Instellingsbesluit Comité van experts Subsidieregeling ESF 2007–2013/Actie Jeugd2

[Regeling vervalt per 01-01-2021.]
Geldend van 28-11-2009 t/m heden

Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 20 november 2009, R&P/RA/2009/26289 tot Instelling van een Comité van Experts subsidieregeling ESF 2007–2013 (herzien), Actie Jeugd2

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Gelet op artikel 5 van de Subsidieregeling ESF 2007–2013 (herzien),

Besluit:

Artikel 1. Begrippen

In dit besluit wordt verstaan onder:

Artikel 3. Taak

Artikel 4. Samenstelling

  • a. Het comité bestaat uit een voorzitter, tevens lid, en de overige leden.

  • b. De minister benoemt en ontslaat de leden van het comité.

  • c. De voorzitter en de leden zijn onafhankelijk en tekenen voor aanvang van de werkzaamheden een verklaring van onafhankelijkheid.

Artikel 5. Vergoeding

  • a. Aan de voorzitter en de overige leden kan ten laste van het ministerie een vergoeding worden toegekend.

  • b. Op de aan de voorzitter en de overige leden toe te kennen vergoeding is de Wet vergoedingen adviescolleges en commissies van toepassing.

Artikel 6. Secretariaat

  • a. Het comité wordt bijgestaan door een secretariaat.

  • b. In de personele bezetting van het secretariaat wordt voorzien door de minister.

  • c. Het secretariaat is uitsluitend verantwoording schuldig aan het comité.

Artikel 7. Beheer bescheiden

  • a. Het beheer van de bescheiden van het comité geschiedt op overeenkomstige wijze als bij het ministerie.

  • b. De bescheiden van het comité worden na beëindiging van de werkzaamheden van het comité in het archief van het ministerie opgenomen.

Artikel 8. Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot 1 november 2009.

Artikel 9. Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Instellingsbesluit Comité van experts Subsidieregeling ESF 2007–2013/Actie Jeugd2.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 20 november 2009

De

Staatssecretaris

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

J. Klijnsma

Terug naar begin van de pagina