g. gegevens omtrent opgelegde en nog op te leggen heffingen.

Artikel 5. Bronnen

[Vervallen per 01-01-2009]

De gegevens in het register worden ontleend aan:

 • a. het door de ondernemer ingevulde registratieformulier, bedoeld in artikel 4 van de verordening;

 • b. het door de ondernemer ingevulde loonsomaangifteformulier, bedoeld in de jaarlijkse Heffingsverordeningen van het Bedrijfschap Horeca en Catering;

 • c. de op een andere wijze dan via het loonsomaangifteformulier verkregen gegevens, als bedoeld in artikel 3, derde lid van de jaarlijkse Heffingsverordeningen van het Bedrijfschap Horeca en Catering;

 • d. het handelsregister, bedoeld in artikel 2 van de Handelsregisterwet 1996;

 • e. het hotelclassificatieregister, bedoeld in artikel 2 van de Verordening Nederlandse hotelclassificatie Bedrijfschap Horeca en Catering 2003;

 • f. een door het bedrijfschap ingesteld onderzoek;

 • g. opgave van privaatrechtelijke werkgevers- en werknemersorganisaties over lidmaatschap;

 • h. bevindingen in de normale taakuitoefening van het bedrijfschap;

 • i. een combinatie van a. tot en met h.

Artikel 6. Vaststelling bronformulieren

[Vervallen per 01-01-2009]

Artikel 7. Verwijdering van gegevens

[Vervallen per 01-01-2009]

 • 1 De gegevens over personen als bedoeld in artikel 4, worden verwijderd vijf jaar nadat de laatste onderneming waaraan deze personen zijn verbonden is uitgeschreven uit het register.

 • 2 Indien een persoon als bedoeld in het eerste lid een door het bedrijfschap opgelegde heffing of andere vordering nog niet heeft voldaan, worden de gegevens pas verwijderd na voldoening.

Artikel 8. Verstrekking gegevens aan derden

[Vervallen per 01-01-2009]

 • 1 Gegevens opgenomen in het register worden slechts verstrekt aan derden voor zover zulks voortvloeit uit het doel van de registratie, wordt vereist ingevolge een wettelijk voorschrift of geschiedt met toestemming van de geregistreerde.

 • 2 In afwijking van het in het eerste lid bepaalde kunnen gegevens worden verstrekt:

  • a. ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek of statistiek, voor zover de persoonlijke levenssfeer van de geregistreerde niet onevenredig geschaad wordt door de verstrekking;

  • b. aan het College van Beroep voor het bedrijfsleven en gerechtelijke beroepsinstanties;

  • c. aan personen of instanties met een publiekrechtelijke taak, voor zover zij die gegevens behoeven voor de uitvoering van hun taak en de persoonlijke levenssfeer van de geregistreerde daardoor niet onevenredig wordt geschaad.

 • 3 In afwijking van het in het eerste lid bepaalde, kunnen gegevens over ondernemingen, benodigd voor communicatie, verstrekt worden, mits:

  • a. het verzoek tot gegevensverstrekking het doel van de verstrekking vermeldt; én

  • b. het doel van de verstrekking niet in strijd is met de wet, openbare orde en goede zeden; én

  • c. de verstrekking redelijkerwijs in overeenstemming is met het doel van de verstrekking; én

  • d. de levenssfeer van de geregistreerde niet onevenredig geschaad wordt door de verstrekking; én

  • e. de geregistreerde niet verzocht heeft om een verstrekking als verzocht ten aanzien van zijn gegevens achterwege te laten.

Artikel 9. Kosten

[Vervallen per 01-01-2009]

De secretaris kan voor het verstrekken van gegevens uit het register aan derden kosten in rekening brengen.

Artikel 10. Rechtstreekse toegang

[Vervallen per 01-01-2009]

 • 1 Personen, werkzaam op het secretariaat van het bedrijfschap, hebben rechtstreekse toegang tot gegevens benodigd voor communicatie, gegevens omtrent de aard van hei bedrijf en gegevens omtrent het lidmaatschap van privaatrechtelijke werkgeversorganisatie.

 • 2 Personen, werkzaam bij het secretariaat van het bedrijfschap, hebben rechtstreekse toegang tot de overige gegevens in het register, voor zover van belang voor het vervullen van de taak van het bedrijfschap.

Artikel 11. Kennisname

[Vervallen per 01-01-2009]

 • 1 De secretaris deelt een ieder op schriftelijk verzoek binnen vier weken mede of hem betreffende persoonsgegevens in het register zijn opgenomen.

 • 2 Indien gegevens zijn opgenomen, stelt de secretaris op verzoek binnen vier weken schriftelijk een volledig overzicht daarvan met inlichtingen over de herkomst aan de verzoeker ter beschikking.

Artikel 12. Verbetering of aanvulling

[Vervallen per 01-01-2009]

 • 1 Degene aan wie overeenkomstig artikel 11 kennis is gegeven van hem betreffende persoonsgegevens, kan de secretaris schriftelijk verzoeken deze te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen, indien deze feitelijk onjuist, voor het doel van de registratie onvolledig of niet ter zake dienend zijn dan wel in strijd met een wettelijk voorschrift in het register voorkomen.

 • 2 De secretaris beslist binnen acht weken op het verzoek, bedoeld in het eerste lid.

Artikel 13. Mededeling van verstrekking

[Vervallen per 01-01-2009]

 • 1 De secretaris deelt een geregistreerde op schriftelijk verzoek binnen vier weken mede of hem betreffende gegevens in het voorafgaande jaar uit het register aan derden zijn verstrekt.

 • 2 Indien gegevens zijn verstrekt, doet de secretaris op verzoek binnen vier weken schriftelijk algemene mededeling betreffende de aard van de verstrekte gegevens en degenen aan wie de gegevens zijn verstrekt.

Artikel 14. Overige bepalingen

[Vervallen per 01-01-2009]

 • 1 Aan de verzoeken, bedoeld in de artikelen 11, 12 en 13, kan in andere dan schriftelijke vorm worden voldaan, indien daarmee tegemoet gekomen wordt aan een gewichtig belang van de verzoeker.

 • 2 De secretaris stelt de identiteit van de verzoeker, bedoeld in de artikelen 11, 12 en 13, deugdelijk vast.

 • 3 Indien de verzoeker, bedoeld in de artikelen 11, 12 en 13, jonger is dan zestien jaar of onder curatele staat, wordt zijn wettelijke vertegenwoordiger als verzoeker aangemerkt voor de toepassing van de artikelen 11, 12 en 13.

 • 4 De secretaris kan voor het voldoen aan verzoeken, bedoeld in de artikelen 11, 12 en 13, een bedrag van maximaal € 10,- per onderneming aan de verzoeker in rekening brengen.

Artikel 15

[Vervallen per 01-01-2009]

Dit besluit wordt aangehaald als: Registratiereglement Bedrijfschap Horeca en Catering.

Zoetermeer, 4 mei 2005

P.J. Biesheuvel

voorzitter

J.G. Vianen

secretaris

Terug naar begin van de pagina