Regeling modelprognose primair onderwijs 2009

[Regeling vervallen per 14-12-2013.]
Geldend van 01-12-2009 t/m 13-12-2013

Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 7 november 2009, nr. OND/ODS-2009/26778 M, houdende de vaststelling van prognosemodellen in het primair onderwijs (Regeling modelprognose primair onderwijs 2009)

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Gelet op artikel 75, vierde lid van de Wet op het primair onderwijs (WPO);

Besluit:

Artikel 1. Verplichting indiening prognose op basis van een vastgesteld model

[Vervallen per 14-12-2013]

Het model voor het verstrekken van een prognose zoals bedoeld in het eerste lid van artikel 75 van de Wet op het primair onderwijs dient een model te zijn dat voldoet aan het Programma van Eisen (bijlage bij VNG-ledenbrief nr. 99/136, kenmerk 1999004254 van 23 augustus 1999) waar naar wordt verwezen in de modelverordening voor de huisvesting zoals opgesteld door de Vereniging Nederlandse Gemeenten.

Artikel 2. Indiening prognose

[Vervallen per 14-12-2013]

De prognose zoals bedoeld in artikel 1 dient schriftelijk te worden ingediend.

Artikel 3. Inwerkingtreding

[Vervallen per 14-12-2013]

Deze regeling treedt in werking met ingang van dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 4. Citeertitel

[Vervallen per 14-12-2013]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling modelprognose primair onderwijs 2009.

Deze regeling zal met toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

S.A.M. Dijksma

Terug naar begin van de pagina