Besluit mandaat, volmacht en machtiging Loyalis Maatwerkadministraties B.V. (uitvoering individuele uitkeringsregelingen)

[Regeling vervallen per 26-04-2011 met terugwerkende kracht tot en met 01-04-2011.]
Geldend van 27-11-2009 t/m 31-03-2011

Besluit van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 9 november 2009, nr. BV/P&O/2009/24670, tot het verlenen van mandaat en volmacht en machtiging aan Loyalis Maatwerkadministraties B.V. inzake de uitvoering van individuele uitkeringsregelingen

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Gelet op de artikelen 10:3 van de Algemene wet bestuursrecht en 99, tweede lid, van het Algemeen Rijksambtenarenreglement;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 26-04-2011]

In dit besluit wordt verstaan onder:

Artikel 2

[Vervallen per 26-04-2011]

Loyalis is bevoegd om namens de Minister al die besluiten te nemen die de Minister bij of krachtens de Uitkeringsregeling bevoegd is te nemen.

Artikel 3

[Vervallen per 26-04-2011]

Loyalis is onbevoegd om verzoeken in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur, dan wel in het kader van de Wet Nationale Ombudsman, voor zover die verband houden met de uitvoering van de Uitkeringsregeling, namens de Minister af te handelen.

Artikel 4

[Vervallen per 26-04-2011]

Loyalis is bevoegd om in het kader van de uitvoering van de Uitkeringsregeling namens de Minister rechtshandelingen te verrichten.

Artikel 5

[Vervallen per 26-04-2011]

Loyalis is bevoegd om in het kader van de uitvoering van de Uitkeringsregeling namens de Minister bezwaarschriften te behandelen en te beslissen op bezwaarschriften, met dien verstande dat degene die betrokken is bij het besluitvormingsproces ten aanzien van het bezwaarschrift niet ook betrokken is geweest bij het besluitvormingsproces in eerste aanleg.

Artikel 6

[Vervallen per 26-04-2011]

Loyalis is bevoegd om inzake de uitvoering van de Uitkeringsregeling namens de Minister in rechte op te treden en om namens de Minister tegen rechterlijke uitspraken ter zake hoger beroep of cassatie in te stellen, dan wel af te zien van hoger beroep of cassatie. Indien het een zaak betreft met een kennelijk aanmerkelijk financieel of rechtspositioneel belang, oefent Loyalis deze bevoegdheid niet uit dan na verkregen instemming van de Minister. Loyalis is in dat geval wel bevoegd om vooruitlopend hierop zo nodig voorlopig hoger beroep of cassatie in te stellen. Loyalis informeert de Minister te allen tijde over ingesteld hoger beroep of cassatie.

Artikel 7

[Vervallen per 26-04-2011]

Loyalis is bevoegd tot het verlenen van ondermandaat en het doorverlenen van volmacht aan bij Loyalis in dienst zijnde functionarissen.

Artikel 8

[Vervallen per 26-04-2011]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte in de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 9 november 2009

De

Minister

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
namens deze:

de secretaris-generaal

,

J.F. de Leeuw

Terug naar begin van de pagina