Uitkeringsreglement IOW 2009

[Regeling vervallen per 01-07-2016.]
Geldend van 01-12-2009 t/m 30-06-2016

Uitkeringsreglement IOW 2009

Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen,

Gelet op artikel 17 van de Wet inkomensvoorziening oudere werklozen;

Besluit:

Artikel 1. Begrippen

[Vervallen per 01-07-2016]

In dit reglement wordt verstaan onder:

 • a. uitkering: uitkering in de zin van de IOW;

 • b. wijzigingsformulier: een door het UWV aan de aanvrager en de uitkeringsgerechtigde ter beschikking gesteld formulier, waarop deze de wijziging van de voor de beoordeling van het recht op uitkering noodzakelijke gegevens vermeldt.

Artikel 2. Aanvraag van uitkering

[Vervallen per 01-07-2016]

De aanvrager dient de aanvraag in op een daarvoor door het UWV beschikbaar gesteld formulier. Hij vult dit formulier volledig in en ondertekent dit.

Artikel 3. Gegevensverstrekking aanvrager of uitkeringsgerechtigde

[Vervallen per 01-07-2016]

 • 1 De aanvrager of de uitkeringsgerechtigde doet op een ondertekend wijzigingsformulier zo spoedig mogelijk en uit eigen beweging opgave van de feiten en omstandigheden, waarvan het hem redelijkerwijs duidelijk moet zijn dat zij van invloed kunnen zijn op het recht op, de hoogte van de uitkering of het bedrag van de uitkering dat aan de uitkeringsgerechtigde wordt betaald.

 • 2 Het UWV kan de aanvrager of de uitkeringsgerechtigde verzoeken maandelijks een ingevuld en ondertekend wijzigingsformulier aan het UWV te sturen. De aanvrager of de uitkeringsgerechtigde stuurt dit wijzigingsformulier aan het UWV binnen een door het UWV aangegeven redelijke termijn. Gedurende de periode, waarover de aanvrager of de uitkeringsgerechtigde deze wijzigingsformulieren invult, is hij ontheven van de verplichting, bedoeld in het eerste lid.

Artikel 4. Overige controlevoorschriften

[Vervallen per 01-07-2016]

 • 1 De aanvrager of de uitkeringsgerechtigde:

  • a. maakt controle door een daartoe door het UWV gemachtigde persoon mogelijk;

  • b. neemt, indien hij niet bereikbaar is op zijn woon- of verblijfplaats, de aanwijzingen in acht die zijn achtergelaten door de in onderdeel a van dit lid bedoelde persoon;

  • c. geeft van een wijziging in zijn woon- of verblijfplaats zo spoedig mogelijk kennis aan het UWV;

  • d. verleent op verzoek van het UWV inzage in en verstrekt tegen kostprijs informatie voor zover deze betekenis kan hebben voor het recht op uitkering, de hoogte van de uitkering of het bedrag van de uitkering dat aan de uitkeringsgerechtigde wordt betaald.

 • 2 De aanvrager of de uitkeringsgerechtigde bewaart de in het eerste lid onderdeel d bedoelde informatie tot het einde van het kalenderjaar volgend op het kalenderjaar waarop de informatie betrekking heeft.

 • 3 De uitkeringsgerechtigde is verplicht ten behoeve van de uitvoering van de IOW het bepaalde in artikel 12, tweede lid, onder a, van de IOW, voor zover deze verplichting ziet op de naleving van de verplichting als bedoeld in artikel 12, tweede lid, onder b, van de IOW, en het bepaalde in het eerste lid, onderdeel d, alsmede het bepaalde in het tweede lid ook na te komen als het recht op uitkering is geëindigd.

Artikel 5. Melding van vakantie

[Vervallen per 01-07-2016]

 • 1 De aanvrager of de uitkeringsgerechtigde die voornemens is tijdens de duur van de uitkering met vakantie te gaan, doet voor de aanvang van die vakantie op het wijzigingsformulier mededeling van de voorgenomen duur van de vakantie en van de periode waarin deze zal plaatsvinden.

 • 2 De aanvrager of de uitkeringsgerechtigde doet zo spoedig mogelijk op het wijzigingsformulier mededeling aan het UWV van wijziging van de eerder opgegeven duur van de vakantie.

Artikel 6. Inwerkingtreding

[Vervallen per 01-07-2016]

 • 1 Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 december 2009 onder voorbehoud van goedkeuring van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

 • 2 Dit besluit vervalt met ingang van 1 juli 2016.

Artikel 7. Citeertitel

[Vervallen per 01-07-2016]

Dit besluit wordt aangehaald als: Uitkeringsreglement IOW 2009.

Dit besluit wordt met de toelichting in de Staatscourant geplaatst.

Amsterdam, 27 oktober 2009

De

voorzitter Raad van bestuur UWV

,

J.M. Linthorst

Terug naar begin van de pagina