Besluit mandaat CBR en VAMEX 2009

[Regeling vervallen per 01-01-2020.]
Geraadpleegd op 06-12-2022.
Geldend van 25-11-2009 t/m 31-12-2019

Besluit mandaat VAMEX en CBR met betrekking tot de afgifte, opschorting en intrekking vaarbewijzen, Rijnpatenten en radarpatenten 2009 (Besluit mandaat CBR en VAMEX 2009)

De Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat,

Gelet op de artikelen 10:3 en 10:4, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht;

Gezien de instemming van de gemandateerden blijkens de brief van 3 december 2008, kenmerk SC/MS/697, van het hoofd van de divisie CCV van de Stichting Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen en de overeenkomst met de voorzitter van de Stichting Vamex van 19 februari 2009, kenmerk VenW/IVW-2009/936;

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-01-2020]

Aan de algemeen directeur van de Stichting Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) te Rijswijk wordt mandaat verleend ten aanzien van:

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-01-2020]

Aan de voorzitter van de Stichting Vamex te Den Haag wordt mandaat verleend ten aanzien van:

  • a. de afgifte van het klein vaarbewijs;

  • b. de afgifte van het groot pleziervaartbewijs.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 01-01-2020]

Aan de in de artikelen 1 en 2 genoemde gemandateerden wordt machtiging verleend om handelingen te verrichten die verband houden met de in die artikelen genoemde bevoegdheden.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 01-01-2020]

De Directeur Maritieme Zaken van het Directoraat-Generaal Luchtvaart en Maritieme Zaken kan de gemandateerde ten aanzien van de in artikel 1, onder b en c, genoemde bevoegdheden per geval of in het algemeen instructies geven ter zake van de uitoefening van de gemandateerde bevoegheid. De gemandateerde oefent zijn bevoegdheden uit met inachtneming van deze instructies.

Artikel 5

[Regeling vervallen per 01-01-2020]

De in de artikelen 1 en 2 genoemde gemandateerden kunnen, ten aanzien van de aan hen op grond van dit besluit verleende bevoegdheden, ondermandaat verlenen aan een of meer onder hun ressorterende functionarissen.

Artikel 6

[Regeling vervallen per 01-01-2020]

De in de artikelen 1 en 2 genoemde gemandateerden voeren bij de hun toegekende bevoegdheid een ordentelijke en voor de minister transparante administratie en verschaffen de minister desgevraagd alle inlichtingen die betrekking hebben op de uitoefening van de hun toegekende bevoegdheid.

Artikel 7

[Regeling vervallen per 01-01-2020]

De in de artikelen 1 en 2 genoemde gemandateerden nemen geen beslising op bezwaarschriften, ingediend tegen een krachtens hun mandaat genomen besluit.

Artikel 8

[Regeling vervallen per 01-01-2020]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 juli 2009

Artikel 9

[Regeling vervallen per 01-01-2020]

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit mandaat CBR en VAMEX 2009.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Verkeer en Waterstaat,

J.C. Huizinga-Heringa

Naar boven