Tijdelijke regeling stageoffensief

[Regeling vervallen per 01-01-2014.]
Geldend van 01-01-2010 t/m 31-12-2013

Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 19 november 2009, nr. BVE/IenI/154361, houdende regels voor het verstrekken van een bijdrage voor de periode 2009 tot en met 2011 inzake het behouden en werven van bpv-plaatsen in verband met conjuncturele effecten (Tijdelijke regeling stageoffensief)

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Handelende in overeenstemming met de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit;

Gelet op de artikelen 2.4.3 en 2.7 van de Wet educatie en beroepsonderwijs;

Besluit

Artikel 1. Begripsbepalingen

[Vervallen per 01-01-2014]

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a. wet: Wet educatie en beroepsonderwijs;

 • b. bijdrage: aanvullende rijksbijdrage als bedoeld in artikel 2.4.3 van de wet of de bijdrage, bedoeld in artikel 2.7 van de wet;

 • c. Colo: Vereniging van kenniscentra beroepsonderwijs bedrijfsleven;

 • d. bpv-plaats: praktijkplaats bij een erkend leerbedrijf voor de beroepspraktijkvorming, bedoeld in artikel 7.2.8 van de wet;

 • e. Minister: Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en, voor zover het betreft het beroepsonderwijs op het gebied van de landbouw en de natuurlijke omgeving, de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Artikel 2. Doelbepaling

[Vervallen per 01-01-2014]

In verband met de te verwachten onevenredig grote toename van het aantal deelnemers ten opzichte van voorgaande jaren en een dreigend tekort aan bpv-plaatsen verstrekt de Minister voor de jaren 2009 en 2010 aan de kenniscentra beroepsonderwijs bedrijfsleven en voor de jaren 2009, 2010 en 2011 aan Colo een bijdrage om te zorgen voor de beschikbaarheid van voldoende passende bpv-plaatsen voor de deelnemers die hun opleiding willen starten, vervolgen of afronden.

Artikel 3. Aanwending bijdrage kenniscentra beroepsonderwijs bedrijfsleven

[Vervallen per 01-01-2014]

 • 1 De Minister verstrekt voor de jaren 2009 en 2010 per kalenderjaar aan de kenniscentra beroepsonderwijs bedrijfsleven een bijdrage om zorg te dragen voor:

  • a. het behoud van het huidige aanbod van bpv-plaatsen,

  • b. het werven van extra bpv-plaatsen in verband met de onevenredig grote toename van deelnemers in de specifieke opleidingen, en

  • c. het op een efficiënte en effectieve wijze koppelen van deelnemers en bpv-plaatsen.

 • 2 Ter uitwerking van de doelen, bedoeld in het eerste lid, besteedt een kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven de bijdrage aan:

  • a. de gecoördineerde werkgeversbenadering in het kader van de bestrijding van jeugdwerkloosheid;

  • b. het samen met de sociale partners opstellen en uitvoeren van sectorale crisisplannen ter behoud van voldoende bpv-plaatsen;

  • c. een actieve werving van bpv-plaatsen voor sectoren waarin een tekort aan bpv-plaatsen is;

  • d. het vervullen van een steunpuntfunctie voor het bedrijfsleven en de onderwijsinstellingen in de regio bij knelpunten rondom de beroepspraktijkvorming;

  • e. een versnelde erkenningsprocedure voor leerbedrijven;

  • f. de intensivering van regionale bovensectorale infrastructuur;

  • g. de samenwerking met het UWV WERKbedrijf bij de regionale aanpak van jeugdwerkloosheid;

  • h. de informatielevering aan Colo ten behoeve van de monitoring van de prestaties van de kenniscentra beroepsonderwijs bedrijfsleven, bedoeld in artikel 4, tweede lid, onderdeel c.

Artikel 4. Aanwending bijdrage Colo

[Vervallen per 01-01-2014]

 • 1 De Minister verleent voor de jaren 2009, 2010 en 2011 per kalenderjaar aan Colo een bijdrage voor het coördineren en faciliteren van de uitvoering van de activiteiten van de kenniscentra beroepsonderwijs bedrijfsleven, bedoeld in artikel 3.

 • 2 Ter uitwerking van dit doel besteedt Colo de vergoeding aan:

  • a. de coördinatie van de uitvoering van de taken door de kenniscentra beroepsonderwijs bedrijfsleven;

  • b. de realisatie van een meldpunt bpv-tekorten in het najaar 2009;

  • c. het monitoren van de prestaties van de kenniscentra beroepsonderwijs bedrijfsleven, in elk geval inhoudende het opstellen van een verfijnd overzicht van de situatie op de stageplaatsen- en leerbanenmarkt per kwartaal met een uitsplitsing naar sector, regio, leerweg en niveau;

  • d. het optimaliseren van de functionaliteiten van stagemarkt.nl;

  • e. de ondersteuning van regionale bovensectorale samenwerking;

  • f. de landelijke campagne gericht op werkgevers.

 • 3 Indien uit tussentijdse evaluatie blijkt dat andere activiteiten dan de activiteiten, bedoeld in het tweede lid, noodzakelijk zijn in het kader van het doel, bedoeld in het eerste lid, kan Colo na schriftelijke toestemming van de Minister de bijdrage voor deze andere activiteiten inzetten.

Artikel 5. Hoogte van de bijdrage

[Vervallen per 01-01-2014]

 • 1 Voor het verstrekken van een bijdrage op grond van deze regeling zijn voor de kenniscentra beroepsonderwijs bedrijfsleven in totaal de volgende bedragen beschikbaar:

  • a. voor 2009: € 4.000.000;

  • b. voor 2010: € 10.000.000.

 • 2 De bijdrage voor een kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven in een kalenderjaar is een evenredig gedeelte van het voor dat kalenderjaar in het eerste lid genoemde bedrag en wordt berekend naar rato van de omvang van de vergoeding voor de exploitatiekosten over 2009 die voor het desbetreffende kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven is vastgesteld op grond van artikel 2.4.1, eerste lid, van de wet.

 • 3 Voor het Colo is op grond van deze regeling voor elk van de kalenderjaren 2009, 2010 en 2011 € 3.000.000 beschikbaar.

Artikel 6. Begrotingsvoorbehoud

[Vervallen per 01-01-2014]

 • 2 In geval van het niet vervullen van de voorwaarde, bedoeld in het eerste lid, worden de op grond van deze regeling verleende bijdragen verlaagd tot het bedrag dat na de vaststelling of goedkeuring van de begroting ter beschikking staat een en ander naar rato van het aantal subsidieontvangers en van de hoogte van de verleende bijdragen.

Artikel 7. Betaaltermijnen

[Vervallen per 01-01-2014]

 • 1 De betaling van de bijdragen voor het jaar 2009 vindt plaats binnen zes weken na de datum van publicatie van deze regeling in de Staatscourant.

 • 2 De betaling van de bijdragen voor de jaren 2010 en 2011 vindt plaats in maart van het desbetreffende jaar.

Artikel 8. Verantwoording kenniscentra beroepsonderwijs bedrijfsleven

[Vervallen per 01-01-2014]

 • 1 De bijdragen voor de kenniscentra beroepsonderwijs bedrijfsleven worden uitsluitend aangewend voor de in deze regeling omschreven doelen.

 • 2 Middelen die op 1 januari 2011 niet zijn besteed aan de activiteiten, bedoeld in artikel 3, worden teruggevorderd.

 • 3 De verantwoording door de kenniscentra beroepsonderwijs bedrijfsleven ter zake van de bijdragen geschiedt in de jaarverslaggeving, bedoeld in de Regeling jaarverslaggeving onderwijs, met model G, behorende bij de richtlijn RJ 660, alinea 212, zoals vastgesteld door de Raad voor de Jaarverslaggeving. De verwerking van niet-bestede middelen geschiedt in de jaarrekening van het laatste jaar van besteding. De verklaring van de accountant bij de jaarrekening omvat tevens een oordeel over de rechtmatige besteding van de bijdrage.

 • 1 De kenniscentra beroepsonderwijs bedrijfsleven leggen jaarlijks via het jaarverslag inhoudelijke verantwoording af over de inzet van de bijdragen en de behaalde resultaten in relatie tot de doelen, bedoeld in artikel 3.

Artikel 10. Aanvraag tot subsidievaststelling Colo

[Vervallen per 01-01-2014]

 • 1 Colo dient binnen zes maanden na afloop van het kalenderjaar waarvoor de bijdrage is verstrekt een aanvraag tot subsidievaststelling in bij de Minister. De aanvraag gaat vergezeld van een financieel verslag en een activiteitenverslag.

Artikel 11. Informatieplicht

[Vervallen per 01-01-2014]

 • 1 Colo werkt mee aan door of namens de Minister ingestelde onderzoeken die erop gericht zijn de Minister inlichtingen te verschaffen ten behoeve van de ontwikkeling van het door of namens de Minister te voeren beleid.

 • 2 Colo geeft aan door of namens de Minister aangewezen ambtenaren op verzoek inzage in de in artikel 17 van de Wet overige OCW-subsidies bedoelde administratie en verstrekt alle inlichtingen die redelijkerwijs noodzakelijk zijn om een juist inzicht te verkrijgen in de besteding van de subsidie.

 • 3 Colo doet zo spoedig mogelijk schriftelijk mededeling aan de Minister van omstandigheden die van belang kunnen zijn voor een beslissing tot wijziging, intrekking of vaststelling van de subsidie. Daarbij worden de relevante stukken overgelegd.

Artikel 12. Inwerkingtreding en beëindiging van de regeling

[Vervallen per 01-01-2014]

 • 1 Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2009.

 • 2 Deze regeling vervalt met ingang van 1 januari 2014.

Artikel 13. Citeertitel

[Vervallen per 01-01-2014]

Deze regeling wordt aangehaald als: Tijdelijke regeling stageoffensief.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart

Terug naar begin van de pagina