Besluit mandaat en machtiging in verband met de uitvoering van de Tijdelijke subsidieregeling Inland AIS-apparaten binnenvaart

[Regeling vervallen per 08-06-2010 met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2010.]
Geldend van 02-12-2009 t/m 31-12-2009

Besluit van de Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat tot verlening van mandaat en machtiging aan de Algemeen directeur van Dienst Uitvoering voor de uitvoering van de Tijdelijke subsidieregeling Inland AIS-apparaten binnenvaart (Besluit mandaat en machtiging in verband met de uitvoering van de Tijdelijke subsidieregeling Inland AIS-apparaten binnenvaart)

De Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat,

Gelezen de schriftelijke instemming van de Algemeen directeur van Dienst Uitvoering van 9 oktober 2009;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 08-06-2010]

 • 2 De algemeen directeur van Dienst Uitvoering kan van het in het eerste lid aan hem verleende mandaat ondermandaat verlenen aan één of meerdere onder hem ressorterende functionarissen.

 • 3 Aan de algemeen directeur van Dienst Uitvoering wordt tevens een machtiging verleend om ter voorbereiding van de in het eerste lid bedoelde besluiten alle benodigde werkzaamheden te verrichten.

 • 4 De algemeen directeur van Dienst Uitvoering kan de in het derde lid aan hem verleende machtiging verlenen aan een of meerdere onder hem ressorterende functionarissen.

Artikel 2

[Vervallen per 08-06-2010]

 • 1 Aan de algemeen directeur van Dienst Uitvoering wordt mandaat verleend om in het kader van de in artikel 1 genoemde regeling namens de Minister van Verkeer en Waterstaat beslissingen op bezwaar te nemen, voor zover het besluit waartegen het bezwaar zich richt niet door hem in mandaat is genomen.

 • 2 De algemeen directeur van Dienst Uitvoering kan van het in het eerste lid aan hem verleende mandaat ondermandaat verlenen aan een of meerdere onder hem ressorterende functionarissen, voor zover het besluit waartegen het bezwaar zich richt niet door dezelfde functionaris is genomen.

 • 3 Aan de algemeen directeur van Dienst Uitvoering wordt tevens een machtiging verleend om ter voorbereiding van de in het eerste lid bedoelde besluiten alle benodigde werkzaamheden te verrichten.

 • 4 Aan de algemeen directeur van Dienst Uitvoering wordt tevens machtiging verleend om verweer te voeren in beroepszaken.

 • 5 De algemeen directeur van Dienst Uitvoering kan de in het derde en vierde lid aan hem verleende machtigingen verlenen aan een of meerdere onder hem ressorterende functionarissen.

Artikel 3

[Vervallen per 08-06-2010]

De in de artikelen 1 en 2 bedoelde functionarissen van Dienst Uitvoering oefenen de bij dit besluit verleende bevoegdheden uit met inachtneming van de als bijlage bij dit besluit opgenomen algemene instructie.

Artikel 4

[Vervallen per 08-06-2010]

 • 2 Een document als bedoeld in het eerste lid van dit artikel vermeldt aan het slot: ‘DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT, namens deze,’ gevolgd door de functieaanduiding, de naam en de handtekening van de betrokken functionaris van Dienst Uitvoering.

Artikel 5

[Vervallen per 08-06-2010]

 • 1 Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

 • 2 Dit besluit vervalt met ingang van 1 april 2013, met dien verstande dat het van toepassing blijft op voordien verstrekte subsidie.

Artikel 6

[Vervallen per 08-06-2010]

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit mandaat en machtiging in verband met de uitvoering van de Tijdelijke subsidieregeling Inland AIS-apparaten binnenvaart.

Het besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Verkeer en Waterstaat,

J.C. Huizinga-Heringa

Bijlage als bedoeld in artikel 3

[Vervallen per 08-06-2010]

Algemene instructie

[Vervallen per 08-06-2010]

 • 1. De in de artikelen 1 en 2 van het Besluit mandaat en machtiging in verband met de uitvoering van de Tijdelijke subsidieregeling Inland AIS-apparaten binnenvaart bedoelde functionarissen verzenden op verzoek een afschrift van de aanvraag, van het op een aanvraag genomen besluit, van een daartegen gericht bezwaarschrift en van een op het bezwaarschrift genomen besluit aan de Minister van Verkeer en Waterstaat. Afschriften van de op een beroepsprocedure betrekking hebbende stukken worden aan de Minister van Verkeer en Waterstaat gezonden.

 • 2. De in artikel 2 van het Besluit mandaat en machtiging in verband met de uitvoering van de Tijdelijke subsidieregeling Inland AIS-apparaten binnenvaart bedoelde functionarissen voeren in het kader van een beroepsprocedure overleg met de betrokken ambtelijke diensten van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat over de in te nemen standpunten.

 • 3. De in artikel 1 van het Besluit mandaat en machtiging in verband met de uitvoering van de Tijdelijke subsidieregeling Inland AIS-apparaten binnenvaart bedoelde functionarissen onderzoeken regelmatig ten aanzien van ieder besluit tot subsidievaststelling of er omstandigheden zijn op grond waarvan het besluit moet worden ingetrokken of gewijzigd.

 • 4. De in de artikelen 1 en 2 van het Besluit mandaat en machtiging in verband met de uitvoering van de Tijdelijke subsidieregeling Inland AIS-apparaten binnenvaart bedoelde functionarissen treden ten minste tweemaal per jaar in overleg met de ambtenaren van het Scheepvaartverkeerscentrum van Rijkswaterstaat van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat over hun uitvoering van de Tijdelijke subsidieregeling Inland AIS-apparaten binnenvaart.

 • 5. De in de artikelen 1 en 2 van het Besluit mandaat en machtiging in verband met de uitvoering van de Tijdelijke subsidieregeling Inland AIS-apparaten binnenvaart bedoelde functionarissen richten hun administratie zodanig in, dat daarin alle van belang zijnde vastleggingen en bewijsstukken ten behoeve van het besluitvormings-, uitvoerings-, controle- en verantwoordingsproces zijn opgenomen. Zij verschaffen de Minister van Verkeer en Waterstaat desgevraagd alle inlichtingen die betrekking hebben op de uitoefening van de bij dit besluit verleende bevoegdheden.

 • 6. De in de artikelen 1 en 2 van het Besluit mandaat en machtiging in verband met de uitvoering van de Tijdelijke subsidieregeling Inland AIS-apparaten binnenvaart bedoelde functionarissen signaleren tijdig problemen die zijn gerezen in het kader van de uitvoering van de Tijdelijke subsidieregeling Inland AIS-apparaten binnenvaart en melden deze tijdig aan het hoofd van het Scheepvaartverkeerscentrum van Rijkswaterstaat van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat.

Terug naar begin van de pagina