Wijzigingswet Kaderwet financiële verstrekkingen Financiën (verzekering door de Staat van handelsrisico’s en verbetering risicobeheer)

Geldend van 01-01-2010 t/m heden

Wet van 12 november 2009 tot wijziging van de Kaderwet financiële verstrekkingen Financiën, in verband met de verzekering door de Staat van handelsrisico’s en de verbetering van het risicobeheer

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de Kaderwet financiële verstrekkingen Financiën aan te passen om de mogelijkheid te scheppen dat de Staat als verzekeraar optreedt voor risico’s die voortvloeien uit handelsrelaties met het buitenland, en de mogelijkheden van het risicobeheer van door de Staat verzekerde risico’s te verbeteren;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel II

Alle vermogensbestanddelen van verzekeraars voortvloeiend uit exportkredietverzekeringen en investeringsgaranties die zijn gesloten voor het tijdstip van inwerkingtreding van deze wet en die door de Staat in herverzekering zijn genomen op grond van artikel 3 van de Kaderwet financiële verstrekkingen Financiën zoals dat artikel luidde voor dat tijdstip, gaan bij inwerkingtreding van deze wet onder algemene titel over op de Staat, zonder dat daarvoor medewerking of instemming van polishouders vereist is, zonder dat de betrokken polishouders zich tegen de overgang kunnen verzetten en zonder dat een besluit, akte of mededeling is vereist.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te

’s-Gravenhage, 12 november 2009

Beatrix

De Minister van Financiën,

W. J. Bos

Uitgegeven de eerste december 2009

De Minister van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin

Terug naar begin van de pagina