Tijdelijke subsidieregeling Inland AIS-apparaten binnenvaart

[Regeling vervallen per 01-01-2013.]
Geldend van 05-04-2011 t/m 31-12-2012

Tijdelijke regeling van de Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat houdende regels met betrekking tot subsidie voor de aanschaf en installatie van Inland AIS-apparaten op binnenschepen (Tijdelijke subsidieregeling Inland AIS-apparaten binnenvaart)

De Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat,

Gelet op op de artikelen 2, onderdeel c, 3, eerste en tweede lid, en 4 van de Kaderwet subsidies Verkeer en Waterstaat;

Besluit:

Artikel 1. Begripsbepalingen

[Vervallen per 01-01-2013]

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • Inland AIS-apparaat: een voor de vaart van een binnenschip op de binnenwateren geschikt Automatic Information System dat voldoet aan verordening nr. 415/2007 en is voorzien van een typegoedkeuring als bedoeld in artikel 7 van de RIS-richtlijn;

 • bedrijfsmatig vervoer: bedrijfsmatig vervoer als bedoeld in artikel 1, eerste lid, van de Binnenvaartwet;

 • binnenschip: binnenschip als bedoeld in artikel 1, eerste lid, van de Binnenvaartwet, dat niet in eigendom is van een overheidsdienst;

 • binnenvaartonderneming: een onderneming als bedoeld in artikel 1, eerste lid, van de Binnenvaartwet of een daarmee vergelijkbare onderneming naar buitenlands recht;

 • binnenwateren: binnenwateren als bedoeld in artikel 1, eerste lid, van de Binnenvaartwet;

 • de-minimissteun: de-minimissteun als bedoeld in artikel 2 van de verordening (EG) nr. 1998/2006 van de Commissie van de Europese Gemeenschap van 15 december 2006 betreffende de toepassing van de artikelen 87 en 88 van het Verdrag op de de-minimissteun (PbEG L 379);

 • lengte: de lengte, vastgelegd in de meetbrief, afgegeven op grond van de op 15 februari 1966 te Genève tot stand gekomen Overeenkomst nopens de meting van binnenvaartuigen (Trb. 1967, 43);

 • minister: Minister van Verkeer en Waterstaat;

 • RIS-richtlijn: richtlijn nr. 2005/44/EG van het Europees Parlement en de Raad van 7 september 2005 betreffende geharmoniseerde River Information Services (RIS) op de binnenwateren in de Gemeenschap (PbEU L 255);

 • openbaar register: openbare register als bedoeld in afdeling 2 van titel 1 van Boek 3 van het Burgerlijk Wetboek, waarin het binnenschip te boek staat;

 • verordening nr. 415/2007: verordening (EG) nr. 415/2007 van de Commissie van 13 maart 2007 inzake de technische specificaties voor tracking- en tracingsystemen voor schepen overeenkomstig artikel 5 van de Richtlijn 2005/44/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende geharmoniseerde River Information Services (RIS) op de binnenwateren van de Gemeenschap (PbEU L 105).

Artikel 2. Doelgroep en gesubsidieerde activiteiten

[Vervallen per 01-01-2013]

 • 1 De minister kan op aanvraag subsidie verstrekken voor de aanschaf en installatie van een Inland AIS-apparaat op een binnenschip vanaf 1 januari 2009.

 • 2 De aanvraag voor subsidie kan worden ingediend door een binnenvaartonderneming en, indien het een aanvraag voor een binnenschip met een lengte van 20 meter of meer betreft dat niet voor bedrijfsmatig vervoer wordt gebruikt, door een natuurlijk persoon of een rechtspersoon welke eigenaar is van het betreffende binnenschip.

Artikel 3. Voorwaarden

[Vervallen per 01-01-2013]

 • 1 De aanschaf en installatie van een Inland AIS-apparaat op een binnenschip komt in aanmerking voor subsidie indien:

  • a. het binnenschip een lengte heeft van 20 meter of meer of een lengte heeft van minder dan 20 meter en wordtgebruikt voor bedrijfsmatig vervoer;

  • b. het binnenschip te boek staat in een openbaar register;

  • c. een Inland AIS-apparaat is aangeschaft en nadat deze is geïnstalleerd op het binnenschip op de wijze, bedoeld in het derde lid;

  • d. een kopie van de factuur voor de aanschaf en installatie van de Inland AIS-apparaat bij de aanvraag tot subsidievaststelling wordt gevoegd; en

  • e. door ondertekening van een verklaring als bedoeld in de bijlage bij deze regeling blijkt dat de aanvrager van de subsidie verklaart de daarin opgenomen verplichtingen na te komen.

 • 2 In afwijking van het eerste lid, onderdeel b, kan tevens aanspraak op subsidie ontstaan voor een binnenschip dat geregistreerd staat in een ander land, niet zijnde de Bondsrepubliek Duitsland, en waarmee in de drie jaar voorafgaande aan de aanvraag, ten minste driemaal aantoonbaar gebruik is gemaakt van de binnenwateren danwel indien het schip minder dan drie jaar geleden is geregistreerd, aannemelijk wordt gemaakt dat het, in een periode van drie jaar vanaf het moment van registratie ten minste driemaal gebruik zal gaan maken van de binnenwateren.

 • 3 Het Inland AIS-apparaat wordt op zodanige wijze op het binnenschip geïnstalleerd dat de interoperabiliteit van de RIS-toepassingen, bedoeld in de RIS-richtlijn, is gegarandeerd. Deze interoperabiliteit is in elk geval gegarandeerd indien de installatie voldoet aan bijlage N van het Reglement onderzoek schepen op de Rijn.

 • 4 Geen aanspraak op subsidie bestaat indien:

  • a. voor de aanschaf en installatie van een Inland AIS-apparaat op het betreffende binnenschip al eerder subsidie is verstrekt, dan wel een geldelijke tegemoetkoming is verstrekt al dan niet in combinatie met een gehele of gedeeltelijke tegemoetkoming in natura; of

  • b. indien de aanvrager in de twee belastingjaren en het lopende belastingjaar voorafgaand aan het moment dat op basis van deze regeling een subsidiebeschikking kan worden afgegeven, de maximale de-minimissteun heeft ontvangen.

 • 5 In afwijking van het vierde lid, onderdeel b, bestaat, indien de aanvrager de maximale de-minimissteun heeft ontvangen, toch aanspraak op subsidie, in de periode waarin punt 4.2.2 van de Mededeling van de Commissie-Tijdelijke communaitaire kaderregeling inzake staatssteun ter stimulering van de toegang tot financiering in de huidige financiële en economische crisis van 17 december 2008 (PbEU 2009, C 16/1), van toepassing is en voor zover wordt voldaan aan de in die mededeling opgenomen voorwaarden alsmede aan het op 1 april 2009 door de Europese Commissie (N 156/2009, PbEU C125/8) goedgekeurde Nederlands nationaal kader voor het tijdelijk verlenen van beperkte steunbedragen.

Artikel 4. Hoogte subsidie

[Vervallen per 01-01-2013]

De subsidie bedraagt € 2100,– per binnenschip.

Artikel 5. Subsidieplafond

[Vervallen per 01-01-2013]

Het subsidieplafond bedraagt € 14.700.000,–.

Artikel 6. Subsidievaststelling

[Vervallen per 01-01-2013]

 • 1 Met de uitvoering van deze regeling wordt belast de Dienst Uitvoering, dienstonderdeel van het Ministerie van Economische Zaken en waarvan de uitvoeringsorganisatie SenterNovem deel van uitmaakt. Indien de Dienst Uitvoering wordt opgevolgd door een ander dienstonderdeel of agentschap behorende tot het Ministerie van Economische Zaken, wordt met ingang van de datum van deze opvolging, in plaats van de Dienst Uitvoering, deze nieuwe dienst of dit agentschap belast met de uitvoering van deze regeling.

 • 2 De aanvrager dient uiterlijk 31 december 2012, een aanvraag voor subsidievaststelling in bij de in het eerste lid bedoelde dienst of agentschap met gebruikmaking van het daarvoor ter beschikking gestelde aanvraagformulier en de andere in het aanvraagformulier bedoelde bescheiden.

 • 3 Bij de subsidievaststelling wordt beslist in volgorde van ontvangst van de aanvragen, met inachtneming van het tweede lid, met dien verstande dat, wanneer de aanvrager krachtens artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de gelegenheid heeft gehad de aanvraag aan te vullen, de dag waarop de aanvulling compleet is ontvangen, als datum van ontvangst van de aanvraag geldt.

 • 4 Voor zover door de vaststelling van subsidie voor aanvragen die op dezelfde dag zijn ontvangen, het subsidieplafond, genoemd in artikel 5, wordt overschreden, wordt de onderlinge rangschikking van de aanvragen bepaald door middel van loting.

Artikel 7. Inwerkingtreding

[Vervallen per 01-01-2013]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en vervalt met ingang van 1 januari 2013, met dien verstande dat deze regeling van toepassing blijft op vóór deze datum ingediende aanvragen voor subsidie en op voor die datum verstrekte subsidie zolang de aan de subsidie verbonden voorwaarden nog van kracht zijn.

Artikel 8. Citeertitel

[Vervallen per 01-01-2013]

Deze regeling wordt aangehaald als: Tijdelijke subsidieregeling Inland AIS-apparaten binnenvaart.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Verkeer en Waterstaat,

J.C. Huizinga-Heringa

Bijlage bij artikel 3, eerste lid, onderdeel e, van de Tijdelijke subsidieregeling Inland AIS-apparaten

[Vervallen per 01-01-2013]

Verklaring nakoming subsidievoorwaarden

[Vervallen per 01-01-2013]

Verklaring

[Vervallen per 01-01-2013]

Hierbij verklaart ondergetekende, dat hij, tot drie jaar na de dag waarop aan hem subsidie voor de aanschaf en installatie van het Inland AIS-apparaat is verleend:

 • 1. het Inland AIS-apparaat:

  • a. zodanig zal gebruiken, operationeel houden en onderhouden dat het binnenschip tijdens de vaart op de Nederlandse binnenwateren en op vergelijkbare wateren binnen de EU en in de daaraan gelegen havens, optimaal gebruik kan maken van de aangeboden RIS-toepassing en waardoor de daartoe bevoegde autoriteiten in staat worden gesteld zo veel mogelijk RIS-diensten aan de binnenvaart aan te bieden;

  • b. niet zal demonteren, verkopen of zodanig zal veranderen, dat niet meer aan de onder a, genoemde voorwaarde wordt voldaan;

  • c. bij verkoop van het binnenschip waarop het Inland AIS-apparaat is gemonteerd, gelijktijdig met het binnenschip zal meeverkopen en dat de nieuwe eigenaar in kennis zal worden gesteld van de punten a, b en 2 van deze bijlage en van de overige aan de subsidie verbonden voorwaarden;

 • 2. Na een daartoe strekkend verzoek van de daartoe bevoegde autoriteit, gesignaleerde onvolkomenheden en fouten, zal corrigeren.

Terug naar begin van de pagina