Wijzigingswet Wet educatie en beroepsonderwijs, enz. (oprichting Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO))

Geraadpleegd op 03-06-2023.
Geldend van 01-01-2010 t/m heden

Wet van 15 oktober 2009 tot intrekking van de Wet verzelfstandiging Informatiseringsbank en wijziging van diverse wetten in verband met de oprichting van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de uitvoeringsorganisaties voor het onderwijs, Centrale Financiën Instellingen en de Informatie Beheer Groep, samen te voegen tot een nieuwe uitvoeringsorganisatie voor het onderwijs, de Dienst Uitvoering Onderwijs, en dat het daartoe nodig is de Wet verzelfstandiging Informatiseringsbank in te trekken en diverse wetten aan te passen;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel XIII

[Red: Wijzigt de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen.]

Artikel XIV

[Red: Wijzigt de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers.]

Artikel XIX

  • 1 De personeelsleden in vaste dienst van de Informatie Beheer Groep, van wie de naam is vermeld op een door Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de hoofddirectie van de Informatie Beheer Groep vastgestelde lijst, zijn met ingang van de datum van inwerkingtreding van deze wet van rechtswege aangesteld in algemene dienst van het rijk, werkzaam bij het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

  • 2 De personeelsleden in tijdelijke dienst van de Informatie Beheer Groep, van wie de naam is vermeld op een door Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de hoofddirectie van de Informatie Beheer Groep vastgestelde lijst, zijn met ingang van de datum van inwerkingtreding van deze wet van rechtswege aangesteld in dienst van Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

  • 3 De overgang van de in het eerste en tweede lid bedoelde personeelsleden vindt plaats in een rechtspositie die in totaliteit ten minste gelijkwaardig is aan die welke voor elk van hen gold bij de Informatie Beheer Groep.

Artikel XX

  • 1 De vermogensbestanddelen van de Informatie Beheer Groep gaan met ingang van de datum van inwerkingtreding van deze wet onder algemene titel om niet over op de Staat.

  • 3 In wettelijke procedures en rechtsgedingen ter zake van de in het eerste lid bedoelde vermogensbestanddelen treedt met ingang van het in het eerste lid bedoelde tijdstip de Staat in de plaats van de Informatie Beheer Groep.

Artikel XXI

  • 1 Lopende wettelijke procedures of rechtsgedingen omtrent de uitoefening van de wettelijke taken van de Informatie Beheer Groep, dan wel vorderingen van de Informatie Beheer Groep voortvloeiende uit haar wettelijke taken worden met ingang van de datum van inwerkingtreding van deze wet voortgezet of overgenomen door Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap dan wel Onze Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit danwel Onze Minister voor Wonen, Wijken en Integratie, naargelang van de toedeling bij deze wet van de wettelijke taken van de Informatie Beheer Groep aan voornoemde Ministers.

  • 2 In zaken waarin voor het in werking treden van deze wet aan de Nationale ombudsman is verzocht een onderzoek te doen dan wel de Nationale ombudsman een onderzoek heeft ingesteld naar een gedraging die kan worden toegerekend aan de Raad van Toezicht of de hoofddirectie van de Informatie Beheer Groep, treedt Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap dan wel Onze Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit dan wel Onze Minister voor Wonen, Wijken en Integratie, naargelang van de toedeling bij deze wet van de wettelijke taken van de Informatie Beheer Groep aan voornoemde Ministers, op dat tijdstip als bestuursorgaan in de zin van de Wet Nationale ombudsman in de plaats van de Raad van Toezicht respectievelijk de hoofddirectie van de Informatie Beheer Groep.

Artikel XXII

  • 1 De artikelen 12, 14, eerste, derde en vierde lid, en 19 van de Wet verzelfstandiging Informatiseringsbank, zoals deze luidden voor de inwerkingtreding van deze wet, blijven van toepassing voor het laatste boekjaar voorafgaand aan de inwerkingtreding van deze wet, met dien verstande dat de verplichtingen die voor de Informatie Beheer Groep of haar hoofddirectie voortvloeien uit de genoemde artikelen worden overgenomen door Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

  • 3 Nadat de Raad van Toezicht zijn werkzaamheden, bedoeld in het eerste lid, heeft beëindigd, wordt aan de leden door Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap eervol ontslag verleend.

Artikel XXIII

Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is met ingang van de datum van inwerkingtreding van deze wet de zorgdrager, bedoeld in artikel 1, onderdeel d, van de Archiefwet 1995, van de archiefbescheiden van de Informatie Beheer Groep.

Artikel XXVIII

Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen en onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te

’s-Gravenhage, 15 oktober 2009

Beatrix

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

R. H. A. Plasterk

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

G. Verburg

Uitgegeven de eerste december 2009

De Minister van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin

Naar boven